ZEG NEE TEGEN DE DICTATUUR

Hulde aan de Vrijheidszone in Volendam, Alkmaar en ………….

Hier respecteren wij uw vrijheid, uw waardigheid en uw medisch geheim.

Dictatuur als groepen worden ingezet om anderen te dwingen tot vaccinatie. Dit is staatsterreur! De Horeca, de cultuur met balies, de BOA’s, politie, de geheime agenten worden ingezet om te controleren en handhaven met boetes en sluiting zaken. Overheid stop hiermee! U zet aan tot staatsterreur en totalirisme! Demissionair is dat u al had moeten vertrekken! Doe dat nu eindelijk eens!

En Hulde aan Theo Maassen en theater de Liefde, die volle bak theater gaan verzorgen. Steun hen! De try-out ‘Onbekend Terrein’ krijgt zo een dubbele lading. En misschien wel meer lading als u hen steunt, support! Bij het F1 event was het wel toegestaan om grote groepen mensen toe te staan.

Steun de bedrijven die NEE zeggen tegen maatregelen van apartheid en discriminatie!

Verklaring Europese Unie verbiedt vaccinatie dwang

Covid-19-vaccins: ethische, juridische en praktische overwegingen
Resolutie 2361 (2021)
Auteur(s):
Parlementaire Vergadering
Oorsprong
Vergaderingsdebat op 27 januari 2021 (5e vergadering) (zie doc. 15212, verslag van de Commissie sociale zaken, volksgezondheid en duurzame ontwikkeling, rapporteur: mevrouw Jennifer De Temmerman). Tekst aangenomen door de Vergadering op 27 januari 2021 (5e vergadering).
1. De pandemie van Covid-19, een infectieziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, veroorzaakte veel leed in 2020. In december 2020 waren wereldwijd meer dan 65 miljoen gevallen geregistreerd en waren er meer dan 1,5 miljoen levens verloren gegaan. De ziektelast van de pandemie zelf, evenals de volksgezondheidsmaatregelen die nodig zijn om de pandemie te bestrijden, hebben de wereldeconomie verwoest, bestaande breuklijnen en ongelijkheden blootgelegd (ook op het gebied van toegang tot gezondheidszorg) en werkloosheid, economische achteruitgang en armoede veroorzaakt.
2. Snelle wereldwijde inzet van veilige en efficiënte vaccins tegen Covid-19 zal essentieel zijn om de pandemie in te dammen, gezondheidszorgstelsels te beschermen, levens te redden en de wereldeconomieën te helpen herstellen. Hoewel niet-farmaceutische interventies zoals fysieke afstand, het gebruik van gezichtsmaskers, frequent handen wassen, evenals shutdowns en lockdowns, hebben geholpen de verspreiding van het virus te vertragen, stijgen de infectiecijfers nu weer over het grootste deel van de wereld. Veel lidstaten van de Raad van Europa ervaren een tweede golf die erger is dan de eerste, terwijl hun bevolking steeds vaker te maken heeft met “pandemische vermoeidheid” en zich gedemotiveerd voelt over het volgen van aanbevolen gedrag om zichzelf en anderen tegen het virus te beschermen.
3. Zelfs snel ingezette, veilige en effectieve vaccins zijn echter geen onmiddellijk wondermiddel. Na de feestdagen eind 2020 en begin 2021, met zijn traditionele binnenbijeenkomsten, zullen de besmettingspercentages in de meeste lidstaten waarschijnlijk zeer hoog zijn. Bovendien is er zojuist door Franse artsen een correlatie wetenschappelijk vastgesteld tussen buitentemperaturen en de incidentie van ziekten bij ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Het is onwaarschijnlijk dat de vaccins voldoende zijn om de infectiecijfers deze winter aanzienlijk te verlagen , met name wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat de vraag op dit moment het aanbod ver overtreft. Het zal dus niet mogelijk zijn om een schijn van “normaal leven” te hervatten, zelfs niet in de beste omstandigheden, op zijn vroegst tot eind 2021.
4. Om de vaccins effectief te laten zijn, is de succesvolle inzet en voldoende opname ervan cruciaal. De snelheid waarmee de vaccins worden ontwikkeld, kan echter een gevoel van wantrouwen veroorzaken dat moeilijk te bestrijden is. Een billijke inzet van Covid-19-vaccins is ook nodig om hun werkzaamheid te garanderen. Als vaccins niet breed genoeg worden verspreid in een zwaar getroffen gebied van een land, worden ze niet effectief om het tij van de pandemie te keren. Bovendien kent het virus geen grenzen en is het daarom in het belang van elk land om samen te werken aan het waarborgen van wereldwijde rechtvaardigheid in de toegang tot Covid-19-vaccins. Vaccin aarzeling en vaccinnationalisme hebben het vermogen om de tot nu toe verrassend snelle en succesvolle Covid-19-vaccininspanning te ontsporen, door het SARS-CoV-2-virus te laten muteren en zo ’s werelds meest effectieve instrument tegen de pandemie tot nu toe af te zwakken.
5. Internationale samenwerking is dus meer dan ooit nodig om de ontwikkeling, productie en eerlijke en billijke distributie van Covid-19-vaccins te versnellen. De COVAX-faciliteit is het toonaangevende initiatief voor wereldwijde vaccintoewijzing en -toegang. Covax wordt mede geleid door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Vaccine Alliance (Gavi) en de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) en gebruikt financiering van ondertekenende landen om het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van een breed scala aan Covid-19-vaccins te ondersteunen en te onderhandelen over hun prijzen. Er zal ook een adequaat vaccinbeheer en de logistiek van de toeleveringsketen nodig zijn, waarvoor internationale samenwerking en voorbereiding door de lidstaten vereist is, om de vaccins op een veilige en billijke manier te kunnen leveren. In dit verband vestigt de Parlementaire Vergadering de aandacht op richtsnoeren voor landen die door de WHO zijn ontwikkeld, over de voorbereiding van programma’s, de uitvoering en de besluitvorming op landniveau.
6. De lidstaten moeten nu al hun immunisatiestrategieën voorbereiden om doses op een ethische en billijke manier toe te wijzen, onder meer door te beslissen welke bevolkingsgroepen prioriteit moeten geven in de beginfase wanneer het aanbod kort is, en hoe vaccinatie kan worden uitgebreid naarmate de beschikbaarheid van een of meer Covid-19-vaccins verbetert. Bio-economen en economen zijn het er grotendeels over eens dat personen ouder dan 65 jaar, personen jonger dan 65 jaar met onderliggende gezondheidsproblemen die hen een hoger risico op ernstige ziekte en overlijden geven, gezondheidswerkers (vooral degenen die nauw samenwerken met personen die zich in risicogroepen bevinden) en mensen die in essentiële infrastructuur werken, voorrang moeten krijgen voor vaccinatie. Kinderen, zwangere vrouwen en zogende moeders, voor wie tot nu toe geen vaccin is toegelaten, mogen niet worden vergeten.

7. Wetenschappers hebben in recordtijd opmerkelijk werk verricht. Het is nu aan de regeringen om in actie te komen. De Vergadering steunt de visie van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties dat een Covid-19-vaccin een wereldwijd publiek goed moet zijn. Immunisatie moet voor iedereen beschikbaar zijn, overal. De Vergadering dringt er derhalve bij de lidstaten en de Europese Unie op aan:

7.1 met betrekking tot de ontwikkeling van Covid-19-vaccins:

7.1.1 zorgen voor kwalitatief hoogstaande proeven die deugdelijk zijn en op ethische wijze worden uitgevoerd in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van de mens met betrekking tot de toepassing van biologie en geneeskunde: Verdrag inzake mensenrechten en biogeneeskunde (ETS nr. 164, Verdrag van Oviedo) en het Aanvullend Protocol inzake biomedisch onderzoek (CETS nr. 195), en dat geleidelijk kinderen, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven omvat;
7.1.2 ervoor zorgen dat regelgevende instanties die belast zijn met de beoordeling en toelating van vaccins tegen Covid-19 onafhankelijk zijn en beschermd tegen politieke druk;
7.1.3 ervoor zorgen dat de relevante minimumnormen inzake veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van vaccins worden nageleefd;
7.1.4 doeltreffende systemen voor de bewaking van de vaccins en de veiligheid ervan na de uitrol ervan naar de algemene bevolking, ook met het oog op het toezicht op de langetermijneffecten ervan;
7.1.5 onafhankelijke vaccincompensatieprogramma’s invoeren om te zorgen voor vergoeding van onnodige schade als gevolg van vaccinatie;
7.1.6 Bijzondere aandacht besteden aan mogelijke handel met voorkennis door farmaceutische leidinggevenden of farmaceutische bedrijven die zich ten onrechte verrijken op kosten van de overheid, door uitvoering te geven aan de aanbevelingen in Resolutie 2071 (2015) “Volksgezondheid en de belangen van de farmaceutische industrie: hoe kan het primaat van de volksgezondheidsbelangen worden gewaarborgd?”;
7.1.7 de belemmeringen en beperkingen van octrooien en intellectuele-eigendomsrechten overwinnen om de wijdverbreide productie en distributie van vaccins in alle landen en alle burgers te waarborgen.

7.2 met betrekking tot de toewijzing van Covid-19-vaccins:

7.2.1 ervoor zorgen dat het beginsel van billijke toegang tot gezondheidszorg, zoals vastgelegd in artikel 3 van het Oviedo-verdrag, wordt eerbiedigen in nationale plannen voor de toewijzing van vaccins, en garandeert dat Covid-19-vaccins beschikbaar zijn voor de bevolking, ongeacht geslacht, ras, religie, juridische of sociaal-economische status, draagvermogen, locatie en andere factoren die vaak bijdragen tot ongelijkheid binnen de bevolking;
7.2.2 strategieën ontwikkelen voor een billijke verdeling van Covid-19-vaccins binnen de lidstaten, rekening houdend met het feit dat het aanbod in eerste instantie laag zal zijn, en plannen hoe vaccinatieprogramma’s kunnen worden uitgebreid naarmate het aanbod toeneemt; het advies van onafhankelijke nationale, Europese en internationale comités en instellingen voor bio-ethiek en van de WHO bij de ontwikkeling van deze strategieën op te volgen;
7.2.3 ervoor zorgen dat personen binnen dezelfde prioritaire groepen gelijk worden behandeld, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren, zoals ouderen, mensen met onderliggende aandoeningen en gezondheidswerkers, met name degenen die nauw samenwerken met personen die zich in risicogroepen bevinden, alsook met mensen die werken in essentiële infrastructuur en openbare diensten, met name in sociale diensten, openbaar vervoer, wetshandhaving en scholen, en degenen die in de detailhandel werken;
7.2.4 de rechtvaardigheid in de toegang tot Covid-19-vaccins tussen landen te bevorderen door internationale inspanningen te ondersteunen, zoals de Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator (ACT-Accelerator) en de COVAX-faciliteit;
7.2.5 afzien van het opslaan van Covid-19-vaccins, omdat dit het vermogen van andere landen om vaccins voor hun bevolking aan te schaffen ondermijnt en ervoor zorgt dat de opslag niet leidt tot stijgende vaccinprijzen voor degenen die niet kunnen opslaan; audits en due diligence uitvoeren om te zorgen voor een snelle uitrol van vaccins tegen minimale kosten op basis van behoefte en niet op basis van marktmacht;
7.2.6 ervoor te zorgen dat elk land zijn gezondheidswerkers en kwetsbare groepen kan vaccineren voordat de vaccinatie wordt uitgerold naar niet-risicogroepen, en dus overwegen vaccindoses te doneren of te accepteren dat prioriteit wordt gegeven aan landen die dat nog niet hebben kunnen doen, rekening houdend met het feit dat een eerlijke en billijke wereldwijde toewijzing van vaccindoses de meest efficiënte manier is om de pandemie te verslaan en de daarmee gepaard gaande sociaal-economische lasten te verminderen;
7.2.7 ervoor zorgen dat Covid-19-vaccins waarvan de veiligheid en doeltreffendheid zijn vastgesteld, toegankelijk zijn voor iedereen die ze in de toekomst nodig heeft, door zo nodig een beroep te doen op verplichte vergunningen in ruil voor de betaling van royalty’s;

7.3 met betrekking tot het waarborgen van een hoge opname van vaccins:

7.3.1 ervoor zorgen dat de burgers ervan op de hoogte worden gesteld dat de vaccinatie niet verplicht is en dat niemand onder politieke, sociale of andere druk staat om te worden ingeënt als zij dat niet willen;
7.3.2 ervoor zorgen dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij niet is ingeënt vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s of omdat hij niet wil worden ingeënt;
7.3.3 vroegtijdig doeltreffende maatregelen nemen om desinformatie, desinformatie en aarzeling met betrekking tot Covid-19-vaccins tegen te gaan;
7.3.4 transparante informatie verspreiden over de veiligheid en mogelijke bijwerkingen van vaccins, samenwerken met en reguleren van socialemediaplatforms om de verspreiding van desinformatie te voorkomen;
7.3.5 de inhoud van contracten met vaccinproducenten op transparante wijze communiceren en openbaar maken voor parlementaire en openbare controle;
7.3.6 samenwerken met niet-gouvernementele organisaties en/of andere lokale initiatieven om gemarginaliseerde groepen te bereiken;
7.3.7 samen met lokale gemeenschappen strategieën ontwikkelen en implementeren om de opname van vaccins te ondersteunen;

7.4 met betrekking tot Covid-19 vaccinatie voor kinderen:

7.4.1 zorgen voor een evenwicht tussen de snelle ontwikkeling van vaccinatie voor kinderen en het naar behoren aanpakken van veiligheids- en werkzaamheidsproblemen en het waarborgen van de volledige veiligheid en werkzaamheid van alle vaccins die aan kinderen ter beschikking worden gesteld, met de nadruk op het belang van het kind, overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind;
7.4.2 zorgen voor hoogwaardige proeven, met de nodige zorg voor relevante waarborgen, in overeenstemming met internationale wettelijke normen en richtsnoeren, met inbegrip van een eerlijke verdeling van de voordelen en risico’s voor de onderzochte kinderen;
7.4.3 ervoor zorgen dat naar behoren rekening wordt gehouden met de wensen van kinderen, in overeenstemming met hun leeftijd en volwassenheid; wanneer de toestemming van een kind niet kan worden gegeven, ervoor zorgen dat de overeenkomst in andere vormen wordt verstrekt en dat deze is gebaseerd op betrouwbare en leeftijdsgeschikte informatie;
7.4.4 Het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) steunt zijn inspanningen om vaccins van fabrikanten die overeenkomsten hebben met de COVAX-faciliteit te leveren aan degenen die ze het meest nodig hebben;

7.5 met betrekking tot het toezicht op de langetermijneffecten van Covid-19-vaccins en de veiligheid ervan:

7.5.1 zorgen voor internationale samenwerking voor tijdige opsporing en opheldering van veiligheidssignalen door middel van realtime wereldwijde gegevensuitwisseling over ongewenste voorvallen na immunisatie (AEFIs);
7.5.2 vaccinatiecertificaten alleen gebruiken om de werkzaamheid van het vaccin, mogelijke bijwerkingen en bijwerkingen te controleren;
7.5.3 Eventuele lacunes in de communicatie tussen lokale, regionale en internationale volksgezondheidsautoriteiten die AEFI-gegevens verwerken, weg te nemen en tekortkomingen in bestaande netwerken voor gezondheidsgegevens op te lossen;
7.5.4 geneesmiddelenbewaking dichter bij de gezondheidszorg brengen;
7.5.5 ondersteuning van het opkomende veld van “adversomica”-onderzoek, dat interpersoonlijke variaties in vaccinresponsen bestudeert op basis van verschillen in aangeboren immuniteit, microbiomen en immunogenetica.
8. Onder verwijzing naar Resolutie 2337 (2020) over democratieën die worden geconfronteerd met de Covid-19-pandemie, bevestigt de Vergadering dat parlementen, als hoeksteeninstellingen van de democratie, hun drievoudige rol van vertegenwoordiging, wetgeving en toezicht in pandemische omstandigheden moeten blijven spelen. De Assemblee roept de parlementen dan ook op om deze bevoegdheden, waar nodig, ook uit te oefenen met betrekking tot de ontwikkeling, toewijzing en distributie van Covid-19-vaccins.