Op weg naar het allesvernietigende G2-beleid

12-11 Maurice de Hond

Samenvatting van het artikel

Als je hoort wat het OMT adviseert en de regering voornemens is, dan besef je hoe weinig men ondertussen geleerd heeft. Dat men de fouten met de Coronapas nog wil kwadrateren met een principieel onacceptabel 2G-beleid, wat ook nog het tegendeel bereikt van wat men ermee hoopt te bereiken, maakt alles echt onverteerbaar. Plus dat we er dan ook nog tot de lente aan vast zitten. En wat men wel zou moeten doen, doet men nog steeds niet.

Schijnveiligheid van de Coronapas

Nu we ongeveer het advies van het OMT kennen en ook hebben vernomen wat de regering vanavond gaat aankondigen, kan ik het artikel van 26 oktober gewoon één op één herplaatsen. “Het bashen van de ongevaccineerden leidt af van onze achilleshiel”.

Door de schuld van de situatie vrijwel volledig te geven aan de ongevaccineerden en niet onder ogen te willen zien dat het vaccin -met name bij ouderen- steeds minder bescherming biedt, hebben we sinds september verkeerde maatregelen genomen en gaan we nog verder op dat pad.

Want het beleid was primair gericht op het verhogen van de vaccinatiegraad. Via de Coronapas wilde men dat doel bereiken, zodat zoveel mogelijk ongevaccineerden, eieren voor hun geld zouden kiezen en zich zouden laten vaccineren. Dat er vervolgens een grote mate van schijnveiligheid werd gecreëerd en mensen die dachten dat ze door de Coronapas veilig waren, toch werden geïnfecteerd, werd genegeerd of weggeredeneerd.  Dit alles met de aanname dat gevaccineerden toch niet ernstig ziek zouden worden.

Maar als je naar de ontwikkeling kijkt van de status van de gevaccineerden in ziekenhuizen in het buitenland (waar men eerder met vaccineren was begonnen) en ook het verloop van maand tot maand in Nederland (hoe krakkemikkig ook die informatie is) in ogenschouw neemt, dan weet je dat ook in Nederland het aandeel gevaccineerden- zeker onder de oudere patiënten- sterk gestegen is. Maar door vooral te willen blijven stellen dat gevaccineerden een veel kleinere kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen, versluier je datgene wat voor de grote druk in de ziekenhuizen zorgt.

Als je gemiddeldes neemt, zoals Van Dissel gedaan heeft en door de media met gretigheid wordt overgenomen, dan is het zeker zo dat als je alle patiënten neemt, die vanaf begin juli in de ziekenhuizen terecht zijn gekomen plus alle leeftijdsgroepen samen, dan is de er sprake van hoge percentages van de efficiency van het vaccin. Maar als je je concentreert op de laatste paar weken en de groep boven de 60 jaar, die samen wel verantwoordelijk is voor 75% van de opnames, dan is de efficiency van het vaccin duidelijk afgenomen.

In andere landen betekende dat ze al een tijd geleden gestart zijn met boosterprogramma’s voor de oudsten/kwetsbaren. De energie die je daaraan tijdig had besteed zou per saldo voor een duidelijke lagere instroom in de ziekenhuizen gezorgd hebben dan het beleid dat gevoerd is om de vaccinatiegraad te verhogen. Maar zoals al zo vaak, wil men in Nederland niet leren van ontwikkelingen in het buitenland. Zelfs niet van landen die eerder zijn gaan vaccineren.

Maar bij ons werd de Coronapas als belangrijkste wapen gezien tegen de verspreiding van het virus (en het verhogen van de vaccinatiegraad). En omdat dit mislukt is, maken we de Coronapas nu exclusief voor gevaccineerden en gaan we die de komende tijd op nog meer plaatsen toepassen. Een volkomen logische beslissing, niet waar? Ik zou zeggen: lees dit interview met Marcel Levi in het Reformatorisch Dagblad met o.a. zijn lessen uit Engeland en de capaciteit in de zorg, maar ook met dit oordeel van hem over de Coronapas.

Het is ongeveer hetzelfde als wat op deze site eind september is geschreven toen de Coronapas in Nederland werd ingevoerd.

De uitbraak in een café in Zutphen begin oktober zou toch ook een waarschuwing moeten zijn dat men op de verkeerde weg was. En inmiddels zijn er veel voorbeelden van forse uitbraken op plekken waar de Coronapas werd gebruikt, ook onder gevaccineerden. En zijn er ook nogal wat uitbraken geweest in zorginstellingen onder dubbel gevaccineerden, inclusief het zorgpersoneel.

Het beleid wordt nog erger

Maar met de voorgenomen maatregelen gaat men van kwaad tot erger. En als ik de argumentaties hoor, dan draait mijn maag om. Nog steeds wil men de werkelijkheid niet onder ogen zien. En stevenen we af op maatregelen, die enerzijds veel langer zullen worden aangehouden dan de periode van drie weken die we nu horen (ik schat tot ergens in de lente). En anderzijds het paard achter de wagen spannen.

Want men gaat voorbereidingen treffen om zo snel mogelijk te gaan werken met een 2G-aanpak. De Coronapas mag alleen gebruikt worden als men gevaccineerd is of het laatste jaar genezen is van een Corona-infectie. Dus niet de mensen meer die via een negatieve test de afgelopen 24 uur kunnen bewijzen dat ze niet besmettelijk zijn. Maar als je de kern van dit 2G-beleid tot je door  laat dringen, dan is dit de uitleg van het verschil tussen het huidige (3G-)beleid en het voorgestelde 2G-beleid:

Bij 2G-beleid laat je degenen niet meer toe die via een negatieve test kunnen bewijzen anderen niet te kunnen besmetten, zodat alleen nog de mensen aanwezig zullen zijn, die wel anderen kunnen besmetten.

Met als extra punt, dat degenen die je wel toelaat, denken dat ze veilig zijn, terwijl dat niet zo is. Hoe zot wil je het hebben?

Ik hoorde eergisteren een OMT lid op de volgende wijze een 2G-beleid onderbouwen:

“Via de 2G-aanpak kunnen we de ongevaccineerden buiten houden, want zij lopen het risico binnen door gevaccineerden besmet te raken. En als gevaccineerden daar besmet raken dan komen ze niet in het ziekenhuis.”

Als ik zoiets hoor, dan weet ik niet of ik moet huilen of moet lachen. Langzamerhand is men bij het OMT immers wel aan het toegeven dat gevaccineerden wel besmet kunnen raken en anderen ook kunnen besmetten. (Iets wat al zeker een half jaar bekend is en ook hier in Nederland is vastgesteld). Maar ze blijven stijfkoppig volhouden dat gevaccineerden die toch besmet raken, vrijwel niet in het ziekenhuis komen. En zoals gezegd, dat geldt steeds minder voor de ouderen, die langere tijd geleden zijn gevaccineerd.

Want het gaat er namelijk niet om of oudere gevaccineerden per saldo toch nog steeds een kleinere kans dan oudere ongevaccineerden hebben om in het ziekenhuis te belanden. (Dat is nog wel waar, maar dat verschil in kans tussen gevaccineerde en ongevaccineerde ouderen wordt steeds kleiner). Maar juist omdat er ongeveer 10 keer zoveel oudere gevaccineerden dan ongevaccineerden zijn, wordt de toenemende druk op de zorg vooral veroorzaakt in absolute zin door de oudere gevaccineerden!!

Maar dat lijkt niet relevant te zijn voor OMT en kabinet. Veel te laat begon men met het beschikbaar stellen van de boosterprik aan de ouderen. In augustus zagen we al dat die ook in Nederland zou moeten komen.(Op die boosterprik kom ik in een later artikel terug. Om de druk voor de zorg te ontlasten ben ik ervoor om die wel aan ouderen en kwetsbaren beschikbaar te stellen en aan degenen in de zorg die dat willen en lang geleden zijn gevaccineerd. Maar niet voor andere groepen. Wat ik verschrikkelijk vind, is dat in diverse landen nu al gesteld wordt dat als je meer dan zes of negen maanden na je laatste vaccinatie geen boosterprik hebt genomen, dat je dan als ongevaccineerde wordt beschouwd.)

Men aarzelt niet bij de voorgenomen maatregelen een bepaalde groep compleet uit te sluiten (de ongevaccineerden). Het voorgestelde eiland van Ab Osterhaus voor ongevaccineerden wordt via het 2G-aanpak als het ware virtueel ingericht. Ethische of andere overwegingen worden afgewimpeld, met name omdat er al maanden een campagne wordt gevoerd om bij de mensen tussen de oren te krijgen dat alle problemen waar we nu in zitten door de ongevaccineerden komen.

Maar als je dan consequent zou redeneren als OMT, waarom zeg je dan niet het volgende?

“De druk op de ziekenhuizen komt vooral door de ouderen. We voeren een 60+ beleid in. Iedereen boven de 60 jaar, ongeacht of die gevaccineerd is of niet, mag niet naar binnen. Want als zij niet besmet raken, dan komen er beduidend minder mensen in de ziekenhuizen terecht”.

Dat hoor ik het OMT niet zeggen, laat staan dat de regering dit zou durven in te voeren.

En houd me ten goede, ik bepleit dit 60+beleid absoluut niet. Maar ik gebruik het als voorbeeld om te laten zien hoe inconsequent het OMT is in haar advies, en hoe onacceptabel het klintt als we het op de 60+ groep richten, maar blijkbaar niet als het over ongevaccineerden gaat. Dan zijn we alle hoogddravende principes, die we hadden voor maart 2020, ineens vergeten. Principes, die gemakkelijk zijn om uit te spreken, zolang je er zelf geen last van ervaart en niet bang bent voor je eigen hachje. Maar principes zijn pas echt wat waard als je ze toepast, ook als het jezelf nadeel berokkent.

Dus bereid je maar voor op maatregelen, die zullen blijven gelden tot ergens in de lente van 2022. Inclusief het absurde 2G-beleid, inclusief voor niet essentiele winkels. Waarbij we steeds meer de stappen zullen nemen, die we al in landen als Australië zien, maar waarvan we riepen dat die in Nederland pertinent niet zouden worden genomen. Werkgevers die mogen eisen dat werknemers gevaccineerd zijn bij voorbeeld.

En ondertussen doen we nog steeds amper wat aan het scheppen van veilige openbare ruimtes (via ventilatie en luchtfiltering en de juiste protocollen). Waarbij, zoals al in juni 2020 was voorgesteld, voor alle mensen dezelfde voorwaarden gelden. Hoewel in België men wel stappen heeft ondernomen in die richting, krijg ik berichten dat het niet wordt gehandhaafd en er ook onder de Belgen zelf nog te weinig bewustwording is. Bewustwording van het feit dat de kern van het niet geïnfecteerd raken met Covid-19 ligt in het niet te lang in een ruimte zijn, waar je het risico loopt dat er nogal wat virusdeeltjes in de lucht zweven. Iets wat met de weersomstandigheden in onze regio’s veel meer kan voorkomen dan het geval is voor oktober of na april.

Dezelfde wanhoop, die ik ken t.a.v. mijn Deltaplan Ventilatie herken ik bij de Vlaamse Prof. Blocken. Die ook al lang dit bepleit en ook ziet hoe weinig ermee wordt gedaan. Hooguit wordt er wat lippendienst aan bewezen. En daardoor voelt de bevolking geen urgentie op dat punt en worden er grote fouten gemaakt (zoals onlangs op een feest van een school van een goede kennis van mij, waarbij er totaal niet gelet werd op deze risico’s en met dichte ramen een DJ draaide en een rookmachine was. Resultaat: nogal was 12-jarige scholieren besmet geraakt, inclusief een leerkracht).

Dit is de hartekreet van Prof. Blocken:

Het is toch hemeltergend dat ruim anderhalf jaar na de start van deze crisis deze belangrijkste verdedigingslinie tegen verspreiding van het virus niet wordt omarmd en ingezet, en men met steeds meer (slecht-) werkende maatregelen komt, die de kern van de principes van onze samenleving ernstig aantast.

(Ik raad het OMT aan om eens in landen te kijken waar de Coronapas al langer functioneert om te zien hoe het daar gaat of waar men het 2G-beleid heeft ingevoerd. Of anders een werkbezoek te brengen aan Zweden of Engeland, waar op 19 juli vrijwel alle maatregelen zijn verdwenen. En wat ook een goed idee zou zijn: Marcel Levi als voorzitter te benoemen).

Wij laten ons niet van ons stuk brengen en gaan onverminderd door met het aan de kaak stellen van het reilen en zeilen van de overheid. Daar kunt u een bijdrage aan leveren door zo nu en dan een kleine financiële donatie te doen. Dank daarvoor!