Hoge jongeren­sterfte in UK

Open brief aan de MHRA met betrekking tot gegevens over kindersterfte

Virusvaria 27-1-2022 Ruim 80 artsen in het Verenigd Koninkrijk luiden de noodklok. De open brief van hartgroup.org spreekt boekdelen: op basis van waarnemingen houden zij het voor mogelijk dat er 3 kinderen per week overlijden aan de Civid-19-vaccins. Harde cijfers zijn er niet want die worden, net als in Nederland, verborgen. Vandaar onder meer de eis tot openbaarmaking. In de brief is o.m. sprake van ONS, dat staat voor Office for National Statistics, MHRA: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency en Yellow Card: Yellow Card, het bijwerkingenmeldingssysteem in de UK. Het is een herkenbare oproep, in Nederland krijgen we de data ook niet te zien ondanks WOB-verzoeken, Kamervragen, gerechteijke uitspraken en de lopende motie van Pieter Omtzigt.
Wat is er toch aan de hand met onze overheden. Waarom moet iedereen geprikt!? En als het zo goed is voor iedereen, waarom dan zo geheimzinnig?


Origineel: https://www.hartgroup.org/open-letter-to-the-mhra-regarding-child-death-data/

Signalen dat Covid-19-vaccins mogelijk de dood hebben veroorzaakt bij kinderen en jonge volwassenen

Gedateerd 19 januari 2022

Aan:

 • Dr June Raine, Chief Executive, MHRA
 • Professor Lim, voorzitter van de subcommissie JCVI COVID-19
 • Hon Sajid Javid, staatssecretaris van Volksgezondheid en Sociale Zorg
 • Professor Sir Chris Whitty, Chief Medical Officer voor Engeland
 • Sir Patrick Vallance, wetenschappelijk adviseur van de regering
 • Dr. Jenny Harries OBE, Chief Executive, UKHSA

Geachte dr. Raine, professor Lim, mijnheer Javid, professor Whitty, Sir Patrick Vallance en dr. Harries,

DRINGEND
RE: Signalen dat Covid-19-vaccins mogelijk de dood hebben veroorzaakt bij kinderen en jonge volwassenen

We schrijven om een onmiddellijk, dringend onderzoek te eisen om te bepalen of de Covid-19-vaccins de oorzaak zijn van aanzienlijke aantallen sterfgevallen die onlangs zijn gezien bij mannelijke kinderen en jonge volwassenen.

We vragen ook dat geanonimiseerde gegevens en informatie waarvan bekend is dat ze beschikbaar zijn, waaruit blijkt hoeveel kinderen zijn overleden na een Covid-19-vaccin en binnen hoeveel dagen, worden gepubliceerd voor volledige transparantie, in het algemeen belang.

Op donderdag 13 Januari 2022, tijdens een hoorzitting in het Hooggerechtshof1 in Londen, werd bewijsmateriaal gepresenteerd waaruit een significante toename van het aantal jonge mannelijke sterfgevallen na de uitrol van de Covid-19-vaccinaties bleek in vergelijking met het voorgaande vijfjarig gemiddelde tussen 2015 en 2019. Het is belangrijk om mannelijke sterfgevallen afzonderlijk te bekijken, gezien wat bekend is over hogere risico’s van myocarditis bij jonge mannen.

Tussen 1 Mei tot 24 December 2021 waren er

 • 402 geregistreerde sterfgevallen bij 15-19-jarige mannen, 65 meer dan het vijfjarig gemiddelde van 337;
 • daarentegen registreerden 163 sterfgevallen bij vrouwen, 12 minder dan het vijfjarig gemiddelde van 175; en
 • samen kwamen er in totaal 565 sterfgevallen van mannen en vrouwen bij elkaar, 53 meer dan verwacht.

Het Office for National Statistics heeft geconstateerd dat de toename van jonge mannelijke sterfgevallen een statistisch significante toename is, waarbij het sterftecijfer buiten de verwachte betrouwbaarheidsintervallen van de gegevens van eerdere jaren valt.

Nog zorgwekkender is het feit dat het werkelijke aantal sterfgevallen van jonge mannen in deze periode waarschijnlijk aanzienlijk hoger zal zijn dan de geregistreerde. Dit komt omdat de ONS schat dat als gevolg van vertragingen in de registratie, geregistreerde sterfgevallen in de periode gemiddeld slechts 62% van de werkelijke sterfgevallen vertegenwoordigen. Elk overlijden waarbij er onduidelijkheid was over de oorzaak zal zijn doorverwezen naar de lijkschouwer en het kan lang duren voordat dergelijke sterfgevallen worden geregistreerd. Dat er al een signaal zichtbaar is bij geregistreerde sterfgevallen is dan ook een grote zorg.

Rekening houdend met de ONS-schatting, zouden de 65 overtollige mannelijke sterfgevallen 105 extra sterfgevallen van deze jonge mannen kunnen vertegenwoordigen, ervan uitgaande dat het aandeel sterfgevallen dat naar de lijkschouwer is verwezen vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Als er dit jaar meer verwijzingen van lijkschouwers zijn geweest, zou het cijfer hoger kunnen zijn.

Sinds ten minste 13 oktober 2021 zijn de staatssecretaris en JCVI op de hoogte gebracht van deze toename van mannelijke sterfgevallen door hun vertegenwoordiging door de juridische afdeling van de overheid in procedures van het Hooggerechtshof. Daarnaast heeft de ONS nu zelf erkend dat er meer werk kan worden verricht om de sterftecijfers van jongeren in 2021 te onderzoeken en heeft het schriftelijk bevestigd dat het van plan is dat werk te ondernemen “wanneer er betrouwbaardere gegevens beschikbaar zijn.”

Er zijn al signalen van risico

De incidentie van hogere sterfte bij jonge mannen in 2021, samenvallend met de uitrol van Covid-19-vaccins, kan niet als toeval worden afgedaan, omdat er al waarschuwingssignalen zijn geweest voor ernstige bijwerkingen in deze leeftijdsgroep. Om deze reden is de beslissing om het Covid-19-vaccin aan te bieden aan jongeren onder de 18 jaar niet zonder controverse geweest.

Het JCVI weigerde eerder aan te bevelen dat de Covid-19-vaccins zouden worden toegediend aan gezonde 12-15-jarigen, omdat de balans tussen voordeel en risico op zijn best slechts marginaal was in het licht van het zeer lage risico voor kinderen met een ernstige ziekte of overlijden aan de ziekte Covid-19, de aanzienlijke onzekerheid over de potentiële schade van de Covid-19-vaccins, de bekende signalen van schade door de reeds geïdentificeerde vaccins en het ontbreken van volledige en langetermijn-veiligheidsgegevens in omstandigheden waarin de vaccins snel op de markt zijn gebracht, lang voordat de normale klinische fase III-proeven die worden gebruikt om de veiligheid te beoordelen, zijn voltooid. Op 3 september 2021 zei het JCVI:

Over het geheel genomen is de commissie van mening dat de voordelen van vaccinatie marginaal groter zijn dan de potentiële bekende schade (tabellen 1 tot en met 4), maar erkent dat er aanzienlijke onzekerheid bestaat over de omvang van de potentiële schade. De marge van voordeel, voornamelijk gebaseerd op een gezondheidsperspectief, wordt op dit moment te klein geacht om advies te ondersteunen over een universeel vaccinatieprogramma van verder gezonde 12- tot 15-jarige kinderen. Naarmate de gegevens op langere termijn over mogelijke bijwerkingen toenemen, kan meer zekerheid een heroverweging van de voordelen en nadelen mogelijk maken. Dergelijke gegevens zijn mogelijk enkele maanden niet beschikbaar.”

De beslissing van het JCVI werd vernietigd door de vier chief medical officers van Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland, niet omdat ze vonden dat er een gezondheidsvoordeel was voor kinderen met betrekking tot de Covid-19-vaccins, maar omdat ze op basis van modelleringsanalyses concludeerden dat de Covid-19-vaccins waarschijnlijk het schoolverzuim zouden verminderen. Ondanks het feit dat theoretisch het voorkomen van enkele dagen afwezigheid voor milde, verkoudheidsachtige symptomen redelijkerwijs nooit kon worden beschouwd als rechtvaardiging voor het toedienen van vaccins met onbekende langetermijneffecten, was dit de rechtvaardiging die werd gegeven voor de vaccinatie van schoolgaande kinderen. Sindsdien moeten gegevens beschikbaar zijn geweest en zijn verzameld en beoordeeld om te bepalen of vaccinaties in feite het schoolverzuim hebben verminderd en in welke mate afwezigheden zijn opgetreden als gevolg van (a) toediening van het vaccinatieprogramma en (b) bijwerkingen van de vaccins.

Bovendien adviseerde de JCVI op 4 augustus 2021 aanvankelijk slechts één dosis aan gezonde 16-17-jarigen, erkennend dat er een verhoogd risico was bij jonge mannen op myocarditis van de Covid-19-vaccins, vooral na een tweede dosis, zoals geïdentificeerd door de FDA in de VS en uit gegevens die in Israël naar voren kwamen. Het is opmerkelijk dat toen het JCVI in november 2021 adviseerde dat 16-17-jarigen een tweede dosis moesten worden toegediend, het dit deed zonder een uitdrukkelijke verklaring op te nemen dat het van mening was dat de voordelen van het Covid-19-vaccin opwogen tegen de risico’s in die leeftijdsgroep. In plaats daarvan erkende zij dat informatie over de risico’s op langere termijn (maanden tot jaren) van myocarditis onduidelijk was en pas na verloop van tijd beschikbaar zou komen.

Het risicovoordeel met betrekking tot de uitrol van vaccins naar jongeren onder de 18 jaar was volgens de staatssecretaris en degenen die hem adviseerden zorgvuldig afgewogen. Er zijn enkele maanden verstreken en gegevens over geregistreerde sterfgevallen en schoolverzuim, samen met het verminderde risico van Omikron, moeten aanleiding geven om te overwegen of die afweging nog steeds gerechtvaardigd is.

Er moet een onderzoek worden ingesteld

In het licht van de toename van sterfgevallen bij jonge mannen en de bekende veiligheidsproblemen, moet een onderzoek worden uitgevoerd. Er wordt niet gesuggereerd dat de waargenomen toename van de mortaliteit bewijst dat de Covid-19-vaccins de dood veroorzaken, hetzij via myocarditis of een ander mechanisme, maar een verband kan niet worden uitgesloten. Het potentiële signaal is sterk genoeg dat er onmiddellijk dringend onderzoek moet worden ingesteld om die mogelijkheid uit te sluiten. Elke ontvanger van deze brief heeft de plicht om dit te onderzoeken. Het zou ernstig plichtsverzuim zijn om dat niet te doen.

Het JCVI heeft de voortdurende plicht om zijn adviezen in de gaten te houden met de opkomst van nieuwe gegevens. Zij heeft bij verschillende gelegenheden uitdrukkelijk verklaard dat er meer gegevens nodig zijn of dat er nog meer gegevens nodig zijn of dat er nog meer wordt gewacht.

De MHRA is belast met de verantwoordelijkheid voor vaccinsurveillance in real-time en heeft de plicht om Covid-19-vaccingegevens te controleren op veiligheidssignalen. Zij doet dit via het meldingssysteem voor de gele kaart, maar haar rol mag niet beperkt blijven tot één passief bewakingssysteem alleen. De Commissie voor deskundigen op het gebied van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, die is opgericht om de MHRA te adviseren over haar strategie voor veiligheidsmonitoring voor Covid-19-vaccins, aanvaardt dat passieve surveillance afhankelijk is van iemand die vermoedt of ‘een verband legt’ tussen het geneesmiddel of vaccin en een onverklaarde ziekte, en deze vervolgens rapporteert, en dat het daarom belangrijk is dat andere vormen van waakzaamheid worden opgenomen als aanvulling op de gele kaartregeling.

Het staat daarom buiten kijf dat de MHRA de plicht heeft om de incidentie van oversterfte bij jonge mannen binnen de door ONS bewaarde gegevens te onderzoeken, ongeacht of er al dan niet gele kaartrapporten zijn ingediend.

De staatssecretaris heeft als verantwoordelijke voor het vaccinatieprogramma van de overheid ook een belangrijke taak in het algemeen belang om de veiligheid en effectiviteit van de Covid-19-vaccins te bewaken.

De gegevens zijn beschikbaar en kunnen gemakkelijk worden onderzocht

Deze zorgen zouden niet moeilijk te onderzoeken moeten zijn. De ONS heeft bevestigd (aan het Hof) dat het in staat is om nauwkeurige geanonimiseerde gegevens te verstrekken, waaronder het aantal dagen tussen vaccinatie en overlijden. Er is niet gesuggereerd dat het moeilijk is om de gegevens te verzamelen of te analyseren. Als uit de gegevens bijvoorbeeld blijkt dat er een concentratie van sterfgevallen plaatsvindt in de buurt van de datum van vaccinatie, kan dit de bezorgdheid over een positief oorzakelijk verband versterken (bijvoorbeeld onder de Bradford Hill-criteria) en verder, meer gedetailleerd onderzoek zou gerechtvaardigd zijn. Een hogere incidentie van sterfte bij kinderen na vaccinatie is een belangrijke reden tot bezorgdheid en kan wijzen op de noodzaak om het vaccinatieprogramma onmiddellijk te pauzeren. Als er geen aanwijzingen zijn voor een oorzakelijk verband, kan dit helpen om het publiek gerust te stellen over de veiligheid van de vaccins.

Hoewel via het Hooggerechtshof een stopzetting van het Covid-19-vaccinatieprogramma bij kinderen is verzocht, hebben de rechtbanken tot nu toe het standpunt ingenomen dat massale uitrol naar jongeren onder de 18 jaar een politieke beslissing is geweest van de staatssecretaris waarmee de rechterlijke macht zich niet kan bemoeien. Dit standpunt van de rechtbank, dat betrekking heeft op bepaalde rechtsbeginselen van rechterlijke toetsing, belemmert op geen enkele wijze het onderzoek dat wij eisen. De geachte afgevaardigde, de heer Justice Jay, merkte tijdens een hoorzitting, waarbij de staatssecretaris vertegenwoordigd was, op dat hij verwachtte dat de JCVI “zou schreeuwen om de gegevens” met betrekking tot de incidentie van overlijden na vaccinatie.

Er is al informatie gevraagd van en toegezegd door de staatssecretaris

Dit verzoek om informatie over sterfgevallen na vaccinatie is niet nieuw. Bij verschillende gelegenheden is deze kwestie in het Lagerhuis aan de orde gesteld. Bijvoorbeeld, op 25 maart 2021, in antwoord op vragen van de heer William Wragg MP en Sir Christopher Chope MP over de incidentie van sterfgevallen binnen drie weken na Covid-19 vaccinatie, verzekerde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Matt Hancock, het Parlement dat dit precies het soort dingen was waar hij naar keek en dat, als er geen gegevens waren gepubliceerd, hij zou kijken naar publicatie omdat de overheid volledig open en transparant wilde zijn om mensen gerust te stellen dat de risico’s extreem laag zijn.

Het is buitengewoon zorgelijk dat de gegevens over sterfgevallen na Covid-19-vaccinatie niet lijken te zijn verzameld en geanalyseerd of, als dat wel het geval is geweest, er is besloten om ze niet te publiceren. Helaas is de indruk die wordt gewekt er niet een van transparantie, maar eerder van informatie die wordt verborgen. De langetermijnimpact op het vertrouwen in gekozen vertegenwoordigers en in regelgevende instanties die hen adviseren, kan niet worden onderschat. Evenmin als de potentiële betekenis van de datasignalen die blijkbaar naar voren komen.

Onze vraag en verzoek

In het licht van het bovenstaande en in alle omstandigheden, wilt u het volgende per keer bevestigen:

 1. Dat ieder van u de toename van de sterfte zal onderzoeken in de periode van 1 mei 2021 tot 24 december 2021 (en daarna) bij jonge mannen zoals geregistreerd door de ONS, om de reden voor de toename te bepalen en of oorzakelijk verband met de Covid-19-vaccins redelijkerwijs kan worden uitgesloten.
 2. Welke stappen tot nu toe zijn ondernomen om het vereiste onderzoek uit te voeren en indien een dergelijk onderzoek al is begonnen, gelieve te bevestigen wanneer dat onderzoek is begonnen, wat de reikwijdte ervan is, in welk stadium het is en wanneer het moet worden afgerond. Als er nog geen stappen zijn ondernomen, leg dan uit waarom niet.
 3. Dat u nu van de ONS, zonder vertraging, de volgende gegevens zult verkrijgen voor alle sterfgevallen van 12-19 jaar die zich tot op heden op of na 1 mei 2021 hebben voorgedaan:
  a. Leeftijd (in de leeftijdsgroep 12-15 of 16-19 jaar)
  b. Geslacht
  c. Of het individu dosis 1 van een Covid-19-vaccin had
  (en of Moderna of Pfizer) d. Of het individu dosis 2 van een Covid-19-vaccin had
  (en of Moderna of Pfizer) e. Indien van toepassing, het aantal dagen overlijden na dosis 1 (als dosis 2 niet werd toegediend) of het aantal dagen overlijden na dosis 2 (indien toegediend)
 4. Dat de staatssecretaris de verkregen gegevens openbaar zal maken of dat hij ervoor zal zorgen dat de ONS dergelijke gegevens publiceert.
 5. Of u heeft geconcludeerd, en zo ja wanneer, dat een oorzakelijk verband met de Covid-19-vaccins kan worden uitgesloten of als een verwaarloosbare mogelijkheid kan worden beschouwd, en op welke basis.
 6. Wat volgens u de verklaring zou kunnen zijn voor de statistisch significante toename van sterfgevallen bij jonge mannen in de periode van 1 mei 2021 tot 24 december 2021 anders dan een mogelijk oorzakelijk verband met de Covid-19-vaccins.
 7. Dat u de belangrijkste bronnen van bewijsmateriaal zult aanleveren waarop u zich baseert, met betrekking tot elke verstrekte verklaring, om te ondersteunen en uit te leggen waarom deze toename niet ook in andere perioden werd gezien (bijvoorbeeld in 2020, toen de pandemie zich voordeed en toen de sterfte van jonge mannen minder dan gemiddeld was).

Niettegenstaande het feit dat we niet accepteren dat bepaalde ontbrekende data in de gemodelleerde gegevens de beslissing om de vaccins uit te rollen naar schoolgaande kinderen hadden kunnen rechtvaardigen, bevestigt u ook per keer:

 1. Dat ieder van u stappen zal ondernemen om de beschikbare gegevens te onderzoeken sinds het besluit van 13 september 2021 op advies van de Chief Medical Officers, met betrekking tot
  (a) het niveau van schoolverzuim
  (b) of het gemodelleerde voordeel van het vermijden van schoolverzuim is bereikt en
  (c) de mate waarin afwezigheid is veroorzaakt door elk van (i) toediening van het vaccinatieprogramma en (ii) bijwerkingen van het vaccinatieprogramma.
 2. Welke stappen tot nu toe zijn ondernomen om de gegevens met betrekking tot schoolverzuim sinds dat besluit van 13 september 2021 te onderzoeken en, indien een dergelijk onderzoek al is begonnen, bevestig dan wanneer dat onderzoek is gestart, wat de reikwijdte ervan is, in welk stadium het is en wanneer het moet worden afgerond. Als er nog geen stappen zijn ondernomen, leg dan uit waarom niet.
Publicatie van gegevens

We zien geen belemmering voor het publiceren van de gevraagde gegevens. De ONS uitte in de rechtbank haar bezorgdheid dat publicatie van de gevraagde gegevens openbaar zou kunnen zijn, in die zin dat het mogelijk zou zijn om de betrokken personen te identificeren wanneer ze verband houden met nieuwsberichten en andere informatie in het publieke domein. We begrijpen echter niet hoe dit zelfs conceptueel mogelijk zou zijn gezien de algemene aard van de gevraagde gegevens. We noteren ook de regionale en dagelijkse gegevens die door de ONS worden gepubliceerd met betrekking tot sterfgevallen met Covid-19.

Er worden geen namen, regionale gegevens, geboortedatum of overlijdensdatumgegevens opgevraagd. Geef met hulp van de ONS een voorbeeld zodat wij en het publiek kunnen begrijpen waarom de gevraagde gegevens kunnen worden achtergehouden op grond van het feit dat ze openbaar kunnen zijn.

Hoogste urgentie

Tot slot blijft de huidige boodschap van de regering aan kinderen ‘laat je vaccineren’. Vroeger was het ‘elk leven telt’. Als de kans op een oorzakelijk verband zou worden vastgesteld tussen een verhoogde incidentie van overlijden en de Covid-19-vaccins, zou dat een zeer ernstige zaak zijn. De dood van zelfs maar één kind aan een Covid-19-vaccin zou een tragedie zijn. Het ligt dan ook voor de hand dat een onderzoek van het grootste belang is.

Het kan niet worden genegeerd dat 65 sterfgevallen bij jonge mannen boven de normale gemiddelde sterfgevallen neerkomt op 2 sterfgevallen per week tussen 1st Mei en 24þ December 2021. Rekening houdend met de geschatte 38% niet-geregistreerde sterfgevallen, zou het werkelijke cijfer ten minste 3 per week kunnen zijn. Dit is natuurlijk alleen voor de leeftijdsgroep 15-19 jaar. In dezelfde periode werden er slechts 2 sterfgevallen geregistreerd in dezelfde leeftijdsgroep geregistreerd als ‘met’ Covid.

Wij zien uw inhoudelijke reactie zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen tegemoet.

Deze brief is openlijk gepubliceerd en we hopen dat deze breed wordt gedeeld, samen met eventuele reacties.

Met vriendelijke groet,

Dr Jonathan Engler, MBChB, LlB (hons), DipPharmMed en Dr Clare Craig, BM BCh FRCPath

Co-voorzitters van HART (Health Advisory & Recovery Team, www.hartgroup.org)

Ondertekenaars van HART:
 • Professor Richard Ennos, MA, PhD. Honorary Professorial Fellow, Universiteit van Edinburgh
 • John Collis, RN, Specialist Nurse Practitioner
 • Dr Elizabeth Evans, MA, MBBS, DRCOG, gepensioneerd arts
 • Dr. John Flack, BPharm, PhD. Gepensioneerd directeur veiligheidsevaluatie bij Beecham Pharmaceuticals 1980-1989 en Senior Vice-president voor Drug Discovery 1990-92 SmithKline Beecham
 • Dr. Ali Haggett, GGZ gemeenschapswerk, 3e sector, voormalig docent geschiedenis geneeskunde
 • De heer Anthony Hinton, MBChB, FRCS, Consultant KNO-chirurg, Londen
 • Dr Keith Johnson, BA, D.Phil (Oxon), IP-consultant voor diagnostische tests
 • Dr Rosamond Jones, MD, FRCPCH, gepensioneerd consulent kinderarts
 • Dr. Tanya Klymenko, PhD, FHEA, FIBMS, universitair hoofddocent biomedische wetenschappen
 • De heer Malcolm Loudon, MB ChB, MD, FRCSEd, FRCS (Gen Surg), MIHM, VR. Consultant Chirurg
 • Dr. Alan Mordue, MBChB, FFPH (ret). Gepensioneerd consultant in public health medicine & epidemiologie
 • Sue Parker Hall, CTA, MSc (Counseling & Supervisie), MBACP, EMDR. Psychotherapeut
 • Ds. Dr. William J U Philip MB ChB, MRCP, BD, Senior Minister The Tron Church, Glasgow, voorheen arts gespecialiseerd in cardiologie
 • Dr. Gerry Quinn, PhD, Microbioloog
 • Dr Jon Rogers, MB ChB (Bristol), gepensioneerd huisarts
 • Natalie Stephenson, BSc (Hons) Kinderaudioloog
Verdere ondertekenaars
 • Professor Anthony J Brookes, hoogleraar Genomics & Health Data Science, Universiteit van Leicester
 • Professor Angus Dalgleish, MD, FRCP, FRACP, FRCPath, FMedSci, hoogleraar oncologie, St George’s Hospital, Londen
 • Professor John A Fairclough, BM BS, BMed Sci, FRCS, FFSEM (UK), Professor Emeritus, Honorary Consultant Orthopaedic Surgeon
 • Professor Martin Neil, BSc PhD, hoogleraar informatica en statistiek
 • Professor Keith Willison, PhD, Hoogleraar Chemische Biologie, Imperial, Londen
 • Lord Moonie, MBChB, MRCPsych, MFCM, MSc, House of Lords, voormalig parlementair staatssecretaris 2001-2003, voormalig consultant in Public Health Medicine
 • Julie Annakin, RN, Immunisatie Specialist Verpleegkundige
 • Dr Michael Bazlinton, MBCHB MRCGP DCH
 • Dr David Bell, MBBS, PhD, FRCP(UK)
 • Dr Mark A Bell, MBChB, MRCP (UK), FRCEM, Consultant in Emergency Medicine, UK
 • Dr. Michael D Bell, MBChB, MRCGP, gepensioneerd huisarts
 • Dr Dave Cartland, MBChB, BMedSci, Huisarts
 • Dr Alan Black, MBBS, MSc, DipPharmMed, gepensioneerd farmaceutisch arts
 • Dr David Bramble, MBChB, MRCPsych, MD. Consulent Psychiater
 • Dr. Emma Brierly, MBBS, MRCGP, Huisarts
 • Kim Bull, Foundation Degree in Paramedische Wetenschap, Paramedicus
 • Dr. Elizabeth Burton, MB ChB, gepensioneerd huisarts
 • Dr. Peter Chan, BM, MRCS, MRCGP, NLP, Huisarts, Functional Medicine Practitioner, Huisarts
 • Michael Cockayne MSc, PG Dip, SCPHNOH, BA, RN Occupational Health Practitioner
 • De heer Ian F Comaish, MA, BM BCh, FRCOphth, FRANZCO, Consultant oogarts
 • James Cook, NHS-geregistreerde verpleegster, Bachelor of Nursing (Hons), Master of Public Health (MPH)
 • Dr Zac Cox, BDS, LCPH, Tandarts
 • Dr. David Critchley, BSc, PhD, 32 jaar in farmaceutische R&D als klinisch onderzoekswetenschapper
 • Dr. Damien Downing, MBBS, MRSB, privéarts
 • De heer Christian Duncan, MB BCh, BAO, MPhil, FRCSI, FRCS (Plast), Consultant Plastisch Chirurg
 • Dr. Chris Exley, PhD FRSB, gepensioneerd hoogleraar bio-anorganische chemie
 • Dr Charles Forsyth, MBBS, BSEM, Onafhankelijk Arts
 • Dr Jenny Goodman, MA, MBChB, Ecologische Geneeskunde
 • Dr Catherine Hatton, MBChB, Huisarts
 • Dr. Renee Hoenderkamp, Huisarts
 • Dr Andrew Isaac, MB BCh, Arts, gepensioneerd
 • Dr Pauline Jones MB BS gepensioneerd huisarts
 • Dr. Charles Lane, moleculair bioloog
 • Dr Branko Latinkic, BSc, PhD, Moleculair Bioloog
 • Dr Theresa Lawrie, MBBCh, PhD, Directeur, Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd, Bath
 • Dr Jason Lester, MRCP, FRCR, Consultant Klinisch Oncoloog
 • Dr Felicity Lillingstone, IMD DHS PhD ANP, Doctor, Urgent Care, Research Fellow
 • Katherine MacGilchrist, BSc (Hons) Farmacologie, MSc Epidemiologie, CEO, Systematic Review Director, Epidemica Ltd
 • Dr C Geoffrey Maidment, MD, FRCP, gepensioneerd adviserend arts
 • De heer Ahmad K Malik, FRCS (Tr & Orth), Dip Med Sport, Consultant Trauma & Orthopedisch Chirurg
 • Dr Kulvinder S. Manik MBChB, MRCGP, MA (Cantab), LLM, Gray’s Inn
 • Dr. Dee Marshall, MBBS, MFHom, Voedingsgeneeskunde
 • Dr. Julie Maxwell, MBBCh, MRCPCH, Associate Specialist Community Paediatrician
 • Dr S McBride, BSc (Hons) Medische Microbiologie & Immunobiologie, MBBCh BAO, MSc in Klinische Gerontologie, MRCP (UK), FRCEM, FRCP (Edinburgh). NHS Spoedeisende Geneeskunde & Geriatrie
 • De heer Ian McDermott, MBBS, MS, FRCS (Tr & Orth), FFSEM (UK), Consultant Orthopedisch Chirurg
 • Dr. Niall McCrae RMN, PhD Mental Health Researcher en Officer van de Workers of England Union
 • Dr Franziska Meuschel, MD, ND, PhD, LFHom, BSEM, Nutritional, Environmental & Integrated Medicine
 • Dr. Scott Mitchell, MBChB, MRCS, Associate Specialist, Spoedeisende Geneeskunde
 • Dr. David Morris, MBChB, MRCP (UK), Huisarts
 • Dr. Greta Mushet, gepensioneerd consulent psychiater psychotherapie. MBChB, MRCPsych
 • Dr Sarah Myhill, MBBS, Dip NM, Gepensioneerde huisarts, onafhankelijke natuurgeneeskundige arts
 • Dr Christina Peers, MBBS, DRCOG, DFSRH, FFSRH, Menopauze Specialist
 • Anna Phillips, RSCN, BSc Hons, Clinical Lead Trainer Clinical Systems (Pediatrische Intensive Care)
 • Jessica Righart, BSc MSc, Senior Critical Care Scientist
 • De heer Angus Robertson, BSc, MB ChB, FRCSEd (Tr & Orth), Consultant Orthopedisch Chirurg
 • Dr Jessica Robinson, BSc (Hons), MBBS, MRCPsych, MFHom, Psychiater, Integrative Medicine Doctor
 • De heer James Royle, MBChB, FRCS, MMedEd, Colorectale chirurg
 • Dr Rohaan Seth, Bsc (Hons), MBChB (Hons), MRCGP, Gepensioneerd Huisarts
 • Dr Noel Thomas, MA, MBChB, DObsRCOG, DTM&H, MFHom, Gepensioneerd Arts
 • Dr Julian Tompkins, MBChB, MRCGP, Huisarts, huisarts trainer PCME
 • Dr. Livia Tossici-Bolt, PhD, NHS Clinical Scientist
 • Dr Helen Westwood, MBChB (Hons), MRCGP, DCH, DRCOG, Huisarts
 • Dr Carmen Wheatley, DPhil, Orthomoleculaire Oncologie
 • De heer Lasantha Wijesinghe, FRCS, Adviseur vaatchirurg
 • Dr Ruth Wilde, MB BCh, MRCEM, AFMCP, Integrative & Functional Medicine Doctor
 • Dr Stefanie Williams, dermatoloog
 • Gordon Wolffe, BDS (Hons), MSc, FDSRCS, Consultant Parodontoloog (Gepensioneerd), Directeur van het Masterprogramma parodontologie (Gepensioneerd), Universiteit van Nijmegen Nederland.
 • Dr Holly Young, BSc, MBChB, MRCP, Consultant Palliatieve Zorg Geneeskunde

[1] In de zaak Van de Koningin (op verzoek van AB en CD, door hun moeder en Procesvriend EF) tegen De Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Sociale Zorg en Het Paritair Comité Vaccinatie en Immunisatie, CO-3001-2021, werd door de ONS een verzoek ingediend om openbaarmaking van informatie zoals uiteengezet in deze brief.