De geheime notulen van het Duitse OMT

De geheime notulen van het Duitse OMT - 70943
Samenvatting van het artikel

Een longread met de geheime notulen van het Duitse OMT. Het betreft de Omikron-periode en laat goed zien hoe vreemd de experts achter de schermen opereerden. In Nederland zal dat niet veel anders zijn geweest, hoewel in Nederland de maatregelen eerder werden losgelaten dan in Duitsland.

Lees volledig artikel: De geheime notulen van het Duitse OMT

Leestijd: 37 minuten

Documentaire

Onlangs is er een documentaire verschenen die gemaakt is door Aya Velázquez over de vrijgekomen geheime notulen van het Duitse “OMT”. Die is gebaseerd op de notulen van 25 vergaderingen tussen december 2021 en juli 2022.

Die documentaire is gebaseerd op het grote artikel dat ze over dit onderwerp 8 maanden geleden heeft geschreven. Hieronder de Nederlandse vertaling van dat artikel. Dit zijn de originele notulen. 

De documentaire is ontluisterend als je leest wat ze achter de schermen met elkaar bespraken en in het openbaar in die tijd zeiden. Besef dat de periode waarover dit gaat de Omikron-periode was!!

Het opvragen van de documenten

Op 16 juni 2023, bereikte de arts Christian Haffner een sensatie: na een jarenlange juridische strijd met de Duitse Bondskanselarij, verkreeg hij met succes de protocollen van de zogenaamde “Corona Expert Council” op basis van de Freedom of Information Act (FOIA). Het panel was van december 2021 tot april 2023 bijeengekomen onder de voorwaarde van uiterste vertrouwelijkheid.

Het was samengesteld uit in de media bekende hoofdrolspelers van het Duitse Corona-tijdperk, zoals WHO-protegé-viroloog Christian Drosten. De Duitse Minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach en andere regeringsfunctionarissen woonden de kring regelmatig bij. Wat het materiaal zo explosief maakt, is het feit dat de Corona-expertraad de interne meningsvorming van de regeringscoalitie begeleidde naar haar wetsvoorstel voor een algemene vaccinatieplicht, dat uiteindelijk op 07 april 2022 door het Duitse parlement werd verworpen. Dat blijkt uit de vrijgegeven protocollen:

De deskundigenraad had de algemene vaccinatieplicht en de voortzetting van de Corona-maatregelen in het najaar van 2022 aanbevolen – hoewel het panel zich er terdege van bewust was dat vaccinatie geen bescherming biedt tegen overdracht, de bevolking de maatregelen al lang zat was en Omicron in opkomst was. De explosieve documenten geven een huiveringwekkende inkijk in het gesloten wereldbeeld van “experts” die bereid zijn om hun wetenschappelijke ideologie boven het welzijn van burgers te stellen.

De protocollen van de Corona Expert Council en de begeleidende brief van het kantoor van de rector zijn op woensdag 28 juni 2023 openbaar gemaakt en gratis te downloaden door Christian Haffner. Ik wil Christian Haffner oprecht bedanken voor zijn vertrouwen en zijn aanhoudende inspanningen om een centraal document van het Duitse Coronabeleid te verkrijgen, dat veel open vragen zal beantwoorden. Deze tekst is een kortere versie van het Duitse artikel.

Het was een lang en moeilijk proces. Op 30 juli 2022 diende de arts Christian Haffner een aanvraag in voor de protocollen van de Corona Expert Council onder de Freedom of Information Act (FOIA), omdat ze hem van groot belang leken voor het politieke meningsvormingsproces in het huidige kabinet Scholz en de zogenaamde stoplichtcoalitie, bestaande uit sociaaldemocraten (SPD), de groene partij (Die Grünen) en de liberale partij (FDP).

De coalitie liet stemmen over het wetsvoorstel van een algemene vaccinatieplicht, dat uiteindelijk op 07 april 2022 werd verworpen. Verbaasd over hoe zo’n antidemocratisch voorstel tot stand kon komen, en ervan overtuigd dat een antwoord zou kunnen worden gevonden in de adviesactiviteiten van de Corona Expert Council – wiens werk zorgvuldig verborgen werd gehouden – vocht Haffner een jaar lang hardnekkig om de documenten vrij te krijgen.

Het FOIA-verzoek, dat Haffner op 31 juli 2022 indiende via het portaal FragDenStaat, werd in september 2022 voor de eerste keer afgewezen. Zijn advocaat tekende beroep aan – dat opnieuw werd afgewezen. Begin januari 2023 kwam de zaak voor de rechter, die de eiser in het gelijk stelde en eiste dat de bondskanselarij de documenten zou overhandigen in overeenstemming met de wet op vrijheid van informatie. Het Bundeskanzleramt vertraagde op zijn beurt de naleving van het gerechtelijk bevel door herhaalde verzoeken.

Op 16 juni 2023, een jaar na zijn verzoek, ontving Haffner eindelijk de documenten – met bepaalde beperkingen: De namen van de opstellers van specifieke voorstellen in de transcripties werden overal geredigeerd, met uitzondering van politici en ambtenaren. In de begeleidende brief van 50 pagina’s wordt elke redigering zorgvuldig gemotiveerd. Het gaat vooral om de persoonlijke veiligheid van de deelnemers aan het panel, die zich in een politiek gespannen situatie blootgesteld zouden zien aan verschillende vijandigheden van de zogenaamde “Reichsbürger en Wappie scene”. “Wappies”  was het gebruikelijke frame in Duitsland dat door politici en mainstream media werd gebruikt om tegengeluiden tijdens het Duitse Coronaregime te belasteren en het zwijgen op te leggen. Zoals het Kantoor van de Bondskanselier gedetailleerd uitlegt in haar juridische begeleidende brief, wegen de vertrouwelijkheidsbelangen van de betrokkenen daarom zwaarder dan het recht op vrijheid van informatie vanwege een vermeend risico door genoemde “Wappies”:

“De bovengenoemde selectieve bewoordingen hebben met name betrekking op de namen van de leden van wie individuele bijdragen afkomstig zijn, informatie die herleidbaar is tot individuele leden, de bronnen van bepaalde te beschermen informatie (met name als het gaat om (tussentijdse) resultaten van ongepubliceerde studies), de namen van bepaalde farmaceutische bedrijven/geneesmiddelen als beoordelingen van de werkzaamheid daarvan zijn gemaakt, en in individuele gevallen bepaalde suggesties als deze kunnen worden toegeschreven aan deelnemers en gevreesd moet worden dat de toeschrijving kan leiden tot gevaar voor de betrokkene.”

“De risicosituatie voor toppolitici, staatsorganen en wetenschappers wordt onderbouwd door de rapportage die al in het verweerschrift is gepresenteerd. Ten minste individuele “coronamaatregelen” die door de federale regering zijn uitgevoerd of besproken, zijn vandaag de dag nog steeds zeer controversieel. Het debat hierover blijft emotioneel en politiek zeer geladen, zodat individuele Corona-onderwerpen nog steeds worden geclassificeerd als “opwindingsthema’s” met een mobilisatiepotentieel dat niet betrouwbaar kan worden ingeschat. Hier worden politieke besluitvormers of wetenschappelijke adviseurs nog steeds blootgesteld aan aanvallen vanuit de Reichsbürger- en Wappie-scene met betrekking tot hun betrokkenheid bij het coronabeleid van de federale overheid. Dit zijn niet alleen “verbale uitbarstingen” op het internet, maar er is een aanzienlijke bereidheid tot het gebruik van geweld in delen van deze scène, die zelfs voortdurende persoonlijke bescherming vereist voor individuele blootgestelde personen. Het verlenen van toegang tot informatie zonder de auteur van bijdragen aan vergaderingen zwart te maken, zou met betrekking tot beoordelingen van Corona-relevante onderwerpen de fysieke integriteit, de vrijheid en het leven van de leden en gasten van de Corona Expert Council zo concreet in gevaar brengen dat de informatieve belangen van de klager daarvoor op de achtergrond moeten worden geplaatst. (.) Aangenomen moet worden dat de rijksburger- en wappiescène door kennis te nemen van overeenkomstige informatie individuele leden, die eventueel voor bijzonder drastische maatregelen hebben gepleit, als doelwit van hun geweld neemt.”

“Het beschreven gevaar geldt in het bijzonder voor deze procedure, die wordt begeleid door het platform fragdenstaat.de, wat resulteert in een onmiddellijke online plaatsing van de uitgegeven documenten en de bijbehorende linkbaarheid en zeer brede toegankelijkheid.”

“Mocht er twijfel bestaan over de beoordeling van een voortdurende gevaarsituatie voor leden of gasten van de Corona Expert Council, dan wordt verzocht om de rechtbank te informeren. De beklaagde zal dan de gevaarsituatie bewijzen door verdere berichtgeving in de media en sociale netwerken.”

Hoewel Christian Haffner had verzocht om het verslag van alle vergaderingen van de Raad van Deskundigen, bevat het aan hem overhandigde document slechts 25 van de 33 vergaderingen, tot en met 12 juli 2022. Hoewel de acht vergaderingen die niet zijn opgenomen in de periode vielen nadat hij zijn verzoek op 31 juli 2022 had ingediend, verwees het verzoek duidelijk naar alle vergaderingen. De advocaat van Haffner heeft hierover al contact opgenomen met het kantoor van de rector.

De leden van de expertraad

De leden van de Raad van Deskundigen waren 19 door de federale regering geselecteerde personen die eerder een vrij duidelijk standpunt over Corona hadden ingenomen. De meerderheid van hen had opgetreden in publieke talkshows. De Raad van Deskundigen bestond uit 18 professoren uit verschillende disciplines en één districtsbestuurder. De openingsspreker en beschermheer was kanselier Olaf Scholz. Minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach, minister van Bondskanselarij Wolfgang Schmidt, generaal Carsten Breuer van de Bundeswehr en andere deskundigen woonden regelmatig de vergadering bij.

De vergadering werd voorgezeten door Heyo K. Kroemer, voorzitter van de raad van bestuur van Berlin Charité, en de viroloog Melanie Brinkmann van de Technische Universiteit van Braunschweig, die beroemd is geworden door tv-optredens. Prominente leden van het panel zijn onder andere de viroloog Christian Drosten, wiens PCR-test binnen een onrealistisch korte tijdspanne wereldwijd werd aanbevolen door de WHO, en de “Duitse Fauci” Lothar Wieler, het hoofd van het Duitse Instituut voor Infectieziekten RKI. Andere prominente leden zijn Alena Buyx, een Wellcome-Trust protegé, expert op het gebied van “gene editing” en hoofd van de “Duitse ethische raden”, evenals Thomas Mertens, hoofd van de STIKO, de Duitse commissie voor de veiligheid van vaccins. Tot de minder bekende leden van het panel behoren artsen, nudging-experts, psychologen en infectiologen. Opmerkelijk is dat er geen enkele epidemioloog in de groep zat.

De vergaderingen van de Raad van Deskundigen vonden regelmatig plaats per videoconferentie, met uitzondering van een persoonlijke vergadering op 31 mei 2022 in de Internationale Conferentieruimte van de Bondskanselarij.

Hierna worden de belangrijkste punten van de afzonderlijke vergaderingen van de Raad van Deskundigen samengevat en kritisch becommentarieerd. Door de complexiteit van het onderwerp wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Het doel is om te achterhalen hoe de aanbevelingen van de Corona Expertraad het politieke en sociale klimaat in Duitsland hebben beïnvloed tijdens de strenge Corona-maatregelenwinter van 2021/2022.

Eerste sessie: 14 december 2021

De eerste vergadering werd geopend door kanselier Olaf Scholz. Hij bedankte de deelnemers voor hun medewerking. Hij zei dat de groep moet functioneren als een onafhankelijk adviesorgaan, geïntegreerd in een nauwe technische uitwisseling tussen de deskundigenraad, het kantoor van de kanselier en de crisisstaf. Federaal Minister Karl Lauterbach en Federaal Kanselarij Minister Wolfgang Schmidt waren aanwezig op de eerste bijeenkomst en beloofden hun regelmatige deelname. Lauterbach benadrukte het belang van wetenschappelijke fundamenten voor politieke besluitvorming, maar benadrukte dat het de politici zijn die de beslissingen nemen. Er werd een strikte vertrouwelijkheid van de beraadslagingen afgesproken, evenals een uniforme communicatie naar de buitenwereld. Voor de volgende bijeenkomst moesten de deelnemers expertise verzamelen over de nieuwe omicron-variant, die vanwege de veronderstelde urgentie drie dagen later werd gepland.

Tweede sessie: 17 december 2021

In de tweede sessie werd erop gewezen dat er “geen reden voor ontspanning” was in het licht van Omicron. Een modelleerder presenteerde scenario’s over de nieuwe variant en concludeerde dat boostervaccinaties en contactbeperking “dringend nodig zijn om de snelle verspreiding te vertragen”. Met betrekking tot kinderen en adolescenten merkten de experts op dat “PCR pooling tests” op scholen goed zouden werken. Er werd geen bewijs geleverd voor deze bewering – zoals hoeveel infecties het testen op scholen effectief heeft voorkomen.

De rest van de bijeenkomst was gericht op crisiscommunicatie. De experts klaagden dat het publiek de Omicron-variant niet serieus genoeg nam. Angstoproepen zouden nergens toe leiden en risicocommunicatie was moeilijker geworden. Er waren “positieve boodschappen voor de pandemie-moe maatschappij” nodig, via sociale media, op radio en televisie. Het belang van vaccinatie werd opnieuw expliciet benadrukt. Persoonlijke uitnodigingen voor vaccinatie en centrale registratie van de vaccinatiestatus in de vorm van een vaccinatieregister werden voorgesteld.

Achteraf gezien lijken de regels “positieve berichten voor een samenleving die vermoeid is door een pandemie” volledig los te staan van de realiteit van het leven in de Duitse winter van 2021: Terwijl de Raad van Experts achter gesloten deuren nieuwe maatregelen overwoog, werden de niet-gevaccineerden uitgesloten van elk sociaal leven buiten supermarkt, gemeentehuis en doktersbezoek via 2G – (alleen gevaccineerden & covalescent) en 3G regels (alleen gevaccineerden, covalescent en getest) en werden ze dagelijks belasterd en gepest door de media. Zijn dit de “positieve berichten” waar de Raad van Experts het over had? En als het echt om “positieve boodschappen” ging – waarom drong het dan niet aan op voorzichtigheid in het licht van het vergiftigde sociale klimaat?

Derde zitting: 21 december 2021

Tijdens de derde bijeenkomst werd, “vanwege reacties in [de] pers”, opnieuw een beroep gedaan op de vertrouwelijkheid van de groep als een “belangrijk element”. “Vertrouwelijkheid zou een kracht van het orgaan kunnen zijn.”

In externe communicatie moet “terughoudendheid worden betracht” om de “vertrouwelijkheid van professionele uitwisselingen” te beschermen. Citaten of uitspraken met gevolgtrekkingen over de interne meningsvorming van de groep moesten indien mogelijk worden vermeden, maar elk lid mocht spreken over informatie met betrekking tot zijn of haar eigen professionele activiteiten.

Het kantoor van de rector werd gespecificeerd als de “klant”. Er werd ook op gewezen dat “een geschikte naam voor het panel belangrijk is voor het doel en de publieke perceptie ervan”. De leden werden aangemoedigd om suggesties voor een naam in te dienen. Het is veelzeggend met betrekking tot de gewenste publieke perceptie van het orgaan dat de titel “Expert Council” werd gekozen.

Blijkbaar waren de deskundigen het erover eens dat er in de winter van 2021 nog steeds niet genoeg publiciteit zou zijn voor vaccinatie in Duitsland. De groep vroeg daarom om een onderzoek van de Bondskanselarij of de reclame voor de COVID-19 vaccinatie niet kon worden uitgebreid. Een reclamespot direct na het dagelijkse nieuwsprogramma zou bijvoorbeeld denkbaar zijn.

Ook de duur van de herstellende status op Europees niveau kwam aan bod:

“Er [werd] geïnformeerd over de ontwikkeling op [Europees] niveau over de duur van de vaccinatiestatus. Op EU-niveau is besloten de duur te beperken tot 9 maanden.”

De verklaring werd afgelegd in aanwezigheid van RKI-chef Lothar Wieler, wiens RKI, gelijkwaardig aan het CDC, de duur van de herstellende status in Duitsland nog geen maand later, op 17 jan. 2021, had verlaagd van zes naar drie maanden, ook al was het in Duitsland al drie maanden onder de Europese benchmark. Gezien het feit dat RKI-hoofd Lothar Wieler goed op de hoogte was van de Europese richtwaarde van negen maanden, lijkt de Duitse speciale weg nog vreemder.

Vierde sessie: 28 december 2021

In de vierde sessie merkten de experts op dat Omicron een lagere ziekte-ernst produceerde dan Delta. Het aantal ziekenhuisopnames was lager, met ziekenhuisopnames die snel piekten en snel afnamen. Hoewel Omicron zich met een hoge R-factor verspreidde, was de virale belasting van geïnfecteerde personen lager. Een overdracht van gegevens van andere landen naar Duitsland zou echter slechts in beperkte mate mogelijk zijn “omdat de immuunstatus verschilt”. Met ongefundeerde aannames zoals deze kon een nationale solo-inspanning uitstekend worden gerechtvaardigd.

Er werd ook gesteld dat “boostervaccinatie goede bescherming biedt tegen een ernstig verloop van de ziekte, maar deze niet uitsluit”, wat betekent dat de deskundigenraad zich er terdege van bewust was dat vaccinatie geen bescherming biedt tegen overdracht.

Opnieuw is een hoge belasting van de ziekenhuizen te verwachten, door verlies van personeel in quarantaine en een verminderde beddencapaciteit. Het blijft onduidelijk waarom de experts blijkbaar helemaal geen aanwijzingen dat Omicron minder gevaarlijk was in hun prognoses hebben opgenomen.

Hoe lang de huidige golf zou duren was “erg afhankelijk van het gedrag van mensen”. Het paradigma dat heerst in de expertraad wordt hiermee duidelijk: de mens is het probleem.

Vijfde sessie: 4 januari 2022

Meteen in de inleiding van de derde sessie vermaande de voorzitter dat

“van de zijde van de raad geen inmenging dient plaats te vinden in het werk van andere instelling[en] met een wettelijk mandaat.”

De vraag rijst waarom zo’n waarschuwing überhaupt nodig was – en met welke “andere instelling met een wettelijk mandaat” de Expertraad zich blijkbaar had bemoeid.

Een schijnbaar onschuldige zin in het protocol onthult een ethische afgrond:

“De beroepen voor Kerstmis hebben gewerkt”.

De term ‘beroep’ is hier duidelijk op te vatten als een bagatellisering van de politieke situatie in Duitsland met Kerstmis 2021: Voor niet-gevaccineerden golden de strengste contactbeperkingen. Publieke media en fact-checker vlaggenschepen gaven tips over hoe om te gaan met ongevaccineerde familieleden met Kerstmis: men zou van hen een test moeten eisen, of, nog beter, hen helemaal uitnodigen. Publieke figuren verlaagden zich tot uitspraken als

“Ik laat geen ongevaccineerde mensen binnen met Kerstmis.”

Kop van de BILD-krant, citaat van de Duitse tv-actrice Charlotte Würdig in een Duitse tv-talkshow.
Alle ontelbare laster en schendingen van grondrechten verdeelden families – de persoonlijke lotgevallen leidden slechts tot de cynische samenvatting in de Raad van Experts: “De oproepen voor Kerstmis hebben gewerkt”.

De Raad van Experts vroeg de Kanselarij om een overzicht van de maatregelen die andere Europese landen hadden genomen “om betere beoordelingen te kunnen maken”. Het is opmerkelijk dat de veel meer ontspannen aanpak van andere landen werd opgemerkt, maar niet in enige mate werd gevolgd door de Duitse “deskundigen”.

Met betrekking tot Omicron zou communicatie over de “zinvolheid” van vaccinaties en vrijheidsbeperkende maatregelen” bijzonder belangrijk zijn. De experts bekritiseerden het “ontbreken van een geïntegreerde communicatiestrategie”. Het was “erg belangrijk om erop te wijzen dat de dodelijkheid als gevolg van vaccinaties is afgenomen”.

Aan het einde van de sessie werd overeengekomen dat “digitale patiëntendossiers” en “vaccinatieregisters” verder zouden worden behandeld.

Zesde sessie: 12 januari 2022

In de zesde sessie werd het bewijs geleverd dat Omicron leidt tot hogere aantallen op normale afdelingen, maar niet op de intensive care. Het aandeel van Omicron in Duitsland was al 60%. De “experts” waren er zeker van: Door “uitgebreide contactbeperkende maatregelen” zou Duitsland een “langzamere stijgingscurve hebben in vergelijking met andere landen”.

“Misinformatie” zou moeten worden “geïdentificeerd en ontkracht”. De deskundigen waren het erover eens dat de “communicatie” nog aanzienlijk verbeterd zou moeten worden. Er werden “duidelijke verklaringen” van politici geëist; die zouden “de samenleving en de politiek ontlasten”. Een centrum voor gezondheidscommunicatie werd ook overwogen.

Een kleine realiteitscheck: In de winter van 2021 was er echt geen tekort aan “duidelijke uitspraken” in Duitsland: Veel beroemdheden en politici riepen op om niet-gevaccineerde mensen af te zonderen van de samenleving. De verbale dwalingen bereikten een niveau van waanzin, dat zelfs een protest hashtag op Social Media inspireerde: #Wirhabenmitgemacht of #Ichhabemitgemacht (“Wij namen deel / Ik nam deel”).

Poster met uitspraken van Duitse beroemdheden en politici die “De Ongevaccineerden” in de winter van 2021/2022 belasteren. Bron: Circuleert online.

Zevende sessie: 18 januari 2022

In de zevende zitting ging de discussie onder andere over de “verantwoordelijkheid van de media”. Minister van Kanselarij Wolfgang Schmidt meldde dat onderzocht wordt welke doelgroepen nog specifiek aangesproken moeten worden. Alle verenigingen in Duitsland moeten worden aangemoedigd om informatiemateriaal naar hun leden te sturen:

“Op deze manier kan snel een grote massa worden bereikt.”

In tegenspraak hiermee werd in hetzelfde rapport over de ontwikkeling van de situatie gesteld dat New York blijkbaar al over de piek van de besmetting heen was, wat duidde op “slechts een kortstondige piek van de Omicrongolf”. Ook in Duitsland zou de Delta-golf verder afnemen, omdat “alle maatregelen om deze golf te bestrijden (.) goed werken”. Het aandeel Omicron zou meer dan 90% zijn, met slechts een paar intensieve gevallen.

De tegenstrijdigheden in deze paragraaf alleen al zijn overweldigend: De afname van de Deltagolf werd toegeschreven aan de effectiviteit van de maatregelen – die vervolgens vreemd genoeg niet werkten tegen Omicron, dat nu meer dan 90% van de gevallen uitmaakte. Dat het absurd is om een natuurlijke verdringing van Delta door Omicron toe te schrijven aan de effectiviteit van de maatregelen zou zelfs zonder expertise in virologie duidelijk moeten zijn.

Achtste zitting: 25 januari 2022

In de achtste sessie lag de nadruk op “Kinderen en adolescenten”. In een “verklaring over kindergeneeskunde” werd de

“de mate waarin kinderen en adolescenten door de pandemie worden getroffen (ziektelast, LongCovid, verband met diabetes, enz.), inclusief secundaire ziektelast (gewichtsproblemen, psychologische en psychosomatische klachten, enz.) en de bijbehorende risicofactoren”.

werd gevraagd. Het was noodzakelijk om “het welzijn van kinderen tijdens de pandemie te handhaven” Er werd gesteld dat kinderwelzijn en infectiebestrijding heel goed met elkaar konden worden verzoend. Achteraf gezien moeten dit soort woorden voor ouders in Duitsland een regelrechte aanfluiting zijn: Terwijl de Raad van Experts vergaderde en mooie woorden uitwisselde over het belang van het kind, werden hun kinderen gedwongen tot acht tot negen uur per dag onder maskers te lopen – in sommige scholen zelfs tot midzomer, hoewel de maatregelen allang officieel waren opgeheven. Ten minste psychologische en sociale gevolgen voor kinderen – enigszins eufemistisch aangeduid als “secundaire ziektelast” – werden zelfs een keer genoemd in de commissie. De Raad van Experts trok hier echter geen consequenties uit voor politieke aanbevelingen.

Er werd gesteld dat Omicron over het algemeen een milder beloop had en leidde tot minder ziekenhuisopnames. Bovendien beschermde een omicroninfectie ook tegen Delta:

“Een Omicron-infectie beschermt ook tegen infectie met de Delta-variant door extra boosters van het immuunsysteem die zijn ontwikkeld.”

Uiterlijk vanaf deze realisatie had elke overheidsbemoeienis met particuliere vaccinatiebeslissingen verleden tijd moeten zijn. Onmiddellijk werd er een relativering achter gezet:

“Bij niet-gevaccineerde individuen is de immuunbescherming tegen Delta echter lager.”

Wat maakt het uit? Een beslissing over verplichte vaccinatie had nooit op deze basis genomen mogen worden. Toch bestond er in Duitsland al een verplichte vaccinatie voor alle gezondheidswerkers, politieagenten, soldaten en brandweerlieden. Tijdens dezelfde bijeenkomst vroeg een expert aan beleidsmakers om een “werkbare oplossing voor verplichte vaccinatie in instellingen (Sectie 20a IfSG)”. Hij betreurde:

“De al zwaar belaste volksgezondheidsafdelingen kunnen waarschijnlijk alleen de beoogde uitgebreide administratieve procedures uitvoeren voor het controleren van de vaccinatieplicht in faciliteiten en het sanctioneren na weken of maanden tot een inreis- of activiteitenverbod. Er wordt aanbevolen om de bepaling van § 20a ffSG te wijzigen; in plaats van de discretionaire beslissing van de gezondheidsautoriteiten die nu is voorzien, moet worden voorzien in een inreis- en activiteitenverbod dat onmiddellijk van rechtswege van kracht wordt (met de invoering van een hardheidsclausule (.).” [Minister van Kanselarij Wolfgang Schmidt] belooft de kwestie aan te pakken; de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten hebben al een overeenkomstig bevel ontvangen.”

Het is al bijna een meesterprestatie om zoveel antidemocratische vorderingen in één tekstblok onder te brengen. De “expert” bevestigde een schending van de fundamentele rechten van de leden van de verpleegsector, het basisrecht op lichamelijke integriteit, waardigheid en vrije uitoefening van het beroep. Bovendien beval hij niets minder aan dan de ondermijning van het federalisme door een uniforme federale wettelijke regeling te eisen voor iets dat voorheen onder de bevoegdheid van de gezondheidsdepartementen van de staten viel. Hij had moeten voorzien dat met de nieuwe hardheidsregel de facto alles hetzelfde zou blijven en er alleen een bureaucratische extra inspanning voor klinieken en werknemers aan toegevoegd zou worden: om ongevaccineerde werknemers te kunnen houden en knelpunten te vermijden, zouden klinieken voorspelbaar hun toevlucht moeten nemen tot de hardheidsregel. Het virus, aan de andere kant, zal zich waarschijnlijk niet veel hebben aangetrokken van zo’n hardheidsgeval van Duitse bureaucratische fetisj.

Negende zitting: 1 februari 2022

Tijdens de negende sessie werd besproken hoe een “exit-strategie” eruit zou kunnen zien en hoe om te gaan met “beheersingsstrategieën”. Vertaald: Hoe kom je op een gezichtssparende manier uit een mislukt indammingsbeleid. “Communicatie en de impact ervan tijdens de pandemie” stond ook weer op de agenda.

Het belang van de Booster, zelfs de dubbele Booster versus dubbele vaccinatie, werd nogmaals benadrukt:

“Betrouwbare studies over het effect van een vierde vaccinatie (bijvoorbeeld uit Israël) zijn nog niet beschikbaar, maar volgens de Israëlische autoriteiten [zou] de vierde vaccinatie de bescherming tegen de ziekte opnieuw aanzienlijk moeten verhogen. Ook [–] is momenteel bezig met een vierde vaccinatie (.) voor speciale groepen mensen.”

Blijkbaar waren de verklaringen van de Israëlische autoriteiten voorlopig voldoende voor de experts om de vierde vaccinatie zelfs maar te overwegen.

De discussie ging toen over verplichte vaccinatie in faciliteiten. Gebrek aan personeel, zei hij, leidt tot hoge lasten voor klinieken en gezondheidsafdelingen, vanwege de arbeidsintensieve controle van activiteitenverboden. Bovendien werd gevreesd voor “arbeidsrechtelijke gevolgen in de vorm van rechtszaken en beroepsprocedures”. Daarom was het “aan te bevelen om uniforme federale regelgeving te creëren om de gezondheidsdiensten te ontlasten”. Het onderwerp zou al intensief besproken worden tussen het federale ministerie van Volksgezondheid en de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten.

Er werd aangekondigd dat minister van Justitie Marco Buschmann graag de volgende vergadering zou bijwonen.

Tiende zitting: 9 februari 2022,

met minister van Justitie Marco Buschmann – over de vaccinatieplicht

De tiende zitting op 09 februari 2022, in aanwezigheid van minister van Justitie Marco Buschmann, is de centrale zitting met betrekking tot het wetsvoorstel over de algemene vaccinatieplicht, dat op 07 april 2022 ter stemming werd voorgelegd. De protocollen zitten vol tegenstrijdigheden: zo werd gesteld dat Omicron weliswaar een “apart serotype” is, maar dat de varianten qua eigenschappen gelukkig nog zo dicht bij elkaar liggen dat “bestaande vaccins op dit moment in principe goede bescherming bieden tegen ernstige ziekte of overlijden bij alle bekende Corona-varianten.” Een infectie veroorzaakt door Omicron zou “dus” onvoldoende bescherming bieden tegen andere varianten.

Wat een deductie: omdat de vaccins zo goed werkten, veroorzaakte Omicron geen kruisimmuniteit bij oudere varianten zoals Alpha en Delta. Maar tegelijkertijd liggen Omicron en de oudere varianten nog zo dicht bij elkaar dat de vaccinatie uitstekend werkt bij zowel Omicron EN Delta. Dat Omicron kruisimmuniteit genereert met andere varianten werd botweg ontkend in aanwezigheid van de minister van Justitie, Marco Buschmann, hoewel de deskundigenraad dit zelf twee weken eerder had vastgesteld. In het protocol stond verder

“Infecties veroorzaken lokale mucosale immuniteit, die vaccinatie niet kan bieden.”

Correct – en op zijn laatst op dit punt zou elke discussie over een vaccinatieplicht beëindigd moeten zijn. Waarom vaccinaties desondanks nodig zijn, werd echter nogal avontuurlijk gerechtvaardigd in het volgende:

“Het doel moet zijn om de ernstige ziektelast in de bevolking te verminderen door een hoge vaccinatiegraad en vervolgens transmissiebescherming op te bouwen via slijmvliesimmuniteit door meerdere verworven maar milde infecties. De basisvoorwaarde hiervoor is echter een zeer hoge vaccinatiegraad, vooral onder de kwetsbare groep. Deze vaccinatiegraad wordt momenteel niet gehaald en zal naar verwachting in de nabije toekomst ook niet worden gehaald.”

“Met de afschaffing van alle fysieke maatregelen (inclusief maskers) zal er waarschijnlijk een hoge dynamiek zijn. Maskers hebben een hoge efficiëntie ook om te beschermen tegen nieuwe varianten.”

Het hoge aantal personeelsafwezigheden als gevolg van infectie of quarantaine in de gezondheidszorg blijft kritiek, zo werd gesteld. Het is belangrijk om hier te benadrukken dat “infecties” hier “positieve testen” betekent, aangezien alle gezondheidswerkers dagelijks werden getest en onmiddellijk naar huis werden gestuurd als ze positief testten – ongeacht of iemand überhaupt ziektesymptomen vertoonde. De grote personeelstekorten als gevolg van quarantaines in de gezondheidszorg, die hier bekritiseerd werden, waren dus 100% zelf veroorzaakt door het beleid.

Wat volgt is het centrale deel van het document: de discussie over vaccinatie en verplichte vaccinatie, in aanwezigheid van Federaal Minister van Justitie Marco Buschmann.

De groep mensen die niet gevaccineerd kon worden vanwege vaccinatiereacties werd door de experts geschat op “relatief klein” – hier zouden vectorvaccins kunnen helpen. De experts waren overtuigd:

“De hoogste bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte treedt op op basis van volledige vaccinatie (drievoudig) en daaropvolgende besmetting.”

Tijdens eerdere bijeenkomsten hadden de experts echter al opgemerkt dat er met Omicron weinig ernstige ziekte of sterfte was, dat intensive care-afdelingen leegliepen en dat Omicron al 90% van de varianten in Duitsland voor zijn rekening nam. “Preventie tegen ernstige ziekte en sterfte” was niet langer een steekhoudend argument toen de sterftecijfers met Omicron vanzelf daalden. Maar de protocollen bevatten niet alleen inconsistenties over het onderwerp, maar ook flagrante onwaarheden:

“Daarnaast vermindert vaccinatie de overdraagbaarheid van het virus.”

Deze uitspraak is aantoonbaar wetenschappelijke desinformatie, die op dat moment al ontkracht was. Dat deze valse bewering in het kader van het debat over verplichte vaccinatie opnieuw als “wetenschappelijk feit” aan de minister van Justitie werd gepresenteerd, is ronduit schandalig.

De experts gaven nu hun oordeel over verplichte vaccinatie:

“Mededeling over verplichte vaccinatie:

Op basis van enquêtes stagneert de vaccinatiecampagne, het aandeel tegenstanders van vaccinatie blijft constant. Niet-gevaccineerden blijven dus eerder sceptisch over vaccinatie. Stimuleringsmaatregelen zullen hier niet voldoende zijn. Counseling en outreach worden echter nog steeds als noodzakelijk en belangrijk beschouwd.”

Het tweede deel van de volgende verklaring is zwart gemaakt in het protocol. De centrale zin in dit gedeelte is “Prikkels zullen hier niet genoeg zijn.” Wat hiermee wordt geïnsinueerd is duidelijk: Er is geen ontkomen aan verplichte vaccinatie. Het is waar dat de experts zich ervan bewust waren dat de bereidheid van de bevolking om te vaccineren al was uitgeput – maar in plaats van de vrije beslissing van de burgers te respecteren, wordt hier geïmpliceerd dat dwang dan noodzakelijk zou zijn. Ze waren tenminste nog bereid om “advies en hulp” te bieden aan de onwetenden.

Tijdens de sessie werd ook het verschil tussen een pandemie en een endemie uitgelegd:

“Vergeleken met een pandemie mag een virus in een endemie geen hoge overdraagbaarheid meer hebben. De R-waarde moet constant lager zijn dan 1. Naast het voorkomen van ernstige ziekte in de huidige situatie, moet er ook slijmvliesimmuniteit worden bereikt in de bevolking, zei hij. Dan zouden, net als bij influenza, alleen spontane virusuitbraken (bijvoorbeeld in de herfst/winter) mogelijk zijn.”

De R-waarde in Duitsland was echter al lager dan 1 in maart 2020 – en Corona vertoonde vanaf het begin een seizoensgebonden patroon, net als influenza. Als je de redenering van de experts volgt, was Corona vanaf het begin al endemisch – helemaal zonder vaccinatie.

Epidemiologisch Bulletin, week 17, 2020. Bron: RKI. De zogenaamde “R-waarde”, de indicator voor “virulentie” lag al in maart 2020 onder de 1, wat wijst op een “endemische situatie”, volgens de definitie van de Raad van Deskundigen zelf.
Met betrekking tot de huidige situatie in de gezondheidszorg werd gesteld:

“Op dit moment lijkt er geen overbelasting van de gezondheidszorg te zijn, maar de gegevens moeten in de gaten gehouden blijven worden, vooral met de toename van Omicron-gevallen bij de oudere bevolking. Van cruciaal belang is dat het aantal sterfgevallen laag blijft in de rapportage en het bewustzijn van de bevolking.”

Meer verlies aan realisme dan deze regels uitdrukken is waarschijnlijk moeilijk voor te stellen: in de Duitse winter van 2021 werd de bevolking 24/ 7 gebombardeerd met Corona-dodencijfers op vrijwel alle mediakanalen. En hoewel het ten tijde van de tiende bijeenkomst de diepste winter was – piek van het koude seizoen – “was op dit moment (.) geen overbelasting van het gezondheidssysteem herkenbaar”. Op deze basis had er nooit gestemd mogen worden over verplichte vaccinaties – maar het werd zelfs noodzakelijk verklaard in dezelfde vergadering, want “stimulansen zullen hier niet genoeg zijn”. Men kan de fysieke zelfbeschikking van mensen nauwelijks meer negeren.

Een voortzetting van de maskerplicht werd ook overwogen:

“Er was ook een unanieme mening dat een permanente wettelijke basis voor verplichte maskers zinvol zou zijn, aangezien maskers een hoge effectiviteit bereiken zonder hoge kosten. Mogelijke maatregelen en openingsstappen werden afgewogen en besproken.”

De bekende internationale Cochrane-studie heeft echter geen significante effectiviteit van maskers kunnen aantonen. Voor 2020 hadden tekstboeken en de WHO het gebruik van maskers in het dagelijks leven altijd afgeraden.

Cochrane metastudie vergelijkt het beschikbare bewijs over gezichtsmaskers en andere NPI (niet farmaceutische interventies), Conclusie
Ter voorbereiding op de komende Minister Presidents’ Conference werden concrete aanbevelingen voor actie gepresenteerd door de experts:

Als de aantallen stabiel blijven, goede lente en zomer

Zolang de aantallen stijgen, geen openingsstappen

Als het aantal incidenten daalt en de ziekenhuisbelasting acceptabel is, dan stappen ondernemen, maar permanent maskers gebruiken

Indien opening, rebound mogelijk

Gegevensbank opzetten voor verdere permanente wetenschappelijke evaluaties

Afgezien van het opdringen van infantiliserende taal die bizar lijkt in het licht van basisrechtenbeperkingen voor 84 miljoen Duitse burgers, wordt nu algemeen erkend dat Corona een klassiek verkoudheidsvirus is dat zich seizoensgebonden gedraagt zoals alle verkoudheidsvirussen. Dit betekent ook dat cijfers in de winter geen invloed hebben op cijfers in de zomer, omdat het virus elkaar voortdurend afwisselt. Niemand weet welk verkoudheidsvirus de volgende winter zal domineren en in welke hevigheid. Proberen om zomercijfers af te leiden uit kunstmatige wintercijfers die door massale tests zijn geproduceerd, moet duidelijk worden benoemd voor wat het is: pseudowetenschap.

Bovendien heeft de deskundigenraad hier concrete politieke instructies voor actie aan de premiers gegeven, in plaats van simpelweg de wetenschappelijke gegevens te presenteren op basis waarvan de ministers vervolgens politieke beslissingen hadden kunnen nemen. Aangezien de aanbevelingen gebaseerd waren op onjuiste aannames, werd het Coronabeleid van de regering van Olaf Scholz aantoonbaar bepaald door pseudowetenschap.

Aan het einde van de bijeenkomst werd de situatie van kinderen en jongeren kort besproken. De experts zagen echter blijkbaar geen dringende noodzaak tot actie: De leden kregen eerst een stemrapport ter overweging voorgelegd – er was geen haast bij. De dagelijkse belasting van kinderen door maskers en toetsen in het dagelijkse schoolleven was blijkbaar perfect verenigbaar met het “belang van het kind”.

Elfde zitting: 15 februari 2022

Tijdens de elfde bijeenkomst werd opgemerkt dat het aantal ziekenhuisopnames slechts marginaal toenam. Hoewel het aantal nieuwe opnames toenam, bleef de bezetting van IC’s vrijwel constant, als gevolg van kortere verblijfsduur bij Omicron. Het aantal sterfgevallen op intensive care afdelingen stagneerde. Over het geheel genomen had Duitsland een relatief laag sterftecijfer. Eén deskundige meldde een onderzoek dat wees op een lagere vaccinatie-efficiëntie met Omicron. Er werd ook een snelle afname van de vaccinatiebescherming vastgesteld: Vier maanden na vaccinatie zou het nog maar 78% zijn.

Hierna werden de “psychologische gevolgen voor de bevolking” besproken. Het zoeken naar psychologische steun en het gebruik van adviesdiensten zou aanzienlijk zijn toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. Tegelijkertijd zouden de respondenten een lagere risicoperceptie hebben met betrekking tot Corona. De bereidheid om te vaccineren onder “volwassenen en ouders” was grotendeels uitgeput. Het feit dat “ouders” – die blijkbaar ook volwassenen zijn – hier apart werden genoemd, was waarschijnlijk bedoeld om aan te geven welk potentieel er in de bevolking nog zou kunnen bestaan voor vaccinatie van kinderen. De meerderheid van de niet-gevaccineerden zou niet vaccineren vanwege angst en gebrek aan vertrouwen.

“Duidelijke, eenvoudige en uniforme regels en communicatie zouden kunnen helpen bij de acceptatie en vaccinatiebereidheid.”

De vraag rijst welke “duidelijke, eenvoudige en uniforme regels” zouden zijn gebruikt om de Duitse maatregelen winter op dat moment te verhogen. De experts wisten dat de bereidheid van de bevolking om gevaccineerd te worden al was uitgeput en dat degenen die niet gevaccineerd wilden worden, gebaseerd waren op angst en gebrek aan vertrouwen. De gevoelens van de mensen, hun waardigheid en hun fundamentele recht op lichamelijke zelfbeschikking leken er voor de deskundigen echter niet toe te doen.

Aan het einde van de bijeenkomst werd een kleine herinnering gegeven dat ongeveer 100.000 vaccindoses eind februari 2022 zouden verlopen.

Twaalfde sessie: 22 februari 2022

In de twaalfde sessie werd verklaard dat de situatie in ziekenhuizen stabiel was en dat het gezondheidssysteem de Omicron-golf kon weerstaan.

Een expert meldde de laatste cijfers over Novavax: de werkzaamheid was 90%. Novavax was “een goed alternatief voor mensen met bijwerkingen van een mRNA-vaccin”. Impliciet suggereerde dit dat zelfs mensen die door een vaccin gewond waren geraakt, veilig opnieuw gevaccineerd konden worden – met Novavax. Toegegeven, het was een gewaagd idee om mensen die al vaccinatieletsel hadden opgelopen een ander, slecht onderzocht medicijn aan te bevelen met nog niet onderzochte interacties op het eerste.

Carsten Breuer, de grote generaal die deelnam aan de bijeenkomst, meldde dat de nationale vrijgave van Novavax op dezelfde dag plaatsvond. Een andere deelnemer voegde hieraan toe dat er echter weinig vraag naar was. Om het vertrouwen te vergroten, zouden eventuele bijwerkingen dit keer goed gecommuniceerd moeten worden, zei hij:

“Als er ongewenste bijwerkingen worden waargenomen tijdens het gebruik, moeten deze snel en goed worden gecommuniceerd om de acceptatie van het nieuwe vaccin te behouden (les van AstraZeneca).”

Ook de “voorbereiding op de val” werd besproken. Iedereen was het erover eens dat een “instrument box in de Infection Protection Act” ook na 19 maart 2022 van kracht moest blijven. Minister van Bondskanselarij Wolfgang Schmidt verwees naar een lopend coördinatieproces. Er werd een systematische aanpak gepresenteerd voor de beoogde valmaatregelen. De “indruk van een verlanglijstje moet worden vermeden”.

13e zitting: 2 maart 2022

De 13e zitting werd bijgewoond door minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach, die verslag uitbracht over “moeilijkheden”:

“BM Lauterbach rapporteert over de moeilijkheden in het politieke debat over de algemene vaccinatieplicht en in de procedure tot wijziging van de infectiebeschermingswet. (.) In de ziekenhuizen moet een toename van patiënten met een verhoogde vaccinatie worden geregistreerd.”

De protocollen specificeren niet wat precies de “moeilijkheden in het politieke debat over de algemene vaccinatieplicht” waren. Het begrip “meer geboosterde patiënten in klinieken” werd niet verder besproken.

Eén expert rapporteerde over nieuwe modellen. Sommige modellen wezen op een “deltagolf in de zomer”. Er wordt melding gemaakt van “meertalige, gemodereerde online consultaties voor specifieke gemeenschappen (.) om de vaccinatiegraad te verhogen”. Eén expert beveelt “een gerichte aanpak van georganiseerde desinformatie” aan. Een ander pleit ervoor om voorlichting over vaccinatie op te nemen in de lesprogramma’s van scholen:

“(..) er moet betere voorlichting over vaccinatie worden gegeven op scholen. Indien nodig kunnen de ministeries van Onderwijs gevraagd worden om vaccinatie-educatie door de ÖGD in de leerplannen op te nemen. [—] steunt dit advies.”

In de paragraaf voor het voorbereiden van valmaatregelen volgt een verontrustende zin:

“Het is belangrijk om te onthouden dat de bevolking wat herstel nodig heeft.”

Schommelen tussen dwang en ontspanning is trouwens een populaire martelmethode in gevangenissen zoals Guantánamo, omdat alle dwang uiteindelijk wegebt en de hardheid van de dwang pas weer echt voelbaar wordt als er tussendoor ontspanning is geweest. Zo’n straf, die er berekenend op inspeelt om mensen eerst een zeker herstel te geven met “relaxaties”, om ze vervolgens weer te mishandelen met dwang, is een methode uit de donkerste martelgevangenissen van deze wereld.

Er werd aanbevolen om vaccinatiecentra permanent te maken als een “schaalbare structuur”. Ook de “besmettelijke situatie in Oekraïne” kwam aan bod:

“Vluchtelingenbewegingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne zouden ook een impact kunnen hebben op binnenlandse besmettelijke gebeurtenissen.”

Een zin als deze laat je gewoon sprakeloos, gezien de cynische reductie van oorlogsvluchtelingen tot een vermeende rol als ziektedragers. Maar de experts leken echt hoofdpijn te hebben van deze vraag:

“Hoewel het aantal infecties in Oekraïne recentelijk was gedaald voordat de oorlog uitbrak, zei hij dat toen de eerste vluchtelingen werden geregistreerd, ongeveer 10% volledig was gevaccineerd en 20% één keer was gevaccineerd. Velen hadden geen bewijs van vaccinatie bij zich.”

De collectieve afschuw in de “Expert Council” is niet moeilijk voor te stellen: Geen bewijs van vaccinatie! Minder dan 20% gevaccineerd! Met de aankomst van de eerste Oekraïense vluchtelingen in Duitsland, werden maatregel-hardliners zoals de dames en heren van de Raad van Deskundigen geconfronteerd met een moreel en ethisch dilemma: Aan de ene kant was het noodzakelijk om zo humanitair en onbaatzuchtig mogelijk te zijn – aan de andere kant, een vaccinatiegraad van 20% was gebonden aan het ontlokken van gas uit het discours dat eraan voorafging in de Raad van Deskundigen. Het was niet gepast om onmiddellijk vaccinatie-eisen op te leggen aan getraumatiseerde mensen die net de oorlog waren ontvlucht, maar het was nog steeds nodig om streng te zijn voor de lokale bevolking, aangezien een algemene vaccinatie-eis werd overwogen. Tegelijkertijd moest de indruk van ongelijke behandeling tussen de lokale bevolking en vluchtelingen worden vermeden.

14e zitting: 15 maart 2023

Tijdens de 14e zitting werd een afname van de “naleving” van de Coronamaatregelen vastgesteld:

“Uit de resultaten van het [-]-onderzoek blijkt dat een deel van de bevolking niet langer wil afzien van contacten. Dienovereenkomstig neemt het zogenaamde afstandsgedrag af. De ervaren ernst van een COVID-aandoening neemt af. Het dragen van maskers wordt door de bevolking eerder geaccepteerd in zorginstellingen en in het openbaar vervoer, en het minst waarschijnlijk op het werk, op school en in restaurants. Een andere wens van de bevolking is uniforme, in heel Duitsland geldende regelgeving voor de bescherming tegen infecties. Gevaccineerde mensen zijn eerder voorstander van beschermende maatregelen dan niet-gevaccineerde mensen.

“Verschillende experts bekritiseerden de huidige status van de veranderingen in het IfSG, zoals het terugschroeven van maatregelen ondanks stijgende infectiecijfers, in tegenstelling tot de aanbeveling van de Raad van Deskundigen.”

Verschillende leden van de Expert Council pleitten dus voor strengere maatregelen dan de federale regering, met betrekking tot de geplande wijzigingen van de wet op infectiebestrijding (IfSG). Vanaf april 2022 zouden de deelstaten de maskerplicht in zogenaamde “hotspots” kunnen handhaven. Strengere maatregelen zouden alleen gerechtvaardigd zijn als er een risico op overbelasting van de gezondheidszorg zou bestaan. Maar deze aanpak ging de Expertraad blijkbaar niet ver genoeg:

“Uniforme landelijke maatregelen zouden nodig blijven, evenals snelle interventiemaatregelen om het vermogen om in te grijpen in de herfst te garanderen.”

Er werd gespeculeerd over komende scenario’s: Zou Omicron blijven? Zou Delta terugkomen? Zouden recombinanten zoals Deltacron uiteindelijk overheersen, of zou er zelfs een nieuwe zoönotische overdracht plaatsvinden? De eigenschap van Omicron om brede kruisimmuniteit te veroorzaken leek niet rudimentair begrepen te worden door het panel van experts.

De experts waren ook kritisch over de vaccinatiecampagne van de federale overheid. De protocollen specificeren niet waaruit deze kritiek precies bestond. Aan het einde van de bijeenkomst kwam het onderwerp “omgaan met vertrouwelijkheid tegenover de pers” opnieuw ter sprake. Ook hier geven de protocollen geen details.

15e zitting: 22 maart 2022

Tijdens de 15e sessie rapporteerde een expert over een land – de naam is weggelaten uit de protocollen – waar alleen lockdown-maatregelen hadden geholpen omdat de vaccinatiegraad van de bevolking te “laag” was:

“De epidemie is alleen onder controle gebracht door lockdown-maatregelen. Het vaccinatieprofiel van de bevolking is zeer slecht (nauwelijks ouderen gevaccineerd).”

Het is hier duidelijk dat de Expertraad nog steeds geloofde in het beheersen van een seizoensgebonden respiratoir virus met Lockdowns – en dat “vaccinatie of Lockdown” weer een uitstekende manier was om pro-vaccinatie te beargumenteren. Dat dit neerkwam op chantage leken de “experts” over het hoofd te zien.

Het volgende onderwerp was de boostervaccinatie. Het was noodzakelijk dat de tweede booster meer bekendheid zou krijgen onder oudere mensen. Velen zouden nog willen wachten tot de herfst of voor een aangepast vaccin. In de communicatie zou het daarom belangrijk zijn om “precies uit te leggen waarom mensen nu gevaccineerd zouden moeten worden.” Maar de “zelfgenoegzaamheid” en het vrijwillige beschermende gedrag van de bevolking zou blijven afnemen, ondanks een toenemende kans op besmetting met Omicron:

“Als het verplicht dragen van maskers wordt afgeschaft, zal het dragen van maskers ook afnemen.”

Wat duidelijk is, is dat de deskundigenraad zich er terdege van bewust was hoe maatregelmoe de bevolking was. Toch waren ze niet tevreden met de “versoepelingen” in de amendementen op de nieuwe wet infectiebestrijding vanaf maart 2022:

“Er is opnieuw kritiek op de wijziging van het IfSG [wet infectiebestrijding]. Van de kant van de ExpertInnenrat waren onder andere duidelijke, uniforme maatregelen geëist, die dus geen neerslag vonden in de wet. Een vermindering van het aantal sterfgevallen kon niet worden bereikt met gelijktijdige opening en de huidige kleine inentingsratio.”

Bijgevolg waren de nieuwe amendementen van het IfSG niet streng genoeg voor de experts. Dit leidde tot een kleine interventie van Wolfgang Schmidt en Karl Lauterbach: ze benadrukten het belang van de Raad van Deskundigen voor beleidsmakers, maar wezen op “mogelijke moeilijkheden (.) in het politieke onderhandelings- en besluitvormingsproces.” De amendementen voor de nieuwe wet op infectiebestrijding zouden ook moeten dienen om “voorbereid te zijn op andere biologische noodsituaties”.

Aan het einde van de vergadering werd het belang van vertrouwelijkheid als basis voor het werk van de Expert Council nogmaals benadrukt, en alle leden werden aangespoord om dit te doen. Blijkbaar was er een specifieke reden voor de noodzaak om de vertrouwelijkheidseis te herhalen, maar de protocollen specificeren dit niet verder:

“De vertrouwelijkheid van de beraadslagingen in de Raad van Deskundigen vormt een essentiële basis van het werk. Deze vertrouwelijkheid houdt ook in dat interne discussies en documenten niet openbaar worden gemaakt. Openbare verklaringen over de feitelijke inhoud van adviezen mogen door elk lid worden afgelegd, maar dit moet gebeuren zonder verwijzing naar de inhoud of procedures van interne beraadslagingen en mag geen afspiegeling zijn van interne stemmingen.”

16e zitting: 29 maart 2022

Tijdens de 16e sessie werd gesteld dat het “aandeel patiënten dat op intensive care-afdelingen wordt behandeld” met 45% “relatief hoog” was – maar er werd onmiddellijk aan toegevoegd dat dit “niets zegt over de effectiviteit van vaccinatie”.

Er werd gesproken over een Europees netwerk in de vorm van een centraal Europees gegevensplatform. Een eerste aanpak bestond al via HERA (Health Emergency Preparedness and Response). De kanselarij kondigde aan dat ze informatie zou verstrekken over de status van de ontwikkeling van het programma.

Ook het toetssysteem op scholen kwam aan bod:

“De huidige teststrategie (in het bijzonder het testen van asymptomatische kinderen op school) wordt veel besproken; door de opkomende immuunbescherming van de bevolking is het niet nodig om asymptomatische personen verplicht te testen. Aan de andere kant geeft de incidentie van nieuwe infecties een belangrijk overzicht van de infectie-incidentie en is het een “geoefende” parameter. Als noch de virulentie van het virus, noch de eigenschappen om aan het immuunsysteem te ontsnappen, zouden veranderen, zouden tests door burgers nauwelijks nog te rechtvaardigen zijn.”

Het argument ging niet over het belang van het kind, maar over “incidenties als een belangrijk overzicht van infectiegebeurtenissen,” waarvan de experts blijkbaar geen afstand wilden doen omdat ze een “ingestudeerde parameter” waren. Met andere woorden, de kinderen zouden er toch al aan gewend zijn. Maar de tests konden eenvoudigweg niet langer worden gerechtvaardigd. Het feit dat de argumentatie met betrekking tot kinderen afging op wat “te rechtvaardigen” was in de ogen van het grote publiek, is verontrustend.

De protocollen citeerden een vertegenwoordiger van de Bondskanselarij, die benadrukte dat

“de adviezen van de raad van deskundigen intensief worden betrokken bij de politieke besluitvorming, beslissingen zelf zijn echter voorbehouden aan de politieke actoren. Talrijke impulsen uit afzonderlijke verklaringen, bijv. over digitalisering en communicatie, worden nog steeds intern besproken. Ook over deze onderwerpen blijven we in gesprek met de Expertraad.”

Op dit punt is duidelijk interpersoonlijke wrijving merkbaar, omdat de kanselarij de aanbevelingen van de Raad van Experts blijkbaar als een te duidelijke richtlijn voor politieke actie zag.

17e zitting: 5 april 2022

De 17e zitting was twee dagen voor de stemming over de algemene vaccinatieplicht (07 april 2022) in de Bondsdag, het Duitse parlement. Opmerkelijk genoeg waren de beschrijvingen van de “algemene besmettelijke situatie” op dat moment volledig contra-indicatief voor de rechtvaardiging van een algemene vaccinatieplicht, maar de aanstaande stemming in de Bondsdag werd met geen woord genoemd in het protocol.

Ondertussen werd toegegeven dat 50% van de nieuwe opnames op intensive care afdelingen nu een boost kregen. Er werd echter snel aan toegevoegd dat dit voornamelijk immunodeficiënte personen waren, dus er werd geen verklaring over de effectiviteit van het vaccin gekoppeld aan dit cijfer. Natuurlijk niet.

Er werd gesteld dat de “incidenties” in Duitsland stabiliseerden en afnamen in alle leeftijdsgroepen. De piek van de Omicron-golf was voorbij, het totale aantal doktersbezoeken voor acute aandoeningen van de luchtwegen daalde en de ernst van de ademhalingsbehandelingen nam af. Wat de experts hier beschreven was dat de ernst van de aandoeningen van de luchtwegen afnam.

Wat de experts hier beschreven was het zeer natuurlijke afnemen van een seizoensgebonden koudegolf, inclusief de erkenning dat ernstige kuren ook voorkwamen bij patiënten met een verhoogde bloeddruk, aangezien deze nu 50% van de gevallen op de intensive care uitmaakten. Dus waarom, als de experts dit allemaal wisten, gaven ze de politici geen hint dat verplichte vaccinatie onnodig was? Waren ze al zo ideologisch geworden over verplichte vaccinatie, dat ze niet in staat waren om hun voorstel te heroverwegen?

Last but not least wilden de experts “feedback van de federale overheid over hoe om te gaan met de opmerkingen die tot nu toe zijn gemaakt”. Blijkbaar werd die feedback niet gegeven; de experts leken zich “buitengesloten” te voelen. Deelnemers aan de Raad van Deskundigen, die al advies hadden gegeven aan de vorige regering van Angela Merkel, waren waarschijnlijk gewend geraakt aan het goede gevoel dat hun beoordelingen onaantastbaar waren en politici ze toch wel zonder voorbehoud zouden volgen.

18e zitting: 19 april 2022

De 18e zitting was de eerste na de mislukte stemming over universele vaccinatie in het Duitse parlement, de Bondsdag, op 07 april 2022. In de protocollen werd echter geen melding gemaakt van de uitslag van de stemming. Een opvallende stilte voor het feit dat het onderwerp de weken ervoor uitgebreid was besproken in de Expert Council.

Er werd gesteld dat de klinische aantallen bleven dalen. Uit een recent Lancet-artikel bleek echter dat de oversterfte in Duitsland ongeveer twee keer zo hoog was als werd aangenomen. Er werd snel aan toegevoegd dat in andere landen de oversterfte nog steeds aanzienlijk hoger zou zijn. De redenen voor de hoge oversterfte werden nu besproken, maar het protocol geeft geen verdere informatie over welke mogelijke oorzaken de experts suggereerden.

Er werd benadrukt dat een “nalevingsgedrag” van de bevolking belangrijk blijft en op een geschikt punt moet worden voortgezet. De vraag rijst: Compliance van de populatie waarvoor? Als alle parameters afnamen en de klinische situatie volgens het seizoen tot rust was gekomen – wat is dan het nut van “therapietrouw”? Is het mogelijk dat het verlangen om anderen voor te schrijven hoe ze moeten leven een eigen leven is gaan leiden onder de “deskundigen”?

19e zitting: 26 april 2022

In de 19e sessie werd een voortzetting van de “positieve trend” in het aantal infecties vastgesteld. Eén expert presenteerde “nieuwe varianten” uit de VS, Zuid-Afrika en India. Hoewel er geen aanwijzingen waren voor een toename van het aantal ziekenhuisopnames en de nieuwe varianten in Duitsland tot nu toe nauwelijks een rol hebben gespeeld, werd gesteld dat het toch belangrijk was om “de verdere ontwikkeling nauwlettend te volgen”.

Er werd gewaarschuwd dat de klinische zorg voor kinderen in het najaar moeilijker zou kunnen worden, omdat er naast Corona veel griep- en RSV-gevallen werden verwacht. Dat de verwachte hoge ziektelast bij kinderen gerelateerd zou kunnen zijn aan immuundeficiënties veroorzaakt door Lockdowns, 2G-maatregelen en sluitingen van scholen, kwam niet bij de experts op. Aan het einde van de sessie werd de eerste persoonlijke bijeenkomst op het kantoor van de rector aangekondigd voor 31 mei.

20e sessie: 10 mei 2022

In de 20e bijeenkomst was er geen grote verandering in het “huidige situatie rapport”. Een expert rapporteerde opnieuw over nieuwe varianten in Zuid-Afrika. Voornamelijk “herstelde niet-gevaccineerde mensen” zouden getroffen worden. Het wordt duidelijk dat de deskundigenraad langzaam door zijn onderwerpen heen begon te raken met betrekking tot Corona in Duitsland, omdat nu regelmatig verafgelegen plaatsen werden gethematiseerd waar een besmettelijke gebeurtenis nog kon worden ontdekt.

“[Een andere deskundige] benadrukt het belang van het uitbreiden van de gezondheids- en risicocommunicatie, die niet wordt vervuld door een reclamecampagne alleen. Hier is een gecoördineerde aanpak tussen centrale instellingen zoals het RKI en BZGA belangrijk. Voorgesteld wordt om vaccinaties op scholen uit te voeren.”

Het blijft onbegrijpelijk waarom de expertraad, zonder de minste risicosituatie van Corona voor kinderen, kindervaccinatieprogramma’s op scholen bleef aanbevelen.

“De suggestie wordt gewekt dat de deskundigenraad zich zou kunnen buigen over de kwestie van de wereldwijde distributie van vaccins.”

Zou de plotselinge boost van altruïsme misschien te maken kunnen hebben met de aflopende vaccinatiedoses? Aan het einde van de vergadering werd besloten dat de Raad van Deskundigen voortaan slechts tweewekelijks bijeen zou komen.

21e zitting: 24 mei 2022

In de 21e sessie werd gesteld dat het aantal bleef dalen, maar “nog steeds op een relatief hoog niveau” lag. Die laatste disclaimer was natuurlijk nodig.

Bij gebrek aan coronakwesties in Duitsland, die het eigenlijke onderwerp waren van de Expert Council, werd nu bijna de hele sessie vrijwel uitsluitend gewijd aan de apenpokken. Eén expert

“beschreef de huidige situatie met betrekking tot monkeypox. Hij zei dat de incidentie van infectie extreem dynamisch is: tot nu toe zijn er 260 verdachte gevallen ‘op elk continent’. Deze snelle verspreiding onder de menselijke bevolking is ‘opmerkelijk’”.

Je vraagt je onvermijdelijk af: 260 verdachte gevallen wereldwijd – wat was daar precies “opmerkelijk” aan? Men zou “nog helemaal aan het begin van de uitbraak staan”. In Duitsland zou er maar weinig vaccin en medicatie in voorraad zijn, daarom werd er “momenteel onderhandeld” over een poging tot herinvoer. Toen Duitsland nog niet het minste probleem had met de apenpokken, werden er al medicijnen en vaccins ingekocht. Is er ooit nog iets vernomen van de grote uitbraak van apenpokken 2022 in Duitsland? Is dit misschien een treffende metafoor voor het realisme van de Corona Expert Council in het algemeen?

Een opmerkelijke uitspraak volgde:

“Het zou ook belangrijk zijn om een fundamenteel akkoord te bereiken over de vraag of de Expertraad helemaal wil afstappen van de inperkingsstrategie of deze toch wil voortzetten.”

De zogenaamde containment-strategie werd voor het eerst in het Duitse discours geïntroduceerd binnen de COVID-19 Task Force van het Federale Ministerie van Binnenlandse Zaken in maart 2020 door twee China-aanhangers. Daarvoor werd in de RKI en alle bestaande pandemische richtlijnen kudde-immuniteit aanbevolen als immunisatiestrategie. Het concept van kudde-immuniteit werd door de CCP-vriendelijke regeringsadviseurs aan de kaak gesteld als “onethisch”, waarbij ze suggereerden dat COVID-19 zelfs helemaal zou kunnen verdwijnen met inperkingsmaatregelen à la China, als ze maar streng genoeg zouden zijn. Een van de twee Mao-fans onder de BMI-adviseurs, Otto Kölbl, had meerdere malen publiekelijk verklaard dat vóór de BMI COVID-19 Task Force, veel experts in Duitsland nog steeds overtuigd waren van de kudde-immuniteit strategie – volgens Kölbl was Christian Drosten een van hen – maar dat de felle, gezamenlijke verwerping van dit concept in het kader van de COVID-19 Task Force hen uiteindelijk op één lijn had gebracht.

De beheersingsstrategie is ondertussen zelfs in het moederland China mislukt:
Xi Jinping had verklaard dat de “Zero-Covid”-strategie in China voorbij was na de laatste lockdown in Shanghai, waar mensen zich uit wanhoop uit wolkenkrabbers gooiden vanwege de honger.

Het Corona-beleid van Duitsland onder Merkel, en het vervolg onder Scholz, was in de basis georiënteerd op het containment-concept, maar voor echte fans van Corona-maatregelen gingen de Duitse maatregelen nooit ver genoeg. Twee raadsleden hadden de door China geïnspireerde “NoCovid”-campagne rechtstreeks gesteund, verschillende andere leden hadden er openlijk mee gesympathiseerd. Toen de Expertraad ter discussie stelde of het containmentconcept nu “volledig” moest worden opgegeven, of dat het überhaupt “nog zou worden nagestreefd”, kwam dit neer op een erkenning van mislukking.

Dit is hoe pseudowetenschappelijke ideologieën sterven: Stil, in het geheim en gedrukt, in achterkamertjes, zonder ook maar de minste les te trekken uit eigen mislukkingen.

22e zitting: 31 mei 2022

Persoonlijke ontmoeting in het kantoor van de rector

De 22e bijeenkomst was de eerste persoonlijke bijeenkomst van het panel en werd gehouden in de Internationale Conferentieruimte van het Kantoor van de Kanselier. Voordat de vergadering begon, werd het werk van het panel tot nu toe intern geëvalueerd:

“Over het algemeen werd het werk van de Expert Council als positief en constructief beoordeeld. Het hoge niveau van vertrouwelijkheid onder de leden werd benadrukt.”

De vraag welk effect de adviezen hebben op politieke besluitvormers werd ook besproken. Aan het begin van de vergadering evalueerde het kantoor van de rector het werk van de groep en sprak zijn volledige lof uit:

Van de kant van de kanselarij en het federale ministerie van Volksgezondheid wordt het werk van de interne deskundigenraad met zijn adviezen en aanbevelingen zeer gewaardeerd. De leden van de raad hebben op cruciale punten en in belangrijke fasen van de pandemie geholpen met hun advies (bv. bij de voorbereiding van federaal-statelijke vergaderingen over het onderwerp Corona). De voortzetting van de Corona Expert Council, ook in de huidige samenstelling, wordt door de federale overheid gewenst. Het crisisteam geeft aan dat de deelstaten overtuigd zijn van het nut van de aanbevelingen van de Expertraad.

Onvoorwaardelijke lof voor de Expertraad – en eindelijk een “doorbraak”:

“Over het algemeen wordt een overstap van het asymptomatisch testen van asymptomatische kinderen en adolescenten aanbevolen door de Expertraad.”

De aanbeveling kwam veel te laat: Scholen waren al sinds begin april over de hele linie gestopt met testen. De aanbeveling had te maken met het loslaten van “incidenten” als indicator, omdat dit niet langer in staat was om “de bevolking te motiveren om op eigen verantwoordelijkheid te handelen”:

“Ook de juiste presentatie van de infectiesituatie aan het publiek kwam aan bod. Hoewel de 7-daagse incidentie voldoende herkend en erkend wordt, heeft deze misschien niet meer de juiste handhavingskracht om de burgers te motiveren om bijvoorbeeld hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Bewakingssystemen die eenvoudige informatie geven over de ernst van de ziekte, bijvoorbeeld in de vorm van verkeerslichten, zijn beter geschikt voor dit doel. Waar het hier om gaat, (.) is goede communicatie.”

Inderdaad: Eind mei 2022 maakten “incidenten” nauwelijks nog indruk op iemand. De term “zelfverantwoordelijke actie” werd door de auteurs duidelijk gebruikt als cijfer voor “vrijwillige naleving van de Coronamaatregelen door burgers.”

23e zitting: 14 juni 2022

In de 23e vergadering werd opgemerkt “dat de zomergolf in volle gang was”:

“Het zou moeilijk te vergelijken zijn met de BA.4/5 besmettelijke gebeurtenis in Zuid-Afrika, omdat hier de BA.2 golf afwezig was en in principe de immunisatie van de bevolking het gevolg was van infecties in plaats van vaccinatie.”

De vraag rijst waarom er een Omicron-golf “ontbrak” in Zuid-Afrika, ondanks de lage vaccinatiegraad. Waarom stelden de experts deze vraag niet?

“Ook werd kort ingegaan op een onderzoek dat aantoonde dat bij kinderen vaccinatie een betere bescherming biedt dan infectie, wat opnieuw het belang van vaccinatie bij kinderen benadrukt.”

In hetzelfde rapport, slechts één alinea verder, stond:

“Vanuit het gebied van kindergeneeskunde en adolescentengeneeskunde is het te vermijden dat er praktisch geen stationaire ziekteactiviteit is met betrekking tot COVID-19. PIMS-gevallen zijn al zeldzaam geworden na Delta, en vrijwel onbestaande na Omicron.”

Hoe is het mogelijk om te stellen dat er geen sprake meer was van een stationaire toestand van infecties bij kinderen, maar tegelijkertijd het belang van vaccinatie bij kinderen te benadrukken? Werd er toen echt nog aangenomen dat het vaccin vrij was van bijwerkingen en dus een positieve kosten-batenverhouding had voor kinderen?

In deze sessie besteedden de experts opnieuw uitgebreid aandacht aan het onderwerp ’therapietrouw’:

“Volgens de resultaten van het [–] onderzoek staat de Coronapandemie steeds minder op het netvlies van de bevolking. Een onderzoek naar de drie scenario’s die in de huidige verklaring worden beschreven, toonde aan dat mensen meer bereid zijn om bepaalde beschermende maatregelen te nemen (bijvoorbeeld het dragen van maskers), ongeacht het scenario.”

Men kan zich afvragen, als de Raad van Deskundigen zich er zo van bewust was dat de bevolking “steeds minder geïnteresseerd” was in de pandemie van Corona – waarom het niet gewoon met rust gelaten kon worden. Maar het tegenovergestelde was het geval: voor de herfst werd een “stoplichtsysteem” ingevoerd – in een semantische analogie met de huidige Duitse regering, “stoplichtcoalitie” genoemd – zodat de bevolking altijd geïnformeerd kon worden over de gevaarsituatie. Bij de staatsministeries was de belangstelling voor het advies van de deskundigenraad blijkbaar onverminderd groot:

“Vanwege de grote vraag van de staatsministeries zal er op 21 juni op uitnodiging van ALin3 een informatiesessie met de staatsgezondheidsdepartementen worden gehouden. Leden van de Expert Council zullen het herfst/winter standpunt presenteren en daarna vragen van deelnemers beantwoorden.”

24e sessie: 28 juni 2022

Op de 24e sessie waren er opnieuw klachten over personeelstekorten in klinieken. Er zouden weer meer oudere patiënten boven de 60 worden opgenomen:

“Een hernieuwde communicatie, gericht op de ‘risicogroepen naar de 3e en 4e, vaccinatie, is erg belangrijk, de vaccinatiehiaten zijn nog steeds te groot.” In dit verband werd ook aan de orde gesteld dat middelgrote bedrijven moeten worden aangesproken om de vaccinatie onder de aandacht te brengen.”

Extreem explosieve uitspraken over het risico op myocarditis voor jongeren volgden:

“[–] bekeek de literatuur over 4e vaccinatie. De conclusie was dat het bewijs voor een 2e boostervaccinatie voor mensen jonger dan 70 jaar relatief laag was. Met betrekking tot het risico op myocarditis bij jonge patiënten zijn er geen geldige uitspraken of het risico toeneemt met het aantal toegediende vaccindoses. Vooral bij myocarditis kan schade op lange termijn worden waargenomen die pas na enige tijd na de acute ziekte optreedt.”

Was de bevolking niet verteld dat er geen gevolgen op lange termijn waren van vaccinatie? En in deze interne discussie werd “schade die pas na enige tijd na de acute ziekte optreedt” als een gegeven beschouwd, dat slechts “waar te nemen” was? Waarom was er een andere stand van kennis achter gesloten deuren, dan die welke werd gecommuniceerd naar het publiek? Het blijft onduidelijk waarom de Raad van Deskundigen, ondanks het erkennen van mogelijke schade op lange termijn voor jongeren in het geval van door vaccinatie veroorzaakte myocarditis, vaccinatie van kinderen niet ten laatste vanaf dit moment afraadde, maar integendeel zelfs expliciet bleef aanbevelen.

25e zitting: 12 juli 2022

De 25e vergadering werd bijgewoond door een volksgezondheidsdeskundige uit Israël. Hij deed verslag van de ervaringen met de datagestuurde vaccinatiecampagne in Israël:

“Door zeer goede data (“digital twins”) kon de effectiviteit van de Corona-vaccinatie al heel vroeg in Israël worden aangetoond door middel van studies (.)”

“Digitale tweeling” betekent een digitale afbeelding van een persoon die alle relevante gegevens bevat. De technologie kan goed worden gerechtvaardigd via het verkoopargument “preventieve gezondheid” – als het eenmaal is geïmplementeerd, kan het worden uitgebreid naar een willekeurig aantal gebieden en vormt het de basis voor een “digitale identiteit”.

“Uit [–] kan worden afgeleid dat de frequentie van informatie over Corona aanzienlijk is afgenomen. De risicoperceptie neemt licht toe, maar er is geen gedragsverandering zichtbaar onder de respondenten. Slechts 37% van de respondenten weet dat STIKO vaccinatie vanaf 5 jaar aanbeveelt.”

Was de veronderstelling dat als meer dan 37% op de hoogte zou zijn van de vaccinatieaanbeveling van de Duitse vaccinatiecommissie (STIKO) vanaf 5 jaar, meer ouders hun kinderen zouden laten vaccineren?

“Desondanks is er geen gedragsverandering zichtbaar onder de respondenten”

Ten tijde van de 25e sessie was het zomer, geen hoogseizoen. Waarom was het zo belangrijk voor de experts om een gedragsverandering teweeg te brengen onder de bevolking, zelfs midden in de zomer? De experts klaagden dat de regering Scholz te weinig communiceerde:

“Als ‘geleerde lessen’ uit de pandemie wordt samengevat dat er nog steeds geen efficiënte en veerkrachtige communicatiestructuur is. Politici houden zich momenteel in op communicatie. “Niet’ communiceren is ook een vorm van communiceren. Het BZgA komt te weinig naar buiten, de RKI heeft de taak om experts te informeren, niet de hele bevolking.”

Als deze regels al commentaar behoeven, dan is het om te vragen onder welke steen de deskundigen hebben geleefd, als ze echt van mening zijn dat er in 2021 / 2022 te weinig vanuit de overheid is gecommuniceerd over Corona – en welke extra waarde werd gesuggereerd toen een luchtwegvirus dat alleen in de winter toesloeg, in de zomer werd aangepakt.

Aan het einde van de sessie bracht het kantoor van de kanselier verslag uit over de huidige status van de nieuwe infectiebeschermingswet, die op 22 september 2022 van kracht zou moeten worden.

Samenvattende beoordeling van het document

De vrijgegeven protocollen van de Corona Expert Council zijn een belangrijk document voor het begrijpen van het politieke en sociale klimaat in Duitsland in de winter van 2021/2022, toen ongekende beperkingen van fundamentele burgerrechten van toepassing waren op 25% van de bevolking in de vorm van 2G- (alleen gevaccineerde/herstellende mensen) of 3G-regels (alleen gevaccineerde/herstellende/geteste mensen), kinderen onder maskers werden gedwongen, beroepsverboden werden uitgevaardigd en talloze bestaansmiddelen werden vernietigd. De wettelijke uitsluiting van niet-gevaccineerden ging gepaard met een aanhoudend mediavuur van laster, terwijl de Scholz-coalitie op 07 april 2022 in de Bondsdag een wetsvoorstel voor algemene verplichte vaccinaties probeerde door te drukken – tegen de wil van een groot deel van de bevolking.

De protocollen van de Corona Expert Council onthullen: De onbegrijpelijke, hersenloze en rigide lijkende Corona-maatregelen in Duitsland, die in het buitenland vaak met hoofdschudden werden begroet, hadden een ideologische basis – en een centraal element daarvan was de Corona Expert Council. Deze raad beval verplichte vaccinaties aan en herzag dat voorstel niet, zelfs niet toen de seizoensgebonden koudegolf al aan het afnemen was en Omicron overheerste, waardoor wijdverspreide kuddeimmuniteit ontstond. In aanwezigheid van de Duitse minister van justitie, Marco Buschmann, werd de medische misinformatie verspreid dat vaccinatie het risico op overdracht verminderde.

De Raad van Deskundigen moedigde staatsregeringen ook aan om strengere beroeps- en inreisverboden in te voeren voor niet-gevaccineerde zorgverleners en stelde voor om de discretionaire bevoegdheden van de staatsgezondheidsdepartementen te vervangen door uniforme federale regelgeving. Ondertussen richtte de Raad zich niet alleen op bescherming tegen infectie, maar ook op social engineering doelen, zoals een permanente verandering in het gedrag van de bevolking – en dit tot de zomer van 2022, wanneer er zelfs niet de minste medische noodzaak meer voor was.

De Raad van Experts promootte rigoureus kindervaccinaties vanaf de leeftijd van vijf jaar, ook al waren de experts geïnformeerd over mogelijke schade op lange termijn door door vaccinaties veroorzaakte Myocarditis bij kinderen en adolescenten. In plaats van het enige juiste te doen – onmiddellijk stoppen met het vaccineren van kinderen – raadden ze het zelfs verder aan. Van bijzonder belang is hier het feit dat Thomas Mertens, het hoofd van de Duitse “Permanente Commissie voor Vaccinatie” (STIKO), deelnam aan de raad. Het feit dat de STIKO haar aanbeveling voor kindervaccinatie niet onmiddellijk opschortte, maar integendeel zelfs bleef aanbevelen tot eind mei 2023, kan mogelijk ook juridische aspecten met zich meebrengen – zoals aansprakelijkheid voor schade.

Tussen de regels door zijn er spanningen te lezen tussen de deskundigenraad en het kantoor van de kanselier: Raadsleden klaagden vaak dat politici hun aanbevelingen onvoldoende opvolgden – terwijl de politieke vertegenwoordigers er in de documenten meermaals op wezen dat de uiteindelijke politieke beslissingsbevoegdheid bij de politici lag. Het protocol onthult de poging van de expert om democratische besluitvormingsprocessen te ondermijnen via een dictaat van sciëntisme.

Maar het falen van de Corona Expertraad gaat hand in hand met het falen van een politieke staf die niet in staat was om logische inconsistenties en de ideologische eenzijdigheid in de aanbevelingen van de raad te herkennen. Het feit dat de Corona Expertraad pas in april 2023 werd ontbonden, is slechts een van de vele schandalen rond een orgaan dat invloed uitoefende op de politiek vanuit een ondoorzichtig achterkamertje – en waarvan de politieke en sociale herwaardering nog in de kinderschoenen staat. De voorliggende documenten bieden hiervoor de beslissende sleutel.

Christian Haffner, de arts die met succes vocht voor het vrijgeven van documenten via de Freedom of Information Act, roept nu op tot de oprichting van een onafhankelijke Enquêtecommissie met betrekking tot de Corona mea:

“De protocollen van de Corona Expert Council, waarop veel Corona-maatregelen waren gebaseerd, laten zien dat een neutrale Enquête Commissie om in het reine te komen met de Corona-crisis dringend nodig is. Het is ook een kwestie van herhaling voorkomen en de bevolking beschermen tegen politiek-ideologische aanvallen van de staat in de toekomst.”