Stijging NSC; Twijfel over Corona OVV rapport; Neem booster en wordt juist zieker

In de peiling

Na de start van de campagne duidelijke stijging van NSC

Na de 1e campagneweek is NSC duidelijk gestegen en staat nu los van de VVD en PvdA/GroenLinks. Onder kiezers van NSC en VVD is een duidelijk grotere voorkeur voor een coalitie met PVV dan met PvdA/GroenLinks. Dat kan tijdens de campagne nog een rol gaan spelen. Lees artikel→

NL het buitenbeentje
Nieuwe booster

Gemengde gevoelens bij 3e Corona-rapport OV

Woensdag kwam het 3e rapport uit van OVV over de Coronacrisis. Deze week zijn er drie pittige artikelen over dit onderwerp geschreven. Dit was het artikel dat direct na het verschijnen van het rapport uitkwam. Lees artikel→

Verbijsterend commentaar

Verbijsterend commentaar van De Volkskrant over het OVV-rapport

De conclusie van De Volkskrant is dat de regering beter naar het OMT had moeten luisteren, want dan was er geen lockdown eind 2021 nodig geweest. Maar die conclusie staat haaks op de feiten van toen. Lees het artikel→

Een derde neemt een booster (en daardoor een groter risico op besmetting)

Een derde neemt een booster (en een groter risico op een besmetting) - 64665
Samenvatting van het artikel

Bij de start van de nieuwe boostercampagne is via een steekproefonderzoek vastgesteld wie zich weer zal laten vaccineren. Het onderzoek geeft een aantal interessante resultaten.

Lees volledig artikel: Een derde neemt een booster (en daardoor een groter risico op besmetting)

Leestijd: 4 minuten

Een derde neemt een booster (en daardoor een groter risico op besmetting)

Nieuwe booster

Vanaf eind september 2023 is het voor Nederlanders weer mogelijk een nieuwe booster te halen tegen Covid-19. De mensen die opgeroepen worden om zich te laten vaccineren, zijn Nederlanders boven de 60 jaar en degenen die ook opgeroepen worden voor de jaarlijkse griepprik.

Via Peil.nl is op 6 en 7 oktober jl. een onderzoek uitgevoerd over dit onderwerp. Naast de vaccinatiestatus van de ondervraagden zijn vragen gesteld over hun voornemen om zich (weer) te laten boosteren en of -en hoe vaak- ze Covid-19 hebben gekregen. Een derde van de Nederlanders boven de 18 jaar geeft aan van plan te zijn om die nieuwe vaccinatie te nemen. Van degenen boven de 65 jaar is dat 58%.

Het grote steekproefonderzoek dat uitgevoerd is, geeft een aantal interessante uitkomsten. Zoals de vaststelling dat de kans dat je tot dusverre in 2023 Covid-19 hebt gekregen groter is naarmate je vaker bent gevaccineerd tegen deze infectieziekte!

De onderzoeksresultaten

Omdat deze vaccinatieronde zich vooral richt op de Nederlanders van 60 jaar en ouder beperkt het onderzoeksrapport zich tot de ondervraagden boven de 55 jaar, uitgesplitst in de groep tussen de 55 en 64 jaar en 65 jaar en ouder.

Het betreft in totaal 2947 ondervraagden, die samen een representatieve steekproef vormen van de Nederlanders in die leeftijdsklassen. Bij de vraagstelling over de vaccinatiestatus zien we dat het aandeel dat aangeeft niet gevaccineerd te zijn bij de groep 55-64 jaar: 14% en 65+: 9% is. Dat komt vrijwel overeen met de opgave van het RIVM van de vaccinatiestatus per leeftijd.

Dit is de vaccinatiestatus van begin oktober 2023 volgens opgave van de ondervraagden.

Een derde neemt een booster (en een groter risico op een besmetting) - 64656

Het overgrote deel van de onderzoeken over de effectiviteit van vaccinatie, die door het RIVM en anderen zijn uitgevoerd, betreffen geen steekproeven van alle Nederlanders, maar alleen van bepaalde subgroepen, zoals degenen die zich hebben laten testen bij de GGD, of degenen die in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Het nadeel bij die onderzoeken is dat het geen steekproeven zijn van alle Nederlanders, terwijl men toch regelmatig op basis van die onderzoeken uitspraken doet over alle Nederlanders. In dit artikel van februari 2022 beschrijf ik hoe daarmee de onderzoekers, velen afkomstig van het RIVM, de mist in kunnen gaan.

Een steekproefonderzoek heeft dus een duidelijk voordeel. Maar wel moeten we weer voorzichtig zijn bij de antwoorden op de vragen van de vaccinatiestatus en of men al dan niet Covid-19 heeft gehad en hoeveel keer. Want dat zijn opgaves van de ondervraagden en is niet objectief vastgesteld.

Daarnaast is het ook zo dat degenen die tussen 2021 en 2023 zijn overleden niet meer in dit onderzoek kunnen zitten. Voor de leeftijdsgroep boven de 65 jaar is dat 10% van deze bevolkingsgroep. Voor de leeftijdsgroep tussen de 55 en 64 jaar is dat minder dan 1%.

Covid gehad

Er is gevraagd of men Covid-19 heeft gehad in de afgelopen 3,5 jaar.

Een derde neemt een booster (en een groter risico op een besmetting) - 64658

Uit het onderzoek onder de jongere personen blijkt trouwens ook dat naarmate men jonger is men vaker aangeeft Covid-19 te hebben gehad. Tussen de 18 en 24 jaar geeft 89% aan Covid-19 gehad te hebben, terwijl dat bij de groep boven de 65 jaar dus 69% is, zoals deze tabel laat zien.

Relatie Covid-19 en vaccinatie

Het is interessant om deze informatie af te zetten tegen de vaccinatiestatus van de ondervraagden. Dan blijkt zowel bij de groep  55-tot 64 jaar en de groep 65+ hetzelfde patroon. Van degenen die niet gevaccineerd zijn zegt een groter deel geen Covid-19 gehad te hebben dan degenen die wel gevaccineerd zijn.

Bij de groep tussen de 55 en 64 jaar zegt 32% van de niet gevaccineerden geen Covid-19 gehad te hebben, terwijl dat bij de gevaccineerden 25% is. Bij de groep boven de 65 jaar geeft 56% van de niet gevaccineerden aan dat ze geen Covid gehad hebben en van degenen die wel gevaccineerd zijn, 30%.

Opmerkelijk is de tabel als we de relatie leggen met die laatste keer dat men Covid-19 heeft gehad en het aantal keren dat men is gevaccineerd. In deze tabel worden alleen degenen genomen, die melden in 2023 Covid-19 te hebben gehad (ze konden het per kwartaal aangeven). De beide leeftijdsgroepen zijn samengetrokken.

Een derde neemt een booster (en een groter risico op een besmetting) - 64663

Hoe meer men gevaccineerd is hoe vaker men meldt in 2023 Covid-19 gehad te hebben!

Deze bevinding komt overeen met een studie uit een ziekenhuis in Cleveland waar men de Covid-19 infecties volgde onder de meer dan 50.000 zorgverleners. In 13 weken bleek 5% van de werknemers geïnfecteerd geraakt te zijn. Die informatie is afgezet tegen de vaccinatiestatus van de werknemer. De infectie is vastgesteld via PCR-testen.

Dit is de bewuste grafiek uit het peer reviewed rapport. De onderste lijn betreft de ongevaccineerden, die na 190 dagen gecumuleerd minder Covid-19 infecties laten zien dan de lijnen erboven. Naarmate de betreffende personen meer zijn gevaccineerd zijn er meer geïnfecteerden. De bovenste lijn betreft degenen, die meer dan 3 keer waren gevaccineerd.

Een derde neemt een booster (en een groter risico op een besmetting) - 64660

Deze grafiek laat een patroon zien dat sterk lijkt op de resultaten van het steekproefonderzoek van Peil.nl. De kans om geïnfecteerd geraakt te zijn in 2023 tot dusverre onder degenen van 55 jaar en ouder is groter als men reeds vaker is gevaccineerd.

Dit is in lijn met diverse andere onderzoeken die het volgende aangeven:

  • de beschermingsduur van de vaccinatie tegen Covid-19 is korter naarmate men er meer van krijgt.
  • nadat de bescherming is afgelopen is de kans om een infectie te krijgen groter naarmate men meer keer is gevaccineerd

Gelukkig is de ernst van de huidige (Omicron-)variant beduidend minder dan van de eerste varianten van dit virus.

U heeft zojuist gelezen: Een derde neemt een booster (en daardoor een groter risico op besmetting).