Maurice de Hond: Verkeerde analyse leidt tot verkeerde maatregelen

Als je niet beseft wat er aan de hand is, kan je ook niet de goede maatregelen nemen
Samenvatting van het artikel

De laatste persconferentie gisteren liet zien hoezeer men niet beseft/ niet begrijpt / niet wil toegeven, wat er aan de hand is bij de forse toename van de ziekenhuisopnames. Het beeld, dat wat zich nu aan het afspelen is, vrijwel geheel op conto komt van de ongevaccineerden, is misleidend. Het zorgt ervoor dat de maatregelen, die men neemt, contra-productief zijn.

Leestijd: 4 minutenAan de hand van twee grafieken zal ik dit onderbouwen. Beide gebaseerd op cijfers van RIVM en Stichting NICE.

Forse ziekenhuistoename bij de oudsten

Half september was het aantal ziekenhuisopname rond de 40 per dag. De afgelopen week was het 120. Als je die toename analyseert, dan is er een patroon, dat we inmiddels in veel landen terugzien. De toename is fors hoger onder de oudste leeftijdsklassen dan onder de jongste.

Terwijl de toename van patiënten onder de 60 jaar van 135 naar 200 ging (een stijging van  50%) is de stijging boven de 60 jaar van 155 naar 630 gegaan (een stijging van 300%). Alleen al de groep boven de 79 jaar is gestegen van 110 naar 515!

En de verklaring is dat terwijl de herfstperiode is aangebroken (met lagere temperaturen en een lagere absolute luchtvochtigheid) de bescherming van de vaccinatie tegen ziekenhuisopnames onder de ouderen inmiddels duidelijk is afgenomen. Iets wat uit grootschalig onderzoek o.a. in Engeland en Zweden is gebleken. Dit is de grafiek van het onderzoek onder 1,6 miljoen Zweden. De rode lijn is de ontwikkeling van de bescherming tegen ernstige infectie.

Besef daarbij dat op twee manieren deze ontwikkeling de ouderen het zwaarste treft. Allereerst is het afweersysteem van ouderen over het algemeen zwakker dan die van jongeren. En in de tweede plaats zijn de ouderen het eerste gevaccineerd, dus is het langer geleden dat ze gevaccineerd zijn. Voor degenen boven de 70 jaar in Nederland is het nu over het algemeen 6 tot 8 maanden geleden na hun tweede vaccinatie.

Steeds meer gevaccineerden raken ook besmet

Uit het overzicht van het RIVM van de vaccinatiestatus van de positief getesten is ook te zien wat het effect is van de dalende bescherming van de vaccinatie bij met name de ouderen. Dit is de grafiek die het verloop laat zien van het aandeel gevaccineerden onder de positief getesten naar leeftijd.

Goed te zien is dat in alle leeftijdsklassen het aandeel gevaccineerden onder de positief getesten gestaag oploopt. Bij de leeftijdsklasse boven de 60 jaar is dat inmiddels 86%. Gezien het feit dat het aandeel gevaccineerden onder deze groep rond de 90% ligt, betekent het nog wel dat de vaccinatie een bepaalde mate van bescherming biedt. Maar die bescherming wordt gestaag minder en bereikt bij de drie oudste leeftijdsgroepen inmiddels een kritische grens.

Uit de informatie in andere landen valt goed te zien dat de toename van de ziekenhuisopnames niet alleen de oudste leeftijdsklassen betreft, maar dat een groot deel ervan WEL gevaccineerd is. In Vlaanderen zien we niet alleen dat 70% van de ziekenhuisopnames volledig gevaccineerd is, maar onder de oudste leeftijdsklassen is dat percentage nog duidelijk hoger.

In Wales zien we dat 75% van de ziekenhuisopnames personen boven de 60 jaar betreft. 89% van hen is dubbel gevaccineerd.

In Nederland zijn de meest recente cijfers over de maand september. 75% van de ziekenhuisopnames was toen niet gevaccineerd. Maar dat was dus de gemiddelde situatie half september, voordat de grote stijging ontstond op konto van de ouderen. En deze cijfers van het ziekenhuis in Nijmegen laten een trend zien, die we ook in andere landen zien: een sterke toename van de gevaccineerden onder de ziekenhuisopnames:

Besef daarbij dat deze 63,4% gevaccineerden in oktober een gemiddelde is over de hele maand oktober. Maar juist omdat er in oktober zo een grote stijging is geweest t.o.v. september is het zeker dat eind oktober dat percentage duidelijk hoger moet zijn geweest dan begin oktober. Wellicht zelfs boven de 75%. In lijn met de ontwikkelingen in landen, die wel regelmatig deze cijfers naar buiten brengen.

Gecombineerd met de informatie uit de eerste grafiek, dat de toename van de ziekenhuisopnames voor het overgrote deel bij de oudste leeftijdsklassen ligt, ziet u nu de kern van de problematiek van dit moment:

  • De groep met het grootste risico om met Covid-19 in het ziekenhuis te komen (de ouderen) hebben een duidelijk afnemende bescherming tegen zowel geïnfecteerd raken als ernstig ziek worden. De forse groei van de ziekenhuisopnames is grotendeels daaraan toe te schrijven.
  • De Coronapas gaat er impliciet van uit dat degenen die dubbel gevaccineerd zijn anderen niet kunnen infecteren. Dat blijkt niet waar te zijn. In toenemende mate (door de toename van de besmettingsgraad en de afnemende bescherming van het vaccin) zullen bij het gebruik van de Coronapas mensen aanwezig zijn die anderen kunnen infecteren en geïnfecteerd kunnen worden.
  • Dat laatste geldt met name de ouderen. En zij zijn degenen met de grootste kans om -ondanks hun vaccinatie- toch in het ziekenhuis te komen.
Conclusie

Met de aangekondigde maatregelen worden er op de verkeerde plek zandzakken gegooid op een doorgebroken dijk. En maakt men zelf op andere plekken nieuwe gaten in de dijk.

Een fors deel van de maatregelen zullen niet voor een beperking zorgen van het aantal besmettingen, noch van de ziekenhuisopnames. Ze lijken vooral ingegeven te zijn in de hoop dat het mensen alsnog overhaalt/dwingt om zich te laten vaccineren. De steeds zwaardere rol die men geeft aan de Coronapas zal de schijnveiligheid verder doen vergroten en averechts uitwerken.

Omdat de cijfers dan niet gaan zoals men hoopt, is het grote risico dat men vervolgens nog meer maatregelen zal nemen die contraproductief zullen werken, nog los van de impact in de samenleving.

Als men ziet wat er gebeurt met de ziekenhuisopnames onder de ouderen en men heeft toch al besloten een boostervaccinatie te geven aan de personen boven de 60 jaar, dan begrijp ik niet dat dit dan nog zes weken moet duren voordat men begint.

En los van het feit dat de Coronapas sowieso al schijnveiligheid biedt, vraag ik me af welke gezondheidswinst men per saldo denkt te behalen om bij alle sportactiviteiten van personen boven de 18 jaar de Coronapas te vereisen. En waar nu ineens de Coronapas vandaan komt voor terrassen?  Dat zal wel door dezelfde persoon uitgedacht te zijn die drie dagen voor de Kerstvakantie vorig jaar vond dat de scholen direct moesten sluiten met als motivatie dat het een soort enkelband zou worden voor de ouders.

Steun onze site om op basis van objectieve data te zorgen dat er wel een goed beleid wordt gevoed. Klik hier voor een (kleine) donatie.