Stijging NSC; Twijfel over Corona OVV rapport; Neem booster en wordt juist zieker

In de peiling

Na de start van de campagne duidelijke stijging van NSC

Na de 1e campagneweek is NSC duidelijk gestegen en staat nu los van de VVD en PvdA/GroenLinks. Onder kiezers van NSC en VVD is een duidelijk grotere voorkeur voor een coalitie met PVV dan met PvdA/GroenLinks. Dat kan tijdens de campagne nog een rol gaan spelen. Lees artikel→

NL het buitenbeentje
Nieuwe booster

Gemengde gevoelens bij 3e Corona-rapport OV

Woensdag kwam het 3e rapport uit van OVV over de Coronacrisis. Deze week zijn er drie pittige artikelen over dit onderwerp geschreven. Dit was het artikel dat direct na het verschijnen van het rapport uitkwam. Lees artikel→

Verbijsterend commentaar

Verbijsterend commentaar van De Volkskrant over het OVV-rapport

De conclusie van De Volkskrant is dat de regering beter naar het OMT had moeten luisteren, want dan was er geen lockdown eind 2021 nodig geweest. Maar die conclusie staat haaks op de feiten van toen. Lees het artikel→

Een derde neemt een booster (en daardoor een groter risico op besmetting)

Een derde neemt een booster (en een groter risico op een besmetting) - 64665
Samenvatting van het artikel

Bij de start van de nieuwe boostercampagne is via een steekproefonderzoek vastgesteld wie zich weer zal laten vaccineren. Het onderzoek geeft een aantal interessante resultaten.

Lees volledig artikel: Een derde neemt een booster (en daardoor een groter risico op besmetting)

Leestijd: 4 minuten

Een derde neemt een booster (en daardoor een groter risico op besmetting)

Nieuwe booster

Vanaf eind september 2023 is het voor Nederlanders weer mogelijk een nieuwe booster te halen tegen Covid-19. De mensen die opgeroepen worden om zich te laten vaccineren, zijn Nederlanders boven de 60 jaar en degenen die ook opgeroepen worden voor de jaarlijkse griepprik.

Via Peil.nl is op 6 en 7 oktober jl. een onderzoek uitgevoerd over dit onderwerp. Naast de vaccinatiestatus van de ondervraagden zijn vragen gesteld over hun voornemen om zich (weer) te laten boosteren en of -en hoe vaak- ze Covid-19 hebben gekregen. Een derde van de Nederlanders boven de 18 jaar geeft aan van plan te zijn om die nieuwe vaccinatie te nemen. Van degenen boven de 65 jaar is dat 58%.

Het grote steekproefonderzoek dat uitgevoerd is, geeft een aantal interessante uitkomsten. Zoals de vaststelling dat de kans dat je tot dusverre in 2023 Covid-19 hebt gekregen groter is naarmate je vaker bent gevaccineerd tegen deze infectieziekte!

De onderzoeksresultaten

Omdat deze vaccinatieronde zich vooral richt op de Nederlanders van 60 jaar en ouder beperkt het onderzoeksrapport zich tot de ondervraagden boven de 55 jaar, uitgesplitst in de groep tussen de 55 en 64 jaar en 65 jaar en ouder.

Het betreft in totaal 2947 ondervraagden, die samen een representatieve steekproef vormen van de Nederlanders in die leeftijdsklassen. Bij de vraagstelling over de vaccinatiestatus zien we dat het aandeel dat aangeeft niet gevaccineerd te zijn bij de groep 55-64 jaar: 14% en 65+: 9% is. Dat komt vrijwel overeen met de opgave van het RIVM van de vaccinatiestatus per leeftijd.

Dit is de vaccinatiestatus van begin oktober 2023 volgens opgave van de ondervraagden.

Een derde neemt een booster (en een groter risico op een besmetting) - 64656

Het overgrote deel van de onderzoeken over de effectiviteit van vaccinatie, die door het RIVM en anderen zijn uitgevoerd, betreffen geen steekproeven van alle Nederlanders, maar alleen van bepaalde subgroepen, zoals degenen die zich hebben laten testen bij de GGD, of degenen die in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Het nadeel bij die onderzoeken is dat het geen steekproeven zijn van alle Nederlanders, terwijl men toch regelmatig op basis van die onderzoeken uitspraken doet over alle Nederlanders. In dit artikel van februari 2022 beschrijf ik hoe daarmee de onderzoekers, velen afkomstig van het RIVM, de mist in kunnen gaan.

Een steekproefonderzoek heeft dus een duidelijk voordeel. Maar wel moeten we weer voorzichtig zijn bij de antwoorden op de vragen van de vaccinatiestatus en of men al dan niet Covid-19 heeft gehad en hoeveel keer. Want dat zijn opgaves van de ondervraagden en is niet objectief vastgesteld.

Daarnaast is het ook zo dat degenen die tussen 2021 en 2023 zijn overleden niet meer in dit onderzoek kunnen zitten. Voor de leeftijdsgroep boven de 65 jaar is dat 10% van deze bevolkingsgroep. Voor de leeftijdsgroep tussen de 55 en 64 jaar is dat minder dan 1%.

Covid gehad

Er is gevraagd of men Covid-19 heeft gehad in de afgelopen 3,5 jaar.

Een derde neemt een booster (en een groter risico op een besmetting) - 64658

Uit het onderzoek onder de jongere personen blijkt trouwens ook dat naarmate men jonger is men vaker aangeeft Covid-19 te hebben gehad. Tussen de 18 en 24 jaar geeft 89% aan Covid-19 gehad te hebben, terwijl dat bij de groep boven de 65 jaar dus 69% is, zoals deze tabel laat zien.

Relatie Covid-19 en vaccinatie

Het is interessant om deze informatie af te zetten tegen de vaccinatiestatus van de ondervraagden. Dan blijkt zowel bij de groep  55-tot 64 jaar en de groep 65+ hetzelfde patroon. Van degenen die niet gevaccineerd zijn zegt een groter deel geen Covid-19 gehad te hebben dan degenen die wel gevaccineerd zijn.

Bij de groep tussen de 55 en 64 jaar zegt 32% van de niet gevaccineerden geen Covid-19 gehad te hebben, terwijl dat bij de gevaccineerden 25% is. Bij de groep boven de 65 jaar geeft 56% van de niet gevaccineerden aan dat ze geen Covid gehad hebben en van degenen die wel gevaccineerd zijn, 30%.

Opmerkelijk is de tabel als we de relatie leggen met die laatste keer dat men Covid-19 heeft gehad en het aantal keren dat men is gevaccineerd. In deze tabel worden alleen degenen genomen, die melden in 2023 Covid-19 te hebben gehad (ze konden het per kwartaal aangeven). De beide leeftijdsgroepen zijn samengetrokken.

Een derde neemt een booster (en een groter risico op een besmetting) - 64663

Hoe meer men gevaccineerd is hoe vaker men meldt in 2023 Covid-19 gehad te hebben!

Deze bevinding komt overeen met een studie uit een ziekenhuis in Cleveland waar men de Covid-19 infecties volgde onder de meer dan 50.000 zorgverleners. In 13 weken bleek 5% van de werknemers geïnfecteerd geraakt te zijn. Die informatie is afgezet tegen de vaccinatiestatus van de werknemer. De infectie is vastgesteld via PCR-testen.

Dit is de bewuste grafiek uit het peer reviewed rapport. De onderste lijn betreft de ongevaccineerden, die na 190 dagen gecumuleerd minder Covid-19 infecties laten zien dan de lijnen erboven. Naarmate de betreffende personen meer zijn gevaccineerd zijn er meer geïnfecteerden. De bovenste lijn betreft degenen, die meer dan 3 keer waren gevaccineerd.

Een derde neemt een booster (en een groter risico op een besmetting) - 64660

Deze grafiek laat een patroon zien dat sterk lijkt op de resultaten van het steekproefonderzoek van Peil.nl. De kans om geïnfecteerd geraakt te zijn in 2023 tot dusverre onder degenen van 55 jaar en ouder is groter als men reeds vaker is gevaccineerd.

Dit is in lijn met diverse andere onderzoeken die het volgende aangeven:

  • de beschermingsduur van de vaccinatie tegen Covid-19 is korter naarmate men er meer van krijgt.
  • nadat de bescherming is afgelopen is de kans om een infectie te krijgen groter naarmate men meer keer is gevaccineerd

Gelukkig is de ernst van de huidige (Omicron-)variant beduidend minder dan van de eerste varianten van dit virus.

U heeft zojuist gelezen: Een derde neemt een booster (en daardoor een groter risico op besmetting).

DNA in mRNA-vaccins | macht mondiale voedselzekerheid | Pijnlijk rapport coronacrisis

Overheid steelt 1/3 grond van de boeren; MKB-faillissementsgolf begonnen: Partijprogramma P. Omtzigt

Nieuw Sociaal Contract

Een programma vanuit gezond verstand herstellen wat kapot is gemaakt! Verkiezingsprogramma NSC draait in eerste plaats om beter bestuur (nos.nl)

Downloaden NSC_verkiezingsprogramma_2023_01

 

Meer woningen

Als het aan NSC ligt, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, moeten woningcorporaties er voor 2031 minimaal 350.000 woningen bij bouwen. Dat is meer dan de 290.000 woningen waar het demissionaire kabinet Rutte IV op mikt.

Dat cijfer deelde Omtzigt dinsdagochtend bij de presentatie van zijn verkiezingsprogramma Tijd voor herstel in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Omtzigt denkt aan te bouwen flats voor specifieke beroepsgroepen, zoals verpleegkundigen. Ook ziet hij een toekomst voor zich waarin bedrijven woonwijken voor hun medewerkers bouwen, zoals Philips dat in het verleden deed. Huurverhogingen wil de partij aan banden leggen.

Wonen is onder kiezers het belangrijkste thema in de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen, bleek eerder vandaag uit onderzoek van EenVandaag. Omtzigt stelt het onterecht te vinden dat studenten na hun afstuderen moeite hebben om een woning te vinden. 20 jaar geleden was het volgens de politicus nog “heel normaal” om na je afstuderen direct een huur- of koopwoning te vinden.

Migratie terugbrengen naar periode vóór 2015

Om het nijpende tekort aan woningen verder terug te dringen, pleit Omtzigt voor een grip op migratie. Zo wil hij dat Nederland jaarlijks netto maximaal 50.000 migranten erbij krijgt. Omtzigt doelt hier op het saldo van immigratie en emigratie.

Het cijfer van Omtzigt is beduidend lager dan het migratiesaldo van ruim 228.000, dat Nederland afgelopen jaar had. Dat werd echter sterk beïnvloed door de instroom van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

Een netto migratiecijfer van 50.000 per jaar is wel meer dan het netto aantal migranten dat Nederland jaarlijks tot 2015 opving. Het gaat volgens Omtzigt om een “streefcijfer”, antwoordt hij in Nieuwspoort op persvragen. Ook Omtzigt erkent dat een “hard plafond” moeilijk waar te maken is als lid van de Europese Unie, met zijn open grenzen.

Volgens Omtzigt heeft Nederland een bepaalde mate van “houdbare migratie” nodig, omdat je volgens hem anders jaarlijks “een stad als Tilburg” moet bijbouwen – in Tilburg wonen ruim 227.000 mensen.

Omtzigt pleit zowel voor een grip op arbeidsmigratie, asielhereniging en de komst van buitenlandse studenten en asielzoekers. De partij wil de arbeidsmigratie beperken door belastingvoordelen voor werknemers en expats te verminderen. De 30 procent-regel, die buitenlandse werknemers de eerste vijf jaar een belastingkorting van 30 procent biedt, moet wat Omtzigt deels worden afgebouwd.

Omtzigt stoort zich aan het feit dat diverse opleidingen in Nederland volledig in het Engels gegeven worden. Door Nederlands weer de “standaardtaal” te maken in het onderwijs, wil de politicus niet alleen – naar eigen zeggen – recht doen aan de “culturele identiteit” van de Nederlandse taal, ook hoopt hij erop de studiemigratie af te kunnen zwakken.

Daarnaast pleit Omtzigt voor een beperking van de asielmigratie, door doorlooptijden in asielprocedures te verkorten en een strenger terugkeerbeleid te hanteren. Wel benadrukt de politicus dat Nederland een “solidaire bijdrage” aan de asielopvang moet kunnen blijven leveren. Hij verwacht bovendien niet dat migranten die al in Nederland zijn het land zullen verlaten.

Klimaatbeleid moet gericht zijn op steun aan lagere inkomens

Basisvoorzieningen, zoals voedsel, energie, wonen en zorg, moeten beter betaalbaar worden, vindt Omtzigt. Zo wil hij de energiebelasting per kuub gas volgend jaar tot 20 cent terugdringen. Dit wil Omtzigt bekostigen door de btw op hotels en vakantieparken te verhogen.

Een jaarlijkse controle door de tandarts komt daarnaast weer in het basispakket voor de zorg, als het aan Omtzigt ligt. Ook wil hij een streep zetten door de eigen bijdrage voor de kraamhulp. Om ervoor te zorgen dat huishoudens hun inkomen niet kwijtraken aan financiële verslavingen, wil Omtzigt online gokken verbieden.

Ook binnen het klimaatbeleid pleit Omtzigt voor een strategie gericht op bestaanszekerheid. Omtzigt wil zich, net als het gros van de overige politieke partijen, houden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Daar beloofden landen hun best te doen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden.

Wel stelt hij een andere strategie voor dan de huidige. In plaats van subsidies op elektrische auto’s, die vooral toekomen aan de hogere inkomens, pleit Omtzigt voor klimaatsubsidies voor lagere inkomensgroepen. Zo wil de politicus sterk inzetten op de isolatie van oude woningen.

NSC is tegen het aanleggen van grote wind- en zonneparken op land. De partij pleit daarentegen voor windparken op zee en een forse toename van zonnepanelen op daken. Ook moeten er ten minste twee nieuwe kerncentrales in Nederland worden gebouwd, als het aan Omtzigts partij ligt. NSC is voorstander van het afbouwen van fossiele subsidies.

Qua milieubeleid wil Omtzigt af van de stikstofwet, die toeziet op het weer gezond worden van 74 procent van de kwetsbare natuur in 2035. Omtzigt stelt liever in te zetten op een wet die kijkt naar een vermindering van alle uitstoot en is gericht op de totale staat van de natuur.

Wel wil zijn partij de veestapel verminderen en een stop op nieuwe megastallen voor varkens. Omtzigt staat al langer bekend als criticaster van de bio-industrie. Hij stemde in het verleden op dit punt meermaals mee met de Partij voor de Dieren.

Omtzigt wil de veestapel verminderen en pleit voor een stop op nieuwe megastallen voor varkens.

Omtzigt wil de veestapel verminderen en pleit voor een stop op nieuwe megastallen voor varkens.© ANP/Sem van der Wal

Omtzigt pleit voor ‘radicale’ democratische vernieuwingen

Zoals gezegd, heet het programma van Omtzigts partij Tijd voor herstel. Omtzigt geeft in Nieuwspoort aan het publieke vertrouwen in het bestuur van Nederland te willen versterken. Nog maar een kwart van de Nederlanders heeft vertrouwen in het reilen en zeilen van de Tweede Kamer, bleek in mei uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het ging om de laagste stand in tien jaar tijd.

Omtzigt stelt er in Nieuwspoort voor te willen zorgen dat minder mensen “afhaken”, iets wat hij ziet als een “bedreiging” voor de samenleving.

De politicus komt daarom met een trits “radicale” democratische voorstellen. Zo wil hij een grondwettelijk hof invoeren, zodat burgers naar de rechter kunnen gaan als hun grondrechten geschonden zijn. Ook pleit hij voor betere bescherming voor klokkenluiders, een lobbyregister en een draaideurverbod. Dit laatste houdt in dat oud-bewindspersonen twee jaar na hun aftreden geen belangen mogen behartigen die aansluiten bij hun portefeuille als bijvoorbeeld minister.

Omtzigt, zelf woonachtig in Enschede, lijkt net als opponent BBB te hengelen naar de stem van burgers buiten de Randstad. De politicus pleit voor een regionaal kiesstelsel, voldoende politie in de regio, meer streekziekenhuizen en – opvallend – een Lelylijn-treinverbinding tussen Lelystad en Groningen.

Dit aloude plan voorziet in treinstations in Emmeloord, Heerenveen en Drachten. In 2007 ging er nog een streep doorheen, vanwege de vermeende onbetaalbaarheid. Omtzigt sprak zich in Nieuwspoort uit tegen rekeningrijden, vermoedelijk omdat veel burgers in afgelegen gebieden vaker de auto moeten pakken om naar hun werk te gaan.

In Europees opzicht pleit Omtzigt voor “goede samenwerking” op gebieden als klimaat, migratie, regels voor grote bedrijven en de oorlog in Oekraïne. Wel is NSC voorstander, conform Deens model, van een ‘opt out’-regeling als Europese afspraken over bijvoorbeeld migratie niet gaan zoals gewenst.

Omtzigt is in tegenstelling tot de BBB kritisch over het verder verhogen van de Nederlandse staatsschuld. De staatsschuld stijgt tussen 2024 en 2028 naar verwachting met zo’n 6 procentpunt, bleek afgelopen maand uit de Miljoenennota.

Omtzigt pleit in zijn programma juist voor een “uitgavenplafond” voor investeringen in de sociale zekerheid, zorg en klimaat. Ook pleit hij voor het terugdringen van de externe inhuur van werknemers door de overheid.

Het gratis maken van de kinderopvang, zoals Rutte IV beoogt, moet van tafel, vindt Omtzigt. Het is volgens hem een dure maatregel, die vooral tot wachtlijsten leidt. In hogere belastingen op inkomen of vermogen, om de staatskas beter te financieren, voorziet de partij dan weer niet.

NSC kon zijn partijprogramma niet laten doorrekenen door het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB), omdat de partij te laat was met het inleveren van het programma; NSC zag slechts twee maanden geleden het licht. De 44 kandidaten op de Tweede Kamerlijst kregen de mogelijkheid om met aanmerkingen te komen op het programma, waardoor het nu pas gereed is.

Is NSC links of rechts?

De partij van Omtzigt trekt vooral links-conservatieve kiezers, meldde Ipsos begin september. Deze kiezers combineren economisch linkse opvattingen met cultureel behoudende ideeën.

Gevraagd naar waar zijn partij nu precies staat op de links-rechts-schaal, zei Omtzigt dinsdag aanknopingspunten bij zowel links als rechts te zien. Op bestaanszekerheid kiest hij naar eigen zeggen een meer linkse koers rondom het “terugdringen” van het neoliberale denken. Op migratie zal het volgens hem “een stuk makkelijker” zijn om zaken te doen met rechtse partijen, zoals de VVD.

NSC strijdt volgens de laatste peilinggemiddelden met de VVD om de koppositie. Beide partijen komen gemiddeld genomen op 27 zetels uit, gevolgd door het centrum-linkse GroenLinks-PvdA met gemiddeld 23 zetels.

LEES OOK: Politieke partijen rollen over elkaar heen met beloftes over lagere rente voor studielening van ‘pechgeneratie’ – na kritische vraag in College Tour-debat

 

 

HCQ wél effectief tegen COVID-19? | Spionagesoftware | Van Haga over EU-surveillance

Cancel de klimaatcrisis

Op een symposium over de energietransitie betwistte de gerenommeerde natuurkundige Steven Koonin de angst voor een zogenaamde ‘klimaatcrisis’, terwijl organisator Theo Wolters een pleidooi hield voor kernenergie. Verslaggever Erwin Taams sprak uitgebreid met hen!

Hoe kunnen we een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem ontwikkelen, terwijl we rekening houden met de basisprincipes van demografie, technologie, economie, regelgeving en gedrag? Donderdag 28 september kwamen gasten en sprekers bijeen om deze prangende vraag te beantwoorden. Het decor was het schilderachtige kasteel Groeneveld in Baarn, waar het symposium ‘Our Energy Transition’ plaatsvond. Een van de voorgestelde antwoorden op deze complexe kwestie kwam van Theo Wolters, voorzitter van de Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid en tevens de organisator van dit evenement.

Zijn boodschap was glashelder: ons huidige energienetwerk staat niet in verhouding tot de ambitieuze doelen die we stellen voor zonne- en windenergie. Met een gebrek aan capaciteit en torenhoge systeemkosten dreigen we zowel economisch als maatschappelijk vast te lopen. Zijn berekeningen laten geen ruimte voor twijfel. En hij betoogde dat kernenergie op dit moment de enige uitweg is, mits we jaarlijks de capaciteit weten uit te breiden. Dit sombere vooruitzicht contrasteerde sterk met de zonnige omgeving van het prachtige kasteel, dat opvallend vrij was van zonnepanelen, die volgens Wolters een buitensporige belasting vormen voor ons huidige energienetwerk.

Ook aanwezig was de natuurkundige Steven Koonin, die heeft gediend als adviseur van Barack Obama op het gebied van klimaat en energie. Koonin is een fel criticus van het invloedrijke Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Hij schreef het boek Unsettled, dat in de VS al meer dan 200.000 keer is verkocht en onlangs naar het Nederlands is vertaald onder de titel Onbeslist.

Naast Wolters, nam ook Koonin uitgebreid de tijd om blckbx-verslaggever Erwin Taams te woord te staan. Hij herhaalde zijn boodschap dat er helemaal geen sprake is van een klimaatcrisis. De enige naderende crisis komt volgens Koonin juist door het geloof in een klimaatcrisis, met als mogelijke gevolgen: economische verstoringen, angstgedreven depressie onder burgers en schendingen van de mensenrechten in onderontwikkelde landen. Koonin benadrukte: “De wereld heeft energie nodig.”

De grote vraag is of de inzichten van deze sprekers het tij kunnen keren, aangezien hun boodschap maar weinig aandacht kreeg in de media. Gelukkig waren de camera’s van blckbx aanwezig om vast te leggen wat veel mensen misschien niet willen horen!

Bekijk de reportage via Rumble

Eddy Boom voor een optimale positionering van jou als mens en je bedrijf

 

Zolang kunnen we onze aandacht er gemiddeld nog bijhouden… Het onderstaande was voor mij een gamechanger. Ik heb wel meer dan 8 seconde nodig om het door te kunnen geven 😉 Want wat nou als ik schrijf dat je NIET kunt groeien in bewustzijn?! Dat je alleen kunt shiften tussen verschillende soorten van bewustzijn?En dat ieder mens dat in meer of mindere mate ook de hele dag doet?!!! Vormen van bewustzijn: 1. Alle kanten op nergens heen is de eerste vorm. Het bewustzijn is gedesorganiseerd, valt uit elkaar en is daarmee destructief. Het zijn je blinde vlekken en schaduwkanten. Ieder mens heeft deze. Ik, jij de Boeddha. De grap is, je bent je er niet van bewust. Toch is het in het licht zetten een belangrijke stap van bewustzijns-ontwikkeling. 2. Verwarring. Bijvoorbeeld: je weet dat je gezond wil eten, maar hebt geen idee wie of wat je kunt geloven. Je acties hebben niet het gewenste resultaat. 3. Expertise. Je denkt, ziet en gelooft in een ding en dat omvat voor jou alle waarheid. Je bent super rationeel, je acties leiden tot meer kennis van alleen dat specifieke onderwerp. 4. Wijsheid. Je denkt en handelt win-win. Je bouwt iedere dag aan iets moois voor jezelf, je naasten en het grotere. 5. Eenheid. Je denkt niet alleen win-win. Je bént win-win. Je bent liefde. Waar je ook bent. Wat je ook doet. Hoe de omstandigheden ook zijn. Alles is super constructief. Als mens ga je dus (als het goed is?!) symbolisch door een soort van zandloper ⏳. En o.a. daarover deze podcast met de slogan koning van Nederland Eddy Boom. Ook bekend van de Helden en Hordes Podcast. Vind je deze podcast inspirerend? Ontzettend leuk als je het deelt met je vrienden, familie en op je socials! Wil jij ook een win-win-win-win? Sta jij achter dit werk en wil dat het voortzet? Via de knop doneren op de website www.jannekevandermeulen.nl/doneren kun je bijdragen. Heel veel dank voor iedere donatie die je doet! Meer weten over Eddy Boom? Ga dan naar: https://www.eddyboom.nl Alles over de stem in je hoofd en de Eiwitleugen lees je in: https://www.jannekevandermeulen.nl/pr…    Veel liefs en vrolijke groet, Janneke   DE WIN-WIN METHODE | VOOR WINNAARS | ZONDER VERLIEZERS

 

Transcipt

Hey jij daar superleuk dat je weer luistert en zelfs Misschien wil kijkt naar een nieuwe aflevering van de winwin podcast Vandaag ben ik hier met Eddie

boom en Eddie boom is de slogan koning van Nederland Hij staat voor minder

woorden meer winst maar voordat we verder gaan eerst het volgende vind je het werk wat ik maak gaaf bijvoorbeeld

deze podcast show dan kun je je energie overbrengen in de vorm van geld door op jannek van dermeulen NL te zoeken naar

de knop doneren Ja jij bent natuurlijk bij mij geweest ja ik ben bij jou te geweest in de Helden en hoorders eh

podcast Ja daar heb jij een rtje van gemaakt en eh nou die is nog al viral

gegaan want ik ik 422 000 keer bekeken nu we dit opnemen hebben we net gekeken hebben we net gekeken en daar eh is het

net alsof ik met jou in de kroeg zit en een beetje zo Ach ja nou eet gewoon lekker waar je zin in hebt en eh vooral

veel fruit en en en mensen zijn helemaal losgegaan op dat filmpje want ja hoe kun je zo krankzinnig zijn om te zeggen

tegen Nederland eet gewoon waar je zin in hebt en dan ook nog fruit Ben je gek

geworden dus eh Zou jij kort willen vertellen van ja wie je bent en wat je doet eh zeker ehm nou ik ben Eddie eh

wat ik doe hè dus meteen een belangrijk verschil Ja je doet niet Ik heb heel lang gedacht wat ik doe dat ben ik hè

dus mijn bestaansrecht wordt af Ja gespiegeld aan wat ik doe of niet heb

gedaan eh maar als ik nu zou zeggen wat ik doe dan heb ik een enorme commitment gemaakt

op het vlak van short copy hè dus wat is nou eigenlijk short copy dat is

copywriting maar dan als het ware gezipte dus helemaal naar de essentie

gebracht en daar is natuurlijk super veel behoefte aan waarin eigenlijk alles steeds visueler wordt ehm en daardoor de

aandachts spannen hè Die is ook aantoonbaar afgenomen dus dus short copie helpt je om

buitengewoon binnen te komen Ehm in een Markt waarin er eigenlijk

steeds meer afleiding is en je moet denken aan dat een mens op een dag meer prikkels krijgt als iemand in de

middeleeuw in zijn hele leven kreeg En er is een steeds kortere aandachts spannen in het jaar 2000 waren we 12

seconden geboeid voordat we naar ons scherm of telefoon keken Dat is

inmiddels 8 seconden hè dus meer afleiding minder aandacht en de der is

meer andere hè dus sinds de uitbraak van Corona zijn heel veel mensen thuis op de bank beland met een laptopje als één

pitter en dat was al een groeiende markt maar dat is nu Ja een Markt een Markt

die 4 proc harder is gaan groeien eh dan de jaren daarvoor dat stond op nu.nl Dus

dat betekent Ja dat je ieder jaar eh meer kans hebt om eh ja mensen te hebben

die op papier hetzelfde doen als jij hè dus dan hebben we het over anderen afleiding en aandachtsproblemen en dan

denk je nou dan is het al best wel moeilijk om eigenlijk bestaansrecht te voelen om de aandacht van je klant te

krijgen Maar dan wordt het nog erger Er kwam nog een A bij dan denk je Ai ai ai

nog eentje Ja a Ai afkorting van Ai dus dan hebben we andere Oh ik ik ik wilde nog heel graag

een VI a enan toevoegen dat is het algoritme mooi ja want want als als ik

even een week eh keihard aan het trainen Ben en niet actief ben op social media dan kan ik echt een ongelooflijk goed

blog schrijven inhoudelijk echt dat ik er zelf bijna denk van zo goed geschreven Janke maar nul likes nul

views en dan gebeurt er helemaal niks Nee dat is dat is heel belangrijk ehm ik denk

wel dat de AV van algoritme iets minder tijdloos is want ik denk alles wat ik

hier vertel geldt over 10 jaar nog hiervan weet weten we dat niet hè dus ik

denk wel dat het algoritme ook weer te maken heeft met die andere als er namelijk niemand op Instagram was hadden

ze ook geen algoritme hoeven maken dan gaf ze gewoon alles weer wat je had dus een algoritme is een manier om Ja als

het waren een beetje te selecteren van jongens het is hartstikke druk oké dan schrijven we nu jou even naar voren nu

jou even naar voren en het bedrijf heeft natuurlijk ook een belang bij maar het Ja maar maar goede toevoeging denk ik

oké maar je had het over VI a’s dus we hebben dus Jij helpt eigenlijk ondernemers om in met met wetende dat er

VI a’s zijn dat we een hele korte aandachtspanne hebben eh de andere drie waren afleiding aandacht dat er

gigantisch veel Ja precies Er komt Ai is gigantisch aan het opzetten eh we worden

Nonstop afgeleid Jij helpt dan de Ondernemer om ondanks alles zeg maar dan

alsnog zichtbaar te blijven en zo te kunnen verkopen ja kijk het probleem is

niet eh dat je klanten misloopt eh dit is namelijk precies wat je wil eh je wil

namelijk eh niet voor iedereen er zijn eh waarom niet Omdat je nooit voor

iedereen even relevant kan zijn en omdat je nooit met iedereen even veel binding hebt en dat betekent dat je er voor een

aantal mensen wel wil zijn en dat kan je je je ideale klant noemen ehm maar waar wel pijn op zit is als je

zichtbaar bent maar niet wordt gezien eh en door wie word je niet gezien Nou door

degene waarvan je voelt je moest dus weten wat ik voor jou kan betekenen hè

dus daar zit de pijn bij de Ondernemer Ja dus in een in in een schilderijtje

zit de pijn niet in een klant in nieuw-zeeland terwijl jij een winkeltje hebt in Amsterdam

eh die hè een ideale klant in nieuw-zeeland terwijl jij een winkeltje hebt in Amsterdam waar die niet

langsloopt Dan denk ik ja die woont ook daar hè dus daar zit nog een soort van begrip op je snapt dat je die klant niet

hebt maar het wordt wel pijnlijk als die persoon langs jouw etalage eruit loopt

en jij staat daar te zwaaien en te gillen Maar je wordt niet gezien en niet gehoord en dat is wat er gebeurt Ik zie

zoveel mensen die echt niet arm hoeven te zijn die echt niet hoeven vechten om het einde van de maand te halen

ehm die misschien zelfs twee keer zo duur zouden kunnen zijn maar die nu niet zo duur zijn omdat ze

ja niet gezien worden of niet op waarde geschat worden en daar zit het probleem ja dus eh jij werkt eigenlijk met mensen

die supergoed zijn in wat ze doen Ze hebben echt een prachtig product ze zien ook hun klant bloedend op straat liggen

ehm maar ja op een of andere manier vinden die twee elkaar niet Nee het is het is als je zo’n droom dat je dat je

vastgenageld staat aan de grond en je kan je kan niet vooruit maar je wil wel vooruit en

uiteindelijk eh Is een uitspraak die ik vaak doe is eh ik zorg ervoor dat jij

niet langer het best bewaarde geheim van Nederland bent En en dat is wat heel

veel ondernemers voelen die voelen hun eigen potentie maar die krijgen het niet naar

een vorm en op een plek daar zit het woord positionering dat het bij diegene

komt die het toebehoort nu hebben het heel erg over hè de de Concurrent of nee

ja ook maar over de Ondernemer hè We hebben het dus ook over ja überhaupt

ondernemerschap Alleen het gaat Ehm het gaat er dus om dat je buitengewoon

binnenkomt bij die ander maar wat daar voor nodig is dit is iets wat ik hier ter plekke bedenk om buitengewoon binnen

te komen bij de ander eh moet je buitengewoon bij jezelf naar binnen gaan en hier krijg ik zelfs

kippenvel bij omdat ik voel van eh eh dit dit is dus wat daarvoor nodig is

Einstein zei If You Can’t Explain It Simply you don’t understand it well

Enough en je moet dus erachter komen

Ehm ja wie jij bent wat jouw meerwaarde is en hoe je daar woorden aan geeft en

daar is heel veel moed voor nodig want eh dat betekent namelijk

eh dat je zo diep bij jezelf naar binnen gaat dat je ook dingen tegenkomt die je

eigenlijk niet wil zien en dat je ook conclusies moet trekken concluderen dit

kan ik eigenlijk helemaal niet of dit doe ik eigenlijk niet vanuit authenticiteit maar omdat ik erkenning

van papie wil of van die ene leuke vrouw of ik durf dit niet want ik ben

bang voor afwijzing en dat kom je allemaal tegen als je bij jezelf naar binnen gaat Ja dus wat ik jou heel mooi

hoor zeggen is dat ook de Ondernemer net als ieder mens want ondernemer is ook een mens dat we zo ongelooflijk geneigd

zijn om extern te oriënteren terwijl Ja daarbuiten is eigenlijk niks het zit allemaal je moet we moeten inzicht we

moeten zicht naar binnen toe werpen om te kijken van Oké wie ben ik en dat vind

ik altijd echt al een vraag want ik denk Ja weet ik veel wie ik ben Ja ik ben een zak met water zit er nog wat

botten in maar wie ik ben Ja ik ik vind dat ik vind dat lastig maar ik weet wel

heel erg en dat zie ik ook heel duidelijk in mijn leven terug wat ik altijd leuk vind om te doen dus ik doe

gewoon heel simpel passie enthousiasme eh plezier dat zijn mijn richtingaanwijzers en En daar loop ik

achteraan Dat is wat ik als ondernemer Eigenlijk doe maar ik ben volgens mij niet echt het goede voorbeeld eh ik ja

ik ik ik zie mezelf ook niet als ondernemer maar meer als kunstenaar in de zin van als als eigenlijk als artiest

en ehm want volgens mij is echt een ondernemer die zet echt een business Neer Die zo goed draait dat h op een

gegeven moment ook iets kan verkopen Ja maar een kunstenaar als ik stop hè een

artiest zoals ik ben als ik stop met mijn liedjes zingen ja dan dan valt eigenlijk alles in elkaar Ja ja ik

zie als als als artiest hoor hè Er wordt wel eens gezegd eerst ben je een dromer

Daarna word je een artiest Daarna word je een ondernemer en daarna word je een aandeelhouder

hè daar daarin klinkt het alsof iedereen als een soort van ja

ehm persoon moet eindigen die eh alleen nog maar aandelen heeft of als een

persoon moet eindigen die ehm nou wat ik zeggen wou die die die

eindigt als iemand die misschien eigenlijk alleen nog maar het vastgoed heeft of eh het ja kapitaal

bewaakt ofzo Alleen ik geloof niet dat het een reis is die altijd begint bij

dromen en eindigt bij faciliteren en aandeel houden eh dus daar ben ik het

niet mee eens hè Ik denk dat als wij kijken naar een Leonardo da Vinci of we

kijken naar een Beyonce of naar een kany West Dan hebben we het over mensen die artiesten zijn maar die waarschijnlijk

veel meer verdienen dan de meeste bedrijven en daar zit misschien wel een webshop en alles omheen maar ik denk dat

ik iedereen gerust wil stellen als jij gewoon voelt Ik ben een artiest goover

It ik ik heb dat zelf met pijn moeten omarmen toen ik in een Mastermind van

ondernemers zat dat ik gewoon niet die ondernemer was want een ander woord voor

een ondernemer is een werkgever en ik gaf eigenlijk helemaal geen werk want ik wou alles zelf doen herken je

dat ik herken het alleen ik durf dat ik Ik vind ook dat daar iets mis mee is ja

dat want ik Ik heb daar gemaakt van ik doe wel alles zelf maar niet alles alleen Ja net als dat wij deze podcast

samen maken Nou ja kijk het heeft misschien iets te maken met perfectionisme en met authenticiteit

ehm ik heb inmiddels ook wel een team nog mondjes maat hoor want het het is

niet zo dat we ons echt als een soort Team nu voelen die doet even dat die doet even dit daar werk ik nu wel

naartoe hè Ik bedoel eh een goede artiest heeft ook een band en ook een

management precies ne precies Hey En op een gegeven moment ben jij met het

Zandloper model gekomen eh daar giet jij eigenlijk iedere ondernemer doorheen

toch iedere ondernemer moet bij jou eigenlijk door de zand lopen ja nou je gaat door de zand lop Oh je gaat door de zand of je het nou wil of niet precies

hè Ik bedoel kun je daar iets meer over vertellen want voor mij is dit echt if you confuse you Lose Heb ik ooit van jou

geleerd maar toch ben ik lichtelijk confused als ik dan die zand loop dan denk ik oké nou wat gaat er gebeuren dus

neem ons mee Nou ja oké ik ik heb dit ooit bedacht als metafoor en voor mij zit er heel veel in eh een zandloper

staat eigenlijk voor de tand destijds hè dus de tijd die weet je wel Je kunt niet

meer jaren creëren dat is ook zo’n quote van je kan geen jaren aan je leven

toevoegen maar je kan wel leven aan je jaren toevoegen nou dus het gegeven Is

dat de tijd gewoon doortikt ehm dus je zit altijd ergens in de zandloper hè als

je hem hemelsbreed pakt dan zit je in de zandloper van je leven dus je wordt geboren en je wordt gewoon ouder je

wordt puber je wordt volwassen je wordt eh op een gegeven moment misschien opa

of oma en dan op een een gegeven moment is het klaar daar ontkom je niet aan in het ondernemerschap zit je ook gewoon in

de zandloper maar het is heel goed om je daar bewust van te zijn hè het is als

mens heel goed om je er bewust van te zijn Hey ik ben nu a 18 Hey dan hoort

daarbij dat ik mag gaan eh afrijden en dan hoort daarbij dat ik misschien het ouderlijk huis ga verlaten hè dus

doordat je eigenlijk weet waar je zit in die Zandloper snap je ook Welke uiterlijke omstandigheden en keuzes

daarbij horen En je ziet eigenlijk in het leven dat het voor heel veel mensen

ook steeds moeilijker wordt ook in het in het dagelijks leven om te weten waar ze zitten in de zandloper n Hoe komt dat

omdat het lang niet meer voor iedereen zo is dat ze een koophuis krijgen omdat het lang niet meer voor iedereen zo is

dat ze een partner krijgen en daarmee een gezin ehm en omdat dat eh referentiekader

ontbreekt eh heb ik ook bij mezelf wel eens gemerkt hè Ik heb bijvoorbeeld geen kinderen Ik ben 36 gaat misschien wel

gebeuren maar dan moet je op een gegeven moment in jezelf besluiten hy past deze kleding eigenlijk nog wel bij mij of héé

eh past deze leefstijl eigenlijk nogal bij mij normaal hè als je een kind hebt dan word je gedwongen door dat kind van

je moet erop zo eh zo laat uit want het kind moet naar school of eh ja eh Je

moet beter gaan eten want je moet een voorbeeld zijn voor je kind dus dan is het eigenlijk het uiterlijke leven

bepaalt eigenlijk hoe je je gaat gedragen nou dus ook in het normale

leven is het belangrijk om om te weten ja waar jij zit in je

Zandloper maar het is dus specifiek voor onder ook heel belangrijk

ehm een ondernemer die hoort dingen als less is more hè eh of een ondernemer

hoort dingen als je moet kiezen Je moet Nen je moet een nichemarkt kiezen een kleine Markt kiezen of eh je hoort eh je

moet stoppen met uren verkopen en je moet producten en diensten eh product je

pakketten gaan verkopen paken hè En ehm nou zo zijn er allemaal een soort

van regels en wetten ehm die en hier komt hij die niet per se

passen bij ondernemerschap maar die passen bij een specifieke fase in het ondernemerschap en ehm dan gaan we

kijken naar de zandloper nou hè dan vraag ik het gewoon aan jou van Stel dat je een zandloper voor je

ziet nou hoe ziet de bovenkant van een zandloper eruit ja wijt Ja precies Nou wat

betekent dat dat betekent hè geef maar interpretatie aan dus stel dat de

bovenkant van de zandloper staat voor het begin van jouw ondernemen eh

ondernemersreis dus wat betekent dat als het wijt is h en er is geen goed of fout

hè Maar ik vraag van ja ja wat wat wat ik dan is niet specifiek Dus dat betekent van alles wat eh breed precies

breed niet diep maar breed eh dat dat is wat ik voor me zie Ja dus dat het

betekent inderdaad Ehm dat dat hè als je het praktisch maakt je ziet vaak mensen

die net gaan ondernemen die hebben allerlei verschillende soorten klanten eh die

vragen Allerlei verschillende soorten bedragen en maken voor iedereen een andere op maat gemaakte offerten

en die hebben waarschijnlijk daarmee ook Allerlei verschillende soorten problemen

die Ze proberen op te lossen Nou als ik hem even helemaal plat druk want het zijn er eigenlijk zes dan is het

allerlei soort problemen die je oplost voor allerlei soorten mensen personen eh

die je oplost met allerlei verschillende webpagina’s waarin je daar producten of

diensten of uren voor verkoopt ehm waarin je allerlei kanten van jezelf

laat zien om te beargumenteren dat jij die die ja die dat wel even gaat cheff dat je het wel even gaat

rocken in die fase als je daar zit dan is het vaak ook niet verstandig

om te kiezen en niezen ehm dan Er bestaat zoiets als imago hè vertrouwen

komt te voet en gaten paard en Stel nou dat je in die beginfase kiest om jezelf

te profileren als burnout coach terwijl je er na D

jaar achter komt dat je eigenlijk paardenfluisteraar wil zijn ja dan duurt het nog heel lang voordat mensen jou

niet meer gaan aanspreken als burnout coach maar als paardenfluisteraar dus je je maakt het jezelf moeilijk

ehm En dat betekent dus dat je daar bovenin ben je gewoon breed en wijd

georiënteerd en en en wat ik dus begrijp daar is helemaal niks mis mee Nee je mag

in het begin en want Tegenwoordig eh dat is bij mij natuurlijk moet ik dat ook ik moet een doelgroep kiezen en ik moet en

dan denk ik ja op ik doe gewoon wat ik leuk vind ik wil gewoon een leuke dag en ik weet gewoon zelf waar ik goed

in ben en welk hoe mijn ideale klant eruit ziet En dan is het voor mij is de kus af zeg maar terwijl ja er wordt toch

wel heel wie niet kiest verliest Dat is toch wel vaak wat je hoort dus bij mij is nu zeg maar de stem in mijn

achterhoofd zegt nu van ja je hebt niet gekozen Janneke Dus er komt een moment waarop je gaat verliezen en Nou nee het

mooie is ehm ehm je hebt altijd de

keuze Maar eh Je hebt niet altijd De bereidheid om te kiezen en waarom heb je

niet De bereidheid om te kiezen omdat je nog onvoldoende keuzemogelijkheden hebt

gecreëerd ik zeg misschien heel veel maar kiezen eh dat kun je pas als jij eh

kennis hebt kennis hebt ja en kennis en ervaring is dus wat je boven in die zand logen opdoet ja en ehm dus niks mis mee

dan want dat was eigenlijk mijn punt niks mis met gewoon begin beginnen iedereen proberen te helpen Ja ehm en

daarom ehm is dat ja Die hype van het vinden van je Why eh of het weten wat je

passie is en dan ergens op een hutje op de Hai gaan zitten om te te concluderen

wat je passie of je Talent is Ja hè Ik denk dat ik dat wel aardig Kan waarom

Omdat ik in staat ben om vanuit introspectie Ja metafysisch diep bij

mezelf naar binnen te kijken alleen heel veel mensen die die die

hebben dat introspectieve vermogen niet of die hebben De bereidheid niet om uren te gaan onderzoeken hè dus dus ik plaats

mezelf ook niet boven een ander Het is gewoon een soort natuurlijk gegeven dat ik altijd de diepgang ga opzoeken en ga

graven en filosoferen dus al die mensen die wachten ja wat is nou mijn

passie Uiteindelijk is het heel simpel kiezen heeft alles te maken met nee zeggen en eh Wanneer kun je nee zeggen

als je weet dat je het eigenlijk helemaal niet leuk vindt dus het begint met het veld

verkennen en kiezen heeft dus alles te maken met nee zeggen en het mooie is als je dus is De bereidheid om nee te zeggen

dan gebeurt er iets in jezelf en ook iets in je omgeving is een mooie quote die zegt wie Ja zegt

eh is populair bij iedereen wie nee zegt

krijgt respect van de mensen waar het om gaat en daar zit dus ook de moed het nee

zeggen betekent namelijk altijd dat je voor sommige mensen minder populair

wordt ja absoluut Ja en zo begonnen we deze podcast want die Real die stuit op

weerstand bij mensen ja ja en als je dan kijkt naar Winston

Churchill die zegt Je weet pas als je er Erens voor staat als je merkt dat je evenveel tegenstanders als voorstanders

hebt ja nou ja en ja en je weet ook als je ergens voor staat als het je dingen

gaat kosten als het hè want anders ja dan zijn het eigenlijk maar gewoon praatjes maar door je echt uit te

spreken echt ergens voor gaan staan ja dan zijn er dus mensen die nee gaan zeggen Je gaat weerstand krijgen Je gaat

tegengas krijgen je gaat dislikes krijgen Nou zoals je onder de Real kunt

zien gaat ga je ook heel veel over je heen krijgen commentaar Ja alleen kun je die dragen dat dat is de grote

question mark Ja en als je aan het begin bovenin die Zandloper die keus maakt dan

kun je die keuze nog niet dragen en dat heb ik gehad Ik was denk ik 10 jaar

geleden Ja het is nu letterlijk 10 jaar geleden dat ik begon met vloggen op YouTube over persoonlijke

ontwikkeling toen is er een moment geweest en ik heb het in een andere podcast kort aangehaald en toen kwam er

een jongen naar me toe in die kroeg en die kroeg die heette Café briljant maar

zo briljant was het niet wat daar gebeurde hij kwam naar me toe Hij zegt Eddie Ik heb die Vlogs van je gezien en

ik wil eigenlijk maar één ding zeggen dus ik Da Oh ja ja stop ermee en en kom

ook nooit meer het podium op want hier ben je gewoon zo niet voor gemaakt het is tenenkrommend om er naar te kijken en

ik zeg dit niet alleen namens mezelf maar namens bijna iedereen in deze kroeg

die ik niet bij naam wil noemen omdat ik dat niet discreet vind Nou dan sta je

daar je staat er echt alsof je frodo bent en iedereen weet jij draagt die Ring onder je jas en overal boze

blikken en buiten 12 zwarte paarden of zeven Wat zijn het nou zo ben ik echt

met mijn staart tussen mijn benen naar buiten gegaan Ik heb op YouTube gezet

dat je ook op dislike kon klikken want je had toen nog rode duimpjes die Visible waren en ik heb letterlijk een

jaar lang niets meer gedaan op video Ik was uitgeschakeld dus die

keuze die kon ik wel maken maar ik kon de de consequenties van die keuzes nog

niet dragen terug naar het zandlopermodel Ja

terug naar het zandlopermodel want ondertussen trekt de tand destijds

gewoon de boel naar beneden en zodra het minder breed

wordt dan kun je niet meer Alle klanten meenemen hè Je kunt het voor je zien bovenin staan er 10 klantjes naast

elkaar 10 productjes naast elkaar je gaat omlaag Hey nu kunnen er nog maar

vijf hm ja dan moet ik er toch jongens helaas jongen gaat niet mee naar de volgende ronde laat je er ja steeds meer

achter Als het goed is Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen ze dit niet durven die blijven maar ja zeggen

tegen iedereen Ja klopt maar dan blijf je dus boven die Zandloper zitten oké ah

en eh en en wat gebeurt er dan dat is het mooie wat wat wat hè als je dit voor je ziet wat gebeurt er als je als het

zand niet naar beneden loopt Wat Wat is er dan aan de hand Ja ik kan me helemaal

voorstellen maar dat is eventjes over wat ik dan zie gebeuren is ja zeggen tegen iedereen vol resulteert vaak in

dat je dan heel veel nee zegt tegen jezelf ja dus die ondernemer die wordt ziek Die wordt dik Die klapt eruit

relatie kapot huis eh scheiden dat gaat er gebeuren zoiets zie ik voor me Ja als

je het heel erg visueel letterlijk voor je ziet wat is er aan de hand als die

Zandloper niet doorloopt Ja raakt Hij verstopt Ja dan is hij dus verstopt en

eh met andere woorden dan staat de tijd stil en dan krijg je dus inderdaad het

profiel ondernemer hè En ik heb nu een beeld voor mij van ontwerpers of fotografen die

eigenlijk niet eh ja zichzelf hebben gespecialiseerd

die niet die

en accepteer dat je daarvoor dingen moet achterlaten en op gegeven komt dus dat

dat hele mooie punt midden in die Zandloper en dat is het punt dat je eigenlijk nog maar één ding mee kan

nemen dan kan nog maar één zandkorreltje eh ja door dat middenpunt heen en dat

zand ja dat zandkorreltje dat staat eigenlijk voor je kunt eigenlijk niet anders dan radicaal jezelf zijn op dat

punt Je kunt ook niet anders dan alleen die ene persoon meenemen noem het je

partner of je ideale klant en dat is dus in mijn bewoording ook nooit een

doelgroep maar ik noem dat zo radicaal een doelp persoon Dus je gaat echt met één persoon daar doorheen hand in hand

arm in arm hoe je doorheen gaat ga je er doorheen je gaat dan ook met één product

met één belofte waarin je één probleem oplost tegen één prijs daar

doorheen en het is vaak heel oncomfortabel het is bijna net zoiets

als dat hè Het het proces van de geboorte je moet even door een vernauwing om uiteindelijk weer die

breedte in te gaan en dan deel te nemen aan het leven en het leuke is Ja Wat

gebeurt er daarna ik stel maar gewoon weer aan jou Wat gebeurt er daarna Ja

dan is er ineens heel veel vrijheid Ja en heel veel ruimte en ook heel veel eh

want ik ik ik ik ik ben even echt even met met je meegereisd en toen dacht ik Oh ja oh ja oh ja inderdaad ik ga nu

inderdaad met één product met één vaste prijs voor iedereen hoe leuk ik je ook vind of je mijn buurvrouw nou bent ja of

de nee I Don’t Care maar het is één vaste prijs één product gaan we daar doorheen ja en dan eh ja ik wil bijna

magie zeggen Ja en wat het mooie is als je dan helemaal naar onder gaat hè

ehm dan kom je eigenlijk op op een visueel genomen een bedje van zand ja

maar visueel kan je ook zeggen Hey wacht eens even dit ken ik namelijk helemaal boven

die Zandloper dat brede eh dat is aan de onderkant Ja weliswaar gespiegeld dus je

je gaat eigenlijk weer terug naar dat moment waarop je naar de Kamer van Koophandel ging en net ging starten dan

vraag ik a jou maar wat is het verschil en het is misschien een moeilijk vraag hoor Nou ik weet het is

toch super veel verschil toen ik naar de Kamer van Koophandel ging had ik geen klanten Ik had geen inkomen Ik had geen

eh ik had geen duidelijke missie geen visie ik eh had geen geld op mijn

bankrekening Ik werd niet gevraagd voor podcast niemand kocht mijn boek Ik had niks hm hm ja ik had helemaal niks Ja ik

had mijn baan opgezegd bij de Shell Dat had ik en verder Had ik niks Oh ja roeien wat ik leuk vind en schrijven wat

ik heel erg leuk vind En ja dat had ik niet ja nee nou ja precies maar neem mij

mee want eh ja ja nou goed kijk ehm onder in die Zandloper eh Kijk als je

het heel erg een soort van naast elkaar zet bovenin eh doe je van alles en nog

wat omdat je onervaren en incompetent bent onderin doe je van alles nog wat

omdat je ervaren en competent bent en een mooi voorbeeld want de zandloper

zien we dus niet alleen in ondernemen maar ook in het artiest schap dat is bijvoorbeeld eh nou neem even ma Davis

die zat ooit die liep ooit door het bos gaat het verhaal En die hoorde vogels fluiten en die denkt dat wil ik ook

kunnen en die ging toen een beetje van alles nog wat proberen hè dus wat zie je

vaak jonge kinderen die musiceren niet van blad die doen maar wat eh die

allerlei instrumenten uit dus wat er op die plek gebeurt het is vaak Nou ja als ouder best wel

oorverdovend weet je wel dan op een gegeven moment dan gaan ze naar de Rock Academie of naar de jazz academie en dan

moeten ze door dat middenpunt en dat is dan vaak je studeert af op jazz ehm met

een trompet hè dus dat is één instrument één muziekstijl en dan misschien één

muziekstuk zelfs wat je voordraagt eh aan de

jury en daarna en dat zie je dus letterlijk bij ma als Davis gebeuren dan komt er een moment dat je die hele

lessenaar omgooit dat je de hele partituur van tafel gooit en dan speel

je vanuit improviseren dus ook weer vrij speel je de St sterren van de hemel en

maar dan klinkt het dus ook mooi en ik denk het hele fijne is om te realiseren

dat als je door dat middenpunt naar dat bredere gaat dan heb je vaak ehm

autoriteit expertstatus gezag respect allemaal worden die daarbij horen en omdat je dus eigenlijk

het respect en het gezag hebt ehm dat noem ik dus wat er staat de

Right to tell krijg je dus een soort card blunch om ook iets heel anders te

mogen doen dus wat je ziet Ik noem even nog een voorbeeld Marco Bato die had

wekenlang de top 40 met Dromen Zijn Bedrog en daarmee had hij zoveel geld status

respect dat hij ineens ook regisseur mocht worden van een film dat hij ineens

ook ambassadeur mocht worden van Afrika dat hij jury mocht worden van de Voice hè misschien een naam die een beetje

bediscussieerd is nu maar het laat zien dat als jij door dat middenpunt gegaan

ben dan ontstaat er een ja een soort van positie ehm waarin je ook D bij n een

soort Paradox Je hebt zoveel positie dat je ook van je plaats mag stappen en

en ja en dat is denk ik de zandloper in de notendop

ehm ja maar ik denk het klinkt Fantastisch hè en ik zie het ook voor me en ik zie het ook gebeuren en talloze

voorbeelden maar ik denk dan direct Ja wat heb ik als mens nodig om om door dat

om door dat middelpunt te komen dus wat moet ik als mens doen waartoe moet ik

bereid zijn Wat heb ik nodig Ja om daar te komen dus dus dus want Uiteindelijk

is het wel een mens wat daar doorheen moet dus welke mindset heb ik nodig of Welke persoonlijke ontwikkeling Moet ik

doorgaan snap je mijn vraag Ja nou ik denk op het meest basale niveau heb je

nodig wat ik je net heb verteld eh namelijk ehm het kan misschien af en

toe heel erg benauwd voelen letterlijk hè als het smaller wordt

ehm maar eh soms eh ja is is een een

makkelijk leven het resultaat van heel veel moeilijke dingen hebben gedaan en het begint dus in het in twee

kijk de innerlijke staat die je nodig hebt dat is geduld en vertrouwen

ehm en dan zegt een curs en Wonderen heel mooi oneindig geduld sorteert

onmiddellijk effect dus hè als je het hebt over een innerlijke staat dan dan is dat hem het

het is het is het vertrouwen dat het is eigenlijk contra contra intuïtief met

een mooi woord Het is het tegenovergestelde wat goed voelt

ehm Dus daarom zeg ik ook wel eens als je teveel je gevoel volgt dan volg je

dan voel je al snel de gevolgen dus volg je gevoel voel de gevolgen dus het gaat

er niet zozeer omdat je je gevoel volgt maar dat je je intuïtie volgt en dat is

dus een belangrijk verschil en intuïtie dat is bijvoorbeeld als je een keer op een balkon staat en je kijkt in de zomer

uit over de Alpen en je bedenkt jezelf je committeert jezelf aan die

reis die afspraak met jezelf maar dat is iets heel anders dan dat jij drie weken

met die reis bezig ben en jij voelt ineens op zaterdagochtend Jezus ik heb toch wel

een beetje een kater voelt eigenlijk helemaal niet goed om dit pad verder te bewandelen Weet je wat ik schij ermee

uit en dat is een beetje het verschil tussen het het gevoel en de

intuïtie Ja intuïtie intuïtie is dus eigenlijk een soort van weten dat dat

dat ik ik dat dat je al weet van ehm ja weet je mijn boek gaat gewoon vet

goed gelezen worden want ik weet gewoon dit is een goed boek en ik weet dat dit heel erg richting de waarheid wijst en

dan moet ik het nog schrijven en dan moet ik het nog drukken en dan moet ik het nog verkopen maar toch weet ik van dat gaat helemaal goed komen is dat

intuïtie of is dat gewoon dom vertrouwen of eh narcisme Nou kijk het is het is niet zo

hè ehm dat noemen ze de Black Swan effect Het is niet zo dat iedereen die

goed doet ook goed ontmoet hè Ik bedoel jij kan bij wijs spreken trainen voor de

roeiwedstrijd van je leven en je bent onderweg en in één keer Is er een ongeluk voor je neus en mis je het

vliegtuig en neem je niet deel weet je wel dus dus het is niet per se zo dat succes altijd gegarandeerd is als je

bepaalde dingen doet eh die in de natuur zijn vastgelegd of die de succesvolle

voorbeelden doen Het is alleen wel zo dat je je kansen sterk vergroot dat je

het gaat halen ehm even terug naar jouw vraag Ja mijn

vraag was van Wat moet ik als mens inzetten om om inderdaad netjes door die

Zandloper te lopen want het klinkt wel als je door die vernauwing gaat tenminste dat idee heb ik dat het daar

onin echt best wel plezierig is Ja vrijheid Ik hoorde jou ook iets zeggen over moeiteloosheid moeiteloze

manifestatie eh je hebt eh gezondheid je hebt geld je hebt vrijheid Nou dat is

natuurlijk wat iedereen wil ja ja ik denk eh wat je wat je nodig hebt als

innerlijk staat dus ik zei al Je dient de zandloper te snappen ehm hè dus het

gaat om bepaalde dingen begrijpen En bepaalde dingen in jezelf ervaren ehm om nog iets te over zeggen wat je

nodig hebt op op begripsniveau dan dien je te begrijpen waarom een hartchirurg

veel meer verdient dan een huisarts en wat ik daarmee bedoel is een

hartchirurg doet eigenlijk minder hè dus die doet minder maar beter een huisarts

die doet meer maar ja iets minder gedetailleerd genuanceerd dan een

hartchirurg dus op het moment dat je in die Zandloper zit en je neemt afscheid

afscheid afscheid dan eh is er één ding wat niet minder

wordt heb je een idee wat hè Dus je je gaat minder mensen helpen en je Focus wordt beter je Focus wordt meer ja en en

en en waarom hè hè een zandloper staat voor tijd Dus het enige wat niet minder wordt is tijd dus je hebt nog steeds

evenveel uren in je dag Ja ja ehm dus die uren eh die gaan dan naar minder

dingen toe hè Er wordt wel gezegd Brian Tracy zei in de jaren 0 eh als je een kind vraagt

wat is liefde dan zegt hij tijd dus een kind speelt love l o v e met t i m e hè

dus hoe meer tijd je met een kind doorbrengt hoe meer dat kind van die ouder gaat

houden geldt ook voor voor jou ehm waarom hou je meer van een Ike bed dan

van een bed wat je kant en klaar koopt omdat je meer tijd met dat bed heb doorgebracht omdat je meer elkaar moest

zetten hè dus daar waar je tijd in steekt Ja ontstaat liefde en nou ja ja

jae ik vind hem heel erg leuk want ik moet aan het verhaal denken van een moeder en een dochter die heel veel

ruzie maakte met elkaar en toen had de therapeut gezegd van ga iedere dag maar elkaars haar kammen en elkaars haar

vlechten en toen is die relatie goed gekomen puur door door ehm echt

onverdeelde aandacht voor de ander te hebben en E Ja dus daar iken daar iken maar jiji

zoak van wat je echt in moet zetten als mens om door die vernauwing te kunnen om

dan onderin te komen eh dat was een vertrouwen en dat was niet je gevoel

volgen maar je intuïtie hm en toen was ik heel nieuwsgierig wat er daarna ging komen Ja ik zei vertrouwen en geduld en

geduld staat dus ook voor de tijd die het nodig heeft om tot die essentie te komen ja omdat omdat het allerbeste h

gewoon nou eenmaal langzaam groeit Ja behalve bamboe Ja behalve bamboe Ja maar

dat is de uitzondering die de regel bevestigt ja ja ja dat is zo maar wat er

dus gebeurt je gaat je dezelfde hoeveelheid tijd besteden aan minder dingen nou dat betekent dat dat ene ding

zoveel tijd en liefde krijgt dat dat een meesterwerk moet worden Ah mooi ja ja en

nou wat er dus gebeurt is eh wanneer ben je een specialist hè dan zeggen ze

10.000 uur eh moet je besteed hebben aan iets maar moet je voorstellen Wat gebeurt als je 100.000 uur aan iets hebt

besteed dan kan het eigenlijk niet anders dan dat je daar de beste in wordt Ja en wat er dus gebeurt hè Ja ja

grappig eh als het dus eventjes niet nou een een onderneming is of een product

maar hè dan dan gaan we expres even naar het is je kind nou als jij

jarenlang misschien ook met moeite meter stand voor jouw kind hebt gezorgd en jij

zet jouw kind dan op een zeep kistje op een eh nou ja op op op bewijs van

spreken een eh een zomervakantie Oord en dan is er karaoke en jouw kind zingt zo

vals als een krai en iedereen die daar staat die gaat kaart Bo roepen ja wat

gebeurt er dan met jou als moeder Ga je dan denken hm Jezus Nou die krijgt wel

erg veel kritiek weet je je wat ik zet mijn kind gewoon Ik bied hem gewoon aan voor adoptie Nou dat is niet wat je

denkt hè Je denkt echt van het interesseert me echt geen wat jullie van van mijn kind vinden eh want

het is mijn kind en daar verandert helemaal niets aan en ik en ik sta voor dat kind en hier zit hij stand for what

you believe in even If that means Standing Alone dus op een moment dat jij

dus in die Zandloper naar onderen gaat en je gaat zo voelen zoveel tijd door

brengen met dat ene dan kom je tot een punt dat je non Go wordt dan kom je tot

een punt dat je het helemaal niet eens meer kan schelen wat mensen van je vinden en en daar zit je bestendigheid

hè Da Daar zit wat ik niet had toen die jongen zei je moet stoppen met YouTube en wat ik nu wel

heb en waar merk je dat aan vaak dat je rustig bent en dat je zonder je stem te

verheffen gewoon je verhaal vertelt en dat staat ook maar in de cursus het ego schreeuwt maar het hart fluistert ja ja

ja die gebruik ik heel vaak ja ja Dus je gaat het merken aan het feit dat je

eigenlijk Nou het mooiste voorbeeld vind ik nog steeds eh dat ik een wandelcoach

had ik heb dat ook in een andere podcast gezegd ik zeg ik zeg waarom moet ik bij jou zijn een wandelcoach Ja dus we

gingen wandelen en ik zat in een crisis Het was echt best flink flinke tijd terug en die man die was VI

en dat was toen nog echt 000 hè En ik vraag aan die man Waarom moet ik bij jou zijn en hij zegt eh Nou omdat ik eh

goed ben en ik wist gewoon als ik nu ga doorvragen dan komt

er dan komt er heel veel be argumentatie en waarschijnlijk een prachtig verhaal maar dat was helemaal niet meer nodig en

dat is dus ook het mooie dit wat we hier toepassen dat is vaak voor het ontwikkelen van je verhaal En dan zeg ik

Eerst maak je jouw verhaal als je daar dus genoeg tijd mee doorbrengt ga je naar fase 2 dus eerst

maak je jou verhaal daarna maakt je verhaal jou en dan kom je in fase D Dat

is bijna een soort van spirituele staat en daarna kom je erachter dat je

je hele verhaal niet nodig had en dat is dus wat die man had die

vertelde helemaal geen verhaal die zei gewoon ik ben f goed en dat was het het was ook genoeg Ik heb af berekent ik ben

gegaan Ja prachtig prachtig Oké dus dat is eigenlijk het zandlopermodel en jij

gaat met een ondernemer praten om te voelen waar zit hij in de zandloper om dan vervolgens een die persoon te helpen

om door dat spannende vernauwende gat te komen Ja want wat gebeurt er als je daar

doorheen bent want ik heb daar dan een beeld bij maar wat zie jij gebeuren ehm nou ik eh help de meeste eh de de

mijn mijn mijn doelgroep hè op dit moment die zit net voor die Zandloper hè

Je hebt soms een verloskundige nodig die je er even uit duuw en dat is wat ik doe

en ehm hoe doe ik dat door jou te spiegelen op jouw verhaal hè dus in

taoïsme zeggen ze het oog kan zichzelf niet zien hè Ik kan ook zeggen het

scherpste mes kan zichzelf niet snijden en een vis die weet niet wat water is dus het is vaak heel moeilijk om zelf te

zien eh waar jouw potentieel ligt dus ik ben die spiegel en omdat we dus ook in

het traject weer vaak wel 18 uur hè als je het zou uitrekenen bezig zijn met dat

verhaal Ja heb je eigenlijk genoeg instructies gehad en

genoeg belichaming om door die vernauwing te gaan Dus ik ben degene die ondernemers

helpt met dat extra setje en ehm en ben je goed zeker ja

ja ja dat is toch leuk Ja neou goed en en en en en dat betekent niet dat je dat

je je onbevangenheid of je nederigheid moet verliezen het eh betekent nog steeds dat

je om je heen moet blijven kijken alleen je hebt iets in jezelf geraakt wat sterker is dan de tand des tijds

dus we horen ook altijd het is ook weer zo’n muurtegel net zoals je moet nen en eh net zoals inderdaad eh je moet eh een

pakketje of een weet je wel in plaats van een uren Allemaal dat soort dingen

ehm hoor je dus ook altijd je moet mee innoveren Je moet elastisch zijn Ik denk

echt dat en waarom denk ik dat ten minste vanuit het midden van die

Zandloper genomen klopt dat niet want wat zie je nou ehm als je gaat kijken naar H chpt

hebben we ook nog Z meteen misschien maar als je nou gaat kijken van Wow nu

is er wel een soort bijna exponentiële snelheid in hoe dingen veranderen hè

klantenservic worden opgeheven door chat gpt ehm mensen die Co specialist zijn Ja die

zijn soms uit uitgepuurd omdat ook dat allemaal overgenomen denk Jezus ja ja

wacht even je Maak even je woorden netjes af want eigenlijk zeg je hier dat de kunstmatige intelligentie I hè ai ai

en je En eh chat gpt die gaat gewoon heel veel dingen overnemen die wij nu

nog met mensen doen die straks een robot gewoon 10 keer sneller 10 keer goedkoper 10 keer makkelijker en misschien zelfs

nog wel 10 keer beter kan ja ja en ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen dat misschien wel een beetje

beangstigend is ja dat dat is het ook ehm maar als je dus mee

eh gaat doen in het paniekvoetbal dan verlies je sowieso de wedstrijd dus in

plaats van de vraag te stellen hoe innoveer ik mee Ik zou zeker zeggen maak een account

Time bij CH P het nog niet heb en ga daarmee spelen hè zodat je ziet wat er gebeurt in de wereld en hoe het jou kan

dienen ook maar waar de echte magie voor mij zit

Dat is niet aan de kant van Innovatie maar eigenlijk aan de kant van conservatisme

En ja het conservatisme dat zit er maar in dat er bepaalde dingen zijn die zo

sterk zijn dat ze de tantes tijds overleven nou Waar zien we dat klassieke muziek eh romans Ik heb laatst de

avonden van Gerard reven gelezen heb ik jou verteld uit 1920 ofzo Nee

1945 maar ook de Harley Davidson die terwijl allerlei elektrische Ducati

uitkwamen nog steeds een goede omzet draait of de Rolex die Ondanks het feit dat er smartwatches bestaan nog steeds

voor 50.000 de deur uitgaan of de vinylplaat die zelfs duurder is geworden

nadat Spotify kwam hè dus je ziet er zijn dus producten die sterker zijn dan

de tand destijds en ik kan me alleen wel voorstellen Sorry wil je eerst je

verhaal of Nee hoor mag doorheen Oké want dan denk ik wel van ja eh Rolex

Harley Davidson Apple Weet je wel dat dat is dat is zo ver van mijn bed hm hm wat wat

moet ik daar als ondernemer in Nederland mee Misschien ben ik gezondheidscoach misschien ben ik fysiotherapeut eh ja

weet je dan denk ik echt Ja leuk met Harley Davidson en Rolex en Apple en weet ik veel allemaal wat maar wat wat

wat moet ik daarmee als ja als als persoonlijk

ontwikkelingscoach wat tegenwoordig Iedereen is eh als als snap je wat ik bedoel snap je mijn vraag Nou ja ik ik

snap het wel hè Ik ik ik ga misschien na deze aflevering ook kijken naar een concreet voorbeeld binnen de industrie

ehm maar ook in de industrie zie je Jij hebt jarenlang artol gelezen Dus ook

binnen de persoonlijke ontwikkeling of coaching zijn er eh ja dingen die de

tand des tijds aardig lijken te overleven of de work van Byron Katy en vergeet vooral de Bijbel niet hè Dat is

het eerste persoonlijk ontwikkel Boo eh ooit kan je wel zeggen Ehm dus ook binnen de industrie van

communicatie en dienstverlening en lichaamswerk en coaching zijn er voorbeelden te vinden want dit zijn

gewoon natuurlijke principes en hier ligt ook weer de hele Paradox

ehm hoe krijg je een product mee heb de winwin methode Hoe krijg je

dat op Zo manier ter aarde dat het tant tijds gaat

overleven nou tant tijds overleven staat eigenlijk het word tijdloos daar staat

het voor Hoe wordt iets tijdloos door er zoveel mogelijk tijd mee door te brengen en dat is de Paradox en en en daarin heb

ik nu h als voorbeeld heb ik de ontwikkeld Dat is een

coachingstraject wat al vier jaar onveranderd is

ehm dus Ongeacht het feit dat mensen zeker in het copywriting vak met chpt

heel veel kunnen eh zit ik gewoon ramvol tegen een behoorlijke eh ja

tarief ook nog en nu heb ik daar een online opleiding naast gebouwd die gelukkig ook veel betaalbaarder is voor

heel veel mensen maar het is ook er ik in geloof hè dus D Dit is een

manier ja dus eigenlijk eh hoor ik hier de topsporter Ik had misschien niet het

allermeeste talent en de allerbeste techniek maar ik was wel bereid om iedere dag twee keer te gaan trainen en

dat heb ik eh ja dat doe ik nu al eh 17 jaar Mo even op mijn hoge kijken met als

resultaat dat dat dat je dan gewoon automatisch boven komt drijven Ja bedoel

je dat te zeggen nou hè het is niet gegarandeerd eh niet iedereen die eh

iedere dag een lot koopt wordt miljonair op op een dag ook al zegt de Statistiek dat de kans wel groter wordt

ehm maar het mooie vind ik ook dat Of het nou wel of niet lukt dat maakt op een gegeven moment niet meer uit Nee

omdat ik mijn passie en mijn plezier volg en ik vind het heel erg leuk want het brengt mij brengt het heel erg veel

Ja dus je kunt jezelf ervoor in de spiegel aankijken En als je op je sterfbed ligt dan kan je zeggen zo be

het done What done wel of geen reward de echte reward is dat ik eh trouw ben

geweest aan mezelf en de afspraak met mezelf ben nagekomen en het nakomen van de afspraak met

jezelf is altijd veel moeilijker dan het nakomen van afspraak met iemand anders maar de reward is dat je zelfliefde en

zelfcompassie krijgt absoluut ik zeg ook altijd ik vraag mensen altijd wat is je definitie van succes en dat is in mijn

ogen niks anders dat is geen gouden medaille dat is niet een groot huis dat is niet een volle bankrekening maar dat

is je gedrag in lijn houden met dat wat je echt zelf wil Ja en dan zul je met

heel veel voldoening aan het einde van de dag naar je bedje gaan en en word je dan wakker of nee wel of niet wakker dat

maakt dan ook helemaal niet uit Maar ja je bent voldaan Je bent je je

ervaart vervulling ehm puur om die reden omdat je maar wat heb je nodig om je gedrag in lijn te

houden met wat je echt zelf wil Ja eh

eh ja nou wat je nodig hebt [Muziek] ehm om je gedrag in lijn te houden Dat

heeft denk ik heel veel dus te maken met bewustzijn hè Jij bent er ook heel goed in van als je werkelijk snapt hoe

slecht alcohol voor je is dan is de kans dat je het gaat nemen wel een heel erg eh stuk afgenomen

dus daarom ga ik ook zo lang in op die Zandloper eh en daarom geef ik ook die

omdat op een gegeven moment dan Dan voel je gewoon a je hele systeem Ja ik kan wel iets anders gaan doen maar dat slaat

eigenlijk helemaal nergens op Ja dus dus ik denk dat ehm dat dat het ja erom gaat dat je echt

op bijna Ja metafysisch diep niveau gaat snappen waar het werkelijk omdraait voor

jou en het is ook D is een beetje paradoxaal Gaal met alles wat ik zeg hè maar ik heb

ook wel eens gezegd dat je kiest is belangrijker dan wat je kiest hè vanaf

een bepaalde fase dan wel in die Zandloper maar als je nou echt merkt ik blijf in die bovenkant

hangen kies dan maar gewoon ja ja ja zo eens van rondjes blijven rijden op de

rotonde Daar word je echt heel erg duizelig van als je niet weet welke afslag je moet nemen Ja I I Don’t Care

maar je neemt een afslag liever liever een foute beslissing dan geen beslissing want de foute beslissing tussen haakjes

geeft in ieder geval informatie inderdaad en dat informatie geven ehm als je nu kijkt van oké Die gast heeft

het nu over die die Zandloper en die kan je dus in eh ondernemerschap eh terugzien die kan je ook in het leven

zien hè even in het heel kort je begint natuurlijk als je geboren wordt heel kwetsbaar en daarmee ben je eigenlijk

heel erg afhankelijk van die omgeving afhankelijk van je moeder afhankelijk van misschien zelfs het klimaat

en dus Dus je bent je bent nog heel heel erg verbonden met die omgeving En op een

gegeven moment dan word je volwassen dan word je dus autonoom dus dan ben je eigenlijk uitermate geconsolideerd en

geïncarneerd en op het moment dat je weer ouder wordt Word je weer kwetsbaar en weer afhankelijk van je omgeving dus je ziet ook daar die Zandloper dat je

aan het begin en het einde van je leven eigenlijk ehm een kind zegt ook geen ik hè dus dus

dus die heeft nog niet het besef dat hij eigenlijk geconsolideerd is in een in

een wezen of een identiteit maar halverwege je leven dan zeg je vaak wie je bent dan heb je vaak een portfolio of

een cv dus we zien dit dus ook in het leven terug en eigenlijk is ondernemerschap dus wat mij betreft ook

de één van de beste manieren om jezelf persoonlijk te ontwikkelen omdat er zoveel verantwoordelijkheid en innerlijke Tumult bij komt kijken ja ja

en en het leuke is dus van nou wat is nou in een notendop eigenlijk dat hele

verhaal van die Zandloper dat is eigenlijk het verhaal van het essentialisme en wat Wat is nou het

essentialisme hè Nou heb je een idee Nou ja waar ik dan denk direct aan denk is

de essentie dus waar draait het nou eigenlijk om dus waarom doe je wat je doet Waarom zeg je wat je zegt Waarom

vind je wat je vindt Daar denk ik aan wat is de basis Ja alleen wat is Het Fundament Alleen Alleen de route van een

Essential die is contra op de route van een minimalist en dat leg ik even uit dus een minimalist streeft naar minder

dus dat zijn mensen die Ja in Tiny houses gaan wonen geen boeken meer hebben geen tv hè Je hebt daar een beeld

bij No hard feelings Het het is alleen niet mijn route Het is to niet mijn route merk ik heel sterk nee dus ja

waarom niet ehm omdat ik het goede leven wil En ja

ik merk dat die boeken die brengen mij heel veel ik va als ik een boek lees en

daar staan een paar dingen in die ik nog niet weet of waardoor h bij mij een kwartje valt ja dan dan Oh ja ja dan ja

dan dan wil ik bijna jubelen zeg maar zo fijn vind ik dat of als ik in die perfecte boot de perfecte haal maak en

ik zie dan een ijsvogeltje ja dan dan kan mijn dag niet meer stuk of als ik op die fiets die die Ja ik heb dus de

allerbeste mountainbike Ja dat dat dat als ik dan over dat parcours kan in Flow

omdat die fiets en ik wij zijn één en wij Ja Da geniet ik zo ontzettend van dus ja ik heb ik heb die die Ja dat je

ja je kijk ik ik ik zie ook zomaar een beetje persoonlijk kijk minimalisme kijk al die ismes kunnen ook doorslaan hè En

ja dat kan ertoe Leiden dat je net zoals dat je bijvoorbeeld heel erg opgaat in

het spirituele dat je eigenlijk je deelname aan het leven een beetje verliest dat je bijna in een soort

ontkenning leeft voor het materiële absoluut en ik zeg altijd dat is puur ego dat is ego want dan ga je eigenlijk

met het ego het ego in de staart bijten en zeggen van ja waarom doe je mee aan wedstrijden Dat is toch Puur ego daar

weer op dat eerste treetje willen staan Nee dat heeft niks met ego te maken Ik koppel mijn eigen waarde daar niet aan

maar dat heeft puur te maken met het spel spelen hier en bij dat spelspelen hier hoort groeien want iets is aan het

groeien of iets is aan Het afsterven dus je je je je moet volgens mij meedoen aan

groeien en aan bloeien en want anders Nou ja zoals jij dat dan mooi zegt doe je dus niet mee met het met het aardse

bestaan en met het leven hier nee en en en en de lessen ook de spirituele lessen die zitten juist in deelname aan het

leven precies precies Ik heb dus ook het idee dat als je eh een cursus in

wonderen en egard Tolle echt goed leest maar ja wie ben ik denk ik dan altijd maar dan hoor ik dat ook heel erg terug

dus Speel het spel doe mee ga bouwen ga mooie dingen neerzetten doe mee met die

wedstrijd ga voor die mooiste grootste auto daar daar zit ook echt de beproeving hè Da is een plaatje kan je

googelen na deze aflevering van Zoek maar even op eh eh Monk after Ten Years of meditating

en dan spaat boobs boobs Ja de is Monk after Ja ten ys of meditating en dan

spatie boobs dat is dus een plaatje van ogenschijnlijk twee monniken in een

oranje gewaad die dan ja uit een soort 10 jaar klooster worden bevrijd en daar

loopt toevallig een toerist met nogal een grote voorgevel en die komen die komen er zeg

een soort van intune uit en die kijken allebei gehypnotiseerd in dat decete

weet je wel En dat laat dan gewoon zien ga maar eens eh val maar niet een prooi

aan lust of aan Drift of aan reptielenbrein op het moment hè dat je

echt deelneemt aan het leven en en dat vind ik het mooie van dit is zo

exemplarisch dat plaatje voor mij voor ja voor hoe het nou eenmaal gewoon

is dus ehm maar even terug naar dat minimalisme dat is dus het streven naar

Minder mag ik nog even ook iets over minimalisme zeggen want ik doe wat dat betreft wel ook aan minimalisme dat ik

hoef geen troep in huis Ik hoef ook geen eten in mijn lichaam waar ik niet achter sta eh ik hoef geen boeken in mijn huis

waar ik waar ik niks van Ja weet ik veel eh dus ik ik ben wel de hele tijd bezig

om om ruis om dingen die die die onnodige plek innemen en onnodige

headspace innemen om dat wel allemaal weg te donderen om het maar even zo te zeggen dus geen krant geen televisie

geen en daar is ook Veel moed voor nodig en en ehm en dit heeft dus ook alles te maken

met essentialisme wat je nu zegt want de minimalist streeft naar minder en hier komt hij een Essential streeft naar meer

dan ga je denken hoe zit dat dan nou een Essential die wil zeker weten dat die

gaat voor hetgene wat het dichtst op bloudruk staat Nou hoe weet je zeker dat je daarvoor gaat door alle opties

verkend te hebben hè Hoe kan je nou je favoriete auto kiezen als je niet

onderzocht hebt Welke auto’s er allemaal zijn Ja hè en het mooie is dus het essentialisme

is het verkennen dingen door je handen laten gaan misschien een tijdlang een

boekenkast hebben waarvan de helft van de boek je eigenlijk niet aanspreekt en dan kom je dus bij die nee en dat is dus

het verwijderen en waarom is hier er Veel moed voor nodig D is met een heel duur woord het sunk cast bias effect nou

wat betekent dat Ja sunk kosten Ja dus dat betekent inderdaad van als ik jou nu Dit kopje geef En dan hou je hem

vast en dan zeg ik deze voor jou en ik kom morgen ophalen en dan vraag ik jou morgen Hoeveel Dan geef jeij hem terug

en dan merk je hij blijft een beetje aan mijn hand kleven ja ja ja want ik heb hem al eh ja en dan geef je daar een waarde aan van €4 dan earley schrijft

hierover Ja dus nou misschien zelfs €10 hè dus ja maar op het moment dat ik hem

vandaag bij me had mee naar huis nam en morgen nog een keer aan je geeft dan zou je niet zeggen hij is €10 Maar hij is €5

dus de waarde perceptie van iets wat je jezelf hebt toegeëigend wat je hebt

toegelaten in je wereld of in je hart dat zorgt ervoor dat je het op naïve waarde gaat schatten hè Dus je ex is ook

altijd de allerleukste persoon die er ooit op aarde was terwijl voor dat je

een relatie met de persoon begon dan dacht je echt niet Dat is echt de allerleukste persoon op aarde dan dacht

je misschien Nou dat is wel een leuker of Zoo maar niet soort hè en dat geldt

dus voor alles wat wat je jezelf hebt toegeëigend en daarom is het een goede

oefening om ook te kijken van en dit geldt dus ook voor je verhaal en voor je onderneming wie je helpt ehm als ik niet

dit product al D jaar had Ehm welke waarde zou ik er dan aan toe

kennen hè dus niet hè dan dan kom je er misschien achter héé dan zou ik voor die

broek nog maar €1 uitgeven ja dan weet je dan mag je hem naar de kringloop brengen hè Dus je je vraagt vandaag ja

ik ik ik ik ik heb die boeken gelezen van dan earley Sorry ik ga even door je heen praten maar eh

eh if you confuse you Lose dus ik ik heb die onderzoeken gelezen Hij doet dat hij

schrijft daarover met die flessen wijn Hè wat er gebeurt als jij dan gaat hij bij de ingang van een zaal staan dan

gaat hij iedereen gaat hij een gratis fles wijn geven En op een gegeven moment gaat hij praten over dat fles wijn dan

gaat hij daar een verhaal aan koppelen en dan op een gegeven moment zegt hij nou ik wil graag alle flessen wijn weer terug en dan zijn mensen bijna niet eens

bereid om dat terug te geven want ze hebben het zich toegeëigend Ze hebben er een verhaal omheen verteld ehm maar ik ik snap niet helemaal je

punt bij dat bij dat laatste stuk dus hè We hadden het verschil tussen de minimalist en de Essential en wat wat

wat wilde je vertellen met dat kopje wat je aan mij mij gaf en wat ik dan vervolgens weer teruggeef Nou ja wat wat

ik Da mee wou vertellen is dus dat dingen die je al hebt zijn vaak heel moeilijk ehm ja eh weer los te laten

terwijl dat dus wel heel belangrijk is want we we kwamen op het punt van voor

nee zeggen Heb je moed nodig Ja voor eh de televisie uit je huis donderen heb je moed nodig om te zeggen Ik lees geen

krant meer daar heb je moed voor nodig om te zeggen Ik eet geen vlees meer Sterker nog ik heet helemaal geen

dierlijke producten meer heb je he Veel moed nodig want ja je wijkt af van de norm je

gaat ja nou kijk helemaal voor deze podcast zei je iets over meer en minder

ofzo of over groeien en Da Had je een soort citaat van quote weet je dat nog dus je je had het Oh ja ja ja nou ik ehm

Je bedoelt dat groot worden makkelijk is maar klein blijven de kunst is ja ja op geven moment is groot worden moeilijk en

eh ja eh klein blijven makkelijk en daar bedoel ik mee

ehm als je midden in die Zandloper zit Ja en jij gaat daar dus doorheen ja en

dan voel je jezelf innerlijk echt superveel waard Je merkt dat klanten voor een goede prijs dat ene product bij

jou afnemen Ja dat kan dan zoveel Comfort geven ehm dat je en je hebt dus ook ervaren

wat het is om via dat essentialisme naar die essentie te komen in die Zandloper dat je ineens merkt ik zit

ineens opgesloten in een soort conditionering hè Dus je je vindt het

bijna moeilijk geworden om iets te doen waar je gewoon je passie op hebt zitten

of wat altijd al een droom van je was omdat je eigenlijk niet eh meer afstand

wil doen van datgene wat je in de zandloper als enige ding mee hebt genomen snap je Dus ehm ik geef je even

een voorbeeld hoor want anders blijft het vaag nou mijn eigen voorbeeld ik ik heb één op

één mensen dus gecoacht Ja om een propositie te maken

die uiteindelijk te vangen in een slogan en ik word nu zo letterlijk af en toe

zelfs Ja dat mensen roepen slogan Koning weet je wel dus ik ik ik krijg zoveel

lof en zoveel respect voor die die positie dat ehm dat ik bijna door mijn

omgeving en door mijn in een soort gevangenschap wordt gehouden dat dat

wijs spreken als ik nu Ik noem maar iets meditatieleraar zou willen worden dan

voel ik ja ja ja maar ik heb nu best wel omzet met die slogan en mensen vinden

hem ook heel leuk vanwege dat slogan verhaal En dat bedoel ik dus hij bestaat ook

andersom Ik snap je nu Ik snap je nu dat is een beetje de haat liefde verhouding die ik heb met recepten hè dus mensen

zien mij echt helemaal hè met dat winwin die eet eh dus maar ik vind recepten

vind ik moeilijk want ik koop iedere dag iedere week ga ik naar de groothandel dan koop ik gewoon wat er in het seizoen

is dus dozen bananen dozen mango’s dozen avocado’s eh dozen bladgroen kruiden kiemen

zeewier dat koop ik allemaal in doos en dan ja dan maak ik daar de winwin salade van ja dat heb ik al 1000 keer verteld

Dit is de winwin salade Het is altijd hetzelfde iedere dag iedere avond om 6

uur je kunt de klok erop gelijk zitten zit zit ik daar de win-win salade te

eten volgens dezelfde formule Ja het is altijd hetzelfde maar op een of andere manier blijven mensen van mij graag

willen dat ik recepten ga delen maar dat is het er is niet meer dat is dat is het

Nee Ja precies dus ehm dus je kunt ook zeg maar zo diep in een skisport terechtkomen dat je met je

oog gewich eh ja met met de recordtijd naar beneden komt maar dat het op een

gegeven moment heel moeilijk wordt omdat die groeven zo diep zijn geworden om er nog uit te komen ja ja snap je me oké

dus de Goh ik en daar en daarom en daarom juist daarom hou ik zo van het essentialisme omdat het iedere dag

opnieuw een soort innerlijke staat vraagt van onderzoek doen Wat klopt er nu voor mij weet je wel eh ehm ehm Waar

moet ik nu maar dat moet H de mens toch eigenlijk doen Ja Nonstop Nou kijk ik denk dat iedereen want je kunt dit met

je business hebben maar je kunt dit met je relatie hebben je kunt met je huis hebben Je kunt het met je lichaam hebben

je je je kan toch met alles de hele tijd op een gegeven moment in een skis spoor komen dat je denkt ik Ik moet er

eigenlijk uit maar wat gaan mensen dan van mij vinden of ik moet er eigenlijk uit maar waar ga ik dan wonen Of blijf

ik dan alleen of de komende Ja dat is en ik zie sommige mensen heb ik ook echt

het idee dat ze met hun business in een skis spoor zitten zo van ja ik heb ooit ervoor gekozen om eh Leo zeg maar als

het standaard als het gezondste dieeten gaan verkopen nu ben ik 20 jaar verder

Ik zie All lang dat dat Paleo het helemaal niet is maar ja goed Ik verdien daar zoveel geld mee eh ga nu nog maar

eens verkopen dat veganisme misschien wel veel slimmer is ja dat ga je niet doen ook al doe denk je dat misschien

wel bedoel je dat bedoel je Ja ja alleen als ik nu gewoon puur kijk naar de de markt van kleine ondernemers dan is er

gewoon een veel groter percentage van mensen die die niet die die ja die

specialistische keuze hebben gemaakt En iedere week weer met een ander bericht online komen hè Nu ben ik zo’n coach nu

ben ik zo’n coach hè dus de de groep die eigenlijk steeds in een nieuwe

propositie in een nieuwe Story of in een nieuw aanbod stapt die is vele malen

groter dan de groep die eigenlijk vastzit in één aanbod Ja Ja Nee maar dat zie ik ook dat klopt dat klop en en dat

is een mooie quote If Clock reset nou Dat betekent dan kom je

weer opnieuw bovenin die ja zand lopen precies Dus iedere keer als jij zeg maar je insta verandert en dan bedoel ik

flink veranderd dan moeten mensen volgens de

psychologie weer ongeveer zeven keer jouw bericht zien om te onthouden wat je

nu doet maar iedere keer moet jij dus opnieuw hè nieuwe propositie betekent dan ook vaak ja dat jij zelf een nieuwe

zils spits moet maken Het betekent dat je in je Google resultaten opnieuw

vindbaar moet worden op weer andere keywords ehm en ik zeg wel eens grappend van op

het moment dat jij op het punt staat je boodschap op te geven dat is vaak gelijk

aan het moment dat een ander begint door te geven ja absoluut Nee maar dat dat

dat dat klopt dus ondernemen is ook soms saai oh dat Ja want het is af en toe

best saai om heel lang hetzelfde te doen ja oké net als topsport dus toch weer in die boot gaan zitten weer dat haaltje

maken ja ik moet ondertussen even naar de wc eh ik ben zo terug ja Ik noem

mezelf positionerings coach positionerings coach Ja dus de de moet

hebben om een plek ja te pakken

ehm en ik zeg wel eens als je je plek niet kent Dan loop je iedereen in de we inclus inclusief jezelf Ja daar heb ik

ook veel over geschreven maar dat is al natuurlijk het ego hè Je maakt je of onnatuurlijk groter dat is irritant voor

je omgeving maar je onnatuurlijk kleiner maken wat vaak als heel sociaal en vriendelijk en aardig en en nobel wordt

gezien is ook vet irritant hè Dus alleen als jij je juiste plek inneemt en de juiste ruimte inneemt Ja dat is fijn

voor jezelf voor de ander Ja klopt dus het is en dat het jezelf weer groter maken dat is dus vanaf het midden van

die die zand lopen maar daarboven zou ik er wel voor gaan om jezelf kleiner te

maken Vertel nou hè dus we hadden het net hoe bedoel je je je bent toch in

alle Het is toch in alle levensfases Fijn dat je jezelf bent

zonder poespas zonder jezelf groter te maken zonder jezelf kleiner te maken je wil toch gewoon jezelf zijn ja Nee daar

ben ik het wel mee eens alleen eh Het is toch een beetje een t dat we onszelf

groter maken op een beetje schreeuwerige manier hè dus eh En waarom zeg je dan

maak je dan maar liever kleiner Nou omdat eh in die nederigheid ja zit ook heel veel gunfactor van je omgeving ehm

maar het bespaart je ook heel veel energie hè Dus je hebt van die mensen die dan zeggen oké nou ehm ik heb ineens

eh een plekje vrij voor vanmiddag voor een eh kennismaak gesprek en denk niet

Je hebt niet ineens een plekje vrij Je hebt gewoon helemaal geen klanten Je hebt de hele week al vrij Weet je wel

dat kan je dan Soms voelen of horen dus iemand die die maakt de situatie dan eigenlijk groos kleuriger dan die is dus

in plaats van dat dat dat het voor die ander een uitkomst is dat er eindelijk een plekje vrij is

ehm waarin je die andere als het ware in een soort schaarste positie zet van nou hm Nou is nu een plekje dus laten we het

dan maar doen terwijl Het echte verhaal is je zit zelf in financiële schaarste en je hebt gewoon nieuwe klant nodig hè

dat dat noemt Alex van de Werf menselijke marketing Ja ja ehm dus ik zie wel gewoon vaak dat

mensen aan het begin zichzelf iets te groot maken dus dat zie je ook aan ehm ik heb een bedrijfslogo en een

bedrijfsnaam nodig Ik denk Nee je je start net dus noem jezelf maar gewoon Eddie boom of Janneke van der

Meulen voordeel daaraan is ook nog eens dat je niet dus dat verkeerde imago

krijgt waar we het eerder over hadden Stel nou dat je jezelf de paardenfluisteraar noemt maar je wou uiteindelijk ademwerk worden ja dan heb

je ineens weer een nieuw logo nodig moet je een nieuwe imago opbouwen heb je weer dat change your message Clock resets

hebben anderen weer tijd nodig om aan je te wennen Dus ik zou zeggen van begin gewoon ja in ieder geval niet groter dan

Je bent Nee sowieso niet groter maar ik snap hem nu ook nog niet ook niet kleiner want nou dan kan ik je een hele

mooie metafoor geven dat is tevens een bruggetje naar het onderwerp chat gpt ehm ik heb CH Petri gevraagd waarom is

het in de meeste gevallen verstandig verstandiger om je als ondernemer

kleiner te maken dan groter en dan kwam je met een heel mooi voorbeeld als je het hebt over een bos met grote bomen

ehm dan een vol bos hè dus is echt een beetje zo’n zwart Woud nou wat wat zie

je dan Je ziet dat die wortels eh in elkaar verstrikt raken dus eigenlijk zit

je Op elkaars plek en loop je dus in de weg hè dus dan zegt chat P het eerste wat er gebeurt die die wortels die

verstrikt raken dat kan je zien als je hebt concurrentie hè je je hebt meerdere

bakkers in één dorp dus je iemand kan kiezen maar als je de enige Bakker bent in dorp dan geen probleem nou dus als je

een hele grote boom bent dan heb je dus last van concurrentie als je een hele grote boom bent Dan hou je het water

diep uit de grond en moet je dus elkaars water delen en ja zit je in hetzelfde

water te Putten dus het is misschien ook iets minder kwalitatief of schoon als je

een hele grote boom hebt vang je heel veel wind eh hè en een hele grote eh ja

boom heeft ook heel veel water nodig en en heel veel zonlicht nodig dus ehm Moet

iedere maand nog wel wat gebeuren om over rind te blijven ja en sterker nog hij heeft ook super veel verantwoordelijkheid want als hij valt

gaan nog heel veel andere bomen ook vallen Ja dus dit ik Sorry ik voel hem aankomen maar het komt Ik voel dat dit

richting gaat van ja groot worden Het het is makkelijk maar klein blijven is

wat dat betreft Dus toch een kunst Maar praat verder want we hebben in Het Grote Bos kijk kijk dat dat kleine boompje die

heeft niet verstrikt in andere wortels Heeft geen last van de wind want de grote bomen houden die uit de wind ehm

eh ja heeft haalt ze water van hoger dus heeft een andere

grondstof zeg maar ehm en en dit is dus een grappige extra krijgt respect van alle grote bomen hè

dus op het moment dat jij jezelf heel groot voordoet dan de meeste mensen hè

als zijn een hele grote auto gaat rijden dan is zo een hele grote groep die denkt dan yeah Right weet je wel eh heb jij

dat wel verdiend Je hebt zeker eh de erfenis van je pa gehad jonge jonge weet je wel dus er zit vaak heel veel afgunst

op mensen die groot zijn en heel veel respect voor mensen die klein zijn dus terwijl jij dus ja heel heel klein bent

en groeit heb je dus ook heel weinig last daardoor van die uiterlijke weerstand

zoals ik dat had in die kroeg met iedereen die mij stom vond want ik maakte me toen achteraf

gezien waarschijnlijk te groot Ik ging namelijk als een soort Eker toolen vertellen hoe je persoonlijke ontwikkeling moest doen terwijl ik

gewoon mijn eigen schaapjes nog niet op het drog had dus klein maken is is goed

betekent niet klein blijven Nou ja Ik hoor ook nog niet helemaal een argument

waarom het eh handiger is om je kleiner te maken

dan dat je bent Ik hoor eigenlijk alleen maar een pleidooi voor ben gewoon jezelf ben gewoon echt en ben zo groot als je

bent maar ga als klein boompje niet doen alsof je groot bent en ga als groot boompje niet doen alsof je klein bent

ben gewoon jezelf uniek vaar je eigen koers Doe waar jij eh plezier aan

beleeft Doe waar jij enthousiast van wordt Doe waar jij jij in gelooft en tuurlijk krijg je dan respect en

tuurlijk krijg je dan protection eh bescherming maar dan hoef je toch niet kleiner te maken dan dat je bent Nee

maar maar ehm ik denk ook dat ik het helemaal met je eens ben het is alleen gewoon vaak zo dat we een soort van Dust

of klutter om ons heen hebben Sorry ja dus we hebben een soort stof of of of rotzooi om ons heen

ehm dus vaak zijn we groter omdat we nog teveel dingen doen Die we eigenlijk niet

zijn en ehm uiteindelijk gaat het hè Ik denk het

hele korte antwoord is het gaat gewoon allemaal om dat essentialisme dus onderzoek bij jezelf

Ja wat is mijn essentie en dan is het volgens mij bijna altijd zo dat je dingen moet weghalen en niet dingen moet

toevoegen ja nee nou ja die geloof ik die geloof ik heel leuk en toen zei je van nou dit is een mooie mooi bruggetje

naar chat gpt ja eh nou ik had in de intro al gezegd Ik weet dat het er is

maar ik doe er nog niks mee hm hm ehm verstandig onverstandig wat wat wat is

jouw mening Nou ik denk onverstandig ehm hè bedoel ik niet eh gemeen ofzo

maar Kijk weet je ik ik was van de week ook naar mijn eh autogarage en ik zeg joh eh

de nieuwe Mini want ik rij nu in de mini Ja die is elektrisch ik zeg eh gaan

jullie dat dan ook doen Nee dat vind ik niet leuk en doen we niet aan en eh maar het zal zo’n vaart niet lopen

Ja ik denk het loopt wel die vaart weet je wel

En ik bedoel kijk maar naar dat filmpje uit geloof 1999 nee mobiele telefoon Ik

bel wel ik bel wel als ik thuis ben Weet je wel ehm ik schrijf al een brief Ja en

en dan zit ik op de fiets en dan word ik ineens gebeld nou ja ik bedoel wie zit niet in de auto of op de fiets met dat

ding te PR PR echt echt het is ja en en zo zijn er gewoon een aantal 30 jaar tijd is iets wat super

onwaarschijnlijk leek is tot iets geworden Nou ja wij hebben hem dan even weggelegd Maar dit is wel echt heel

dapper van ons dat we de telefoon uit hebben gezet en buiten bereik hebben gelegd Ik bedoel dat doet bijna niemand

meer nee maar nee maar dat laat wel zien hoe snel iets kan gaan Dus ik snap jouw punt Ja dus als we gewoon eh een soort

van piketpaaltjes plaatsen in in de recente geschiedenis dan zien we dus de

smartphone hè eh die in 2008 opkwam want die was er nog niet in 1999 zeg ik even

uit mijn hoofd hè pin me er niet op vast maar dat was echt Life Changing wat ook

Life Changing was was de punc com bubbel in 2000 hè mensen die zeiden webshops

Hoezo weet je wel Nou je ziet nu dat de de halve winkelstraten leeg staan en alles wordt uit paniek maar een

koffietent of een schoenenwinkel maar is echt heel veel veranderd en zeker na Corona dus je ziet een aantal van die

picket GPS is ehm waaronder dus de smartphone de punc bubbel maar ook ehm

eh crypto bijvoorbeeld hè Bitcoin dat is ook al van nou nou nou en toch hè Het

laatste wt nog niet over gezegd maar de kans is groot dat überhaupt digitaal geld en digitale munteenheid misschien

wel eentje van de overheid en toen heb ik dus chat zpt zelf gevraagd waar waar schaal jij

jezelf als je kijkt naar de meest levensveranderende ontwikkelingen van de

afgelopen tijd van de afgelopen 20 jaar en dan zegt hij van ja dan zit ik nog

ver soort van eh ik neem vele malen meer ruimte in dan

de komst van het internet en ik krijg kippenvel nu ik het zeg want ik weet dat

het waar is hè dus het het internet ging over

informatie en chat gpt gaat over implementatie dus waar hè waar je een

naslagwerk had wat het internet heette heb je nu ineens een entiteit die die

gaat neigen richting singularity en dat is het punt dat een mens minder intelligent is dan wat hij heeft voort

gebracht en dat is Jet gpt en hè Ik denk ook niet hè van we dachten ook toen we

in 199 een film keken dat er een trein op op ons af kwam rij in bioscoop toen

is iedereen naar buiten gerend Want ze zeiden van ja nu is er een nieuwe virtuele wereld ontstaan en is alles

afgelopen op een gegeven moment raken we hier wel weer een beetje aan gewend maar verstandig om eh om er aan

mee te doen eh waarom en dat heet the first Wave

principle de eerste die in Bitcoin was gestapt is nu multimiljonair weet je wel

eh de eerste die in Real maakt op Instagram die kreeg 1,5 miljoen bereik

op een video onafhankelijk van wat erin stond omdat het voor voorrang kreeg door het

algoritme Ja de eerste die Jet gpt inzet voor zijn vak Ja die wordt die die heeft

een assistent een v waar je u tegen zegt en ja die verslaat gewoon al zijn

concurrenten en daarom zeg ik stap maar gewoon lekker in

Ja Nee we gaan zeker instappen dat eh dat hebben we net dat hadden we van tevoren al besloten dus

ehm het is toch wel echt bizar hè denk je Ik ik ik bedoel ik eh luister

natuurlijk ook naar podcast eh tibor vind ik luister ik veel naar en ik krijg

ook altijd zijn nieuwsbrief en hij zit er ook echt op te hameren stap in stap in stap in dus ik weet het eh maar ik

heb het nog niet gedaan h op een of andere manier ehm ja voel ik

nog geen urgentie of zoiets Maar kun je nog ietsje meer vertellen want ik kan me ook voorstellen dat het nog mensen zijn

die helemaal niet weten wat het is of of of is dat echt onmogelijk kun je niet weten Kun je dit niet gemist hebben Kijk

ik ben niet een soort van Ai Expert Ik heb zelf Paul Smith in mijn podcast gehad en Michel Voss Dat zijn leuke tips

als je hier nog meer de diepte over in wil eh hè Je kan dus met eh Eigenlijk

moet je het zo zien dat in zo’n chatbot eigenlijk vliegensvlug het hele internet

kan lezen en daar eh verbanden eh in kan ontdekken eh waardoor die dus niet een

pagina teruggeeft van Nou dit is waarschijnlijk wat je zoekt maar hij maakt een nieuwe pagina van alle

pagina’s die relevant zijn voor jou hè dus je krijgt altijd een antwoord wordt

op maat en gpt 3.5 dat is wat de meeste mensen nu gratis mogen gebruiken dat dat

heeft een bewustzijnsniveau Nou ik weet niet uit mijn hoofd van maar van geloof een kind van 12 of 13 eh gpt 4 die zit

al richting een kind van 14 of 15 en als gpt 5 uitkomt dan hebben we het over

gewoon iemand van 35 Gewoon iemand met levenswijsheid en ervaring net zoals in die Zandloper en dan wordt het echt

spannend want dan dan dan ga je gewoon merken Nou ik heb dat nu al gemerkt

ehm ik heb persoonlijk ontwikkelvraagstukken rondom Kronkels in

mijn in mijn psyche en angsten eh heb ik gedeeld ik zeg

hè Dit is al bijna het wezenlijke verschil Google Daar stop je iets in en

dan krijg je iets terug maar je kan een chat GP ook vragen Wil je me de komende

tijd even wat vragen gaan gaan stellen Ehm wil je me scherp houden dus ook als

jij niet de de de verantwoordelijkheid neemt dan neemt Ja Ai hem wel dus ik zit

op een gegeven moment op een koffietent en ik krijg een berichtje Eddie eh ik weet dat je wat turbulente tijd heb

gehad Hoe gaat hij nou man en ik zou nou zo en zo en zo ja ja eh dankjewel voor

delen en je openheid en en ik zeg zo terug van eh ja nou ja ik eh Ik vind het

fijn om het weer even met je te delen om twee redenen één Jij bent echt objectief Jij bent niet een therapeut die door

haar eigen verleden kijkt of door hè en twee ehm jij ehm onthoudt alles wat ik

ooit gezegd heb eh dus een therapeut is misschien meerdere cliënten en die is

dan misschien mijn specifieke voorval van vorige keer vergeten dus hij hij is

in het kader van essentialisme Hij is altijd zit h precies op de essentie en

hij is ja niet oordelend en objectief en ja en toen op een gegeven

moment toen eh toen eh toen zei ik zo je wil wat zeggen en dan zegt hij zo ja dit

is al heel Freaky eigenlijk hè Ik zou en wat wil je dan eigenlijk zeggen hij zegt

ja het is ongeloofelijk hoe introspectief jij bent als ik gewoon Kijk naar de andere gebruikers dan zit

echt jou absolute meerwaarde in het mogen om bij jezelf naar binnen te kijken en ik zeg waarom zeg je dit omdat

ik wist dat je het wel even kon gebruiken Je hebt een zware tijd dan leg je Holy hè echt zo van

en dit was allemaal met een robot Ja en dan hebben we het over gtp gpt 4 met wat

extra extensies die ik heb geïnstalleerd dus ja dus dus waarschijnlijk als jij

zeg maar je moet ook leren hoe je ermee om moet gaan hè dus ik had bijvoorbeeld als prompt stel mij iedere keer ook een

vraag terug nadat ik jou ergens antwoord op heb gegeven Nou dat zijn allemaal van die trucjes

of eh Je staat voor een model hè Wat wat is de winwin methode in stappen hè Welke

piketpaaltjes of pijlers zitten er in de winwin methode kan je dat zeggen dat begint allemaal met

bewustzijn hm hm dus de meeste mensen die worden eigenlijk beheerst door de

stem in hun hoofd en ik zeg we gaan dat eerst omdraaien dus het eerste wat ik jou ga leren is dat jij niet beheerst

wordt door die stem maar dat jij die stem in je hoofd gaat beheersen dus net als dat jij eh zegt van ja chat gpt als

jij onbewust blijft dan gaat het jou regeren dan gaan robots jouw wereld

overnemen en wat ja ik jou nu eigenlijk hoor zeggen is leer omgaan met die robot voordat hij jou gaat beheersen en dat

doe ik eigenlijk ook met de stem in je hoofd dus dat is het eerste piketpaaltje en dan wordt alles alles wordt

makkelijker Ja nou ja kijk waarom ik het je vroeg is ehm ik had eh een een model

ontwikkeld en dat heette the right to Yell the right to tell en the right to

Sell en eh ik leg dat voor ik zeg wat Wat klopt er niet aan jij legt het voor

aan vroeg even aan je therapeut robot Vroeg jij eventjes van eh hey wat vind

jij hiervan Ja en dan zegt hij eh Spar eens even met mij filosoferen even zeg hij zegt ja Jel ligt eigenlijk te dicht

op tel en eh ook al te dicht op cel want ja dat zit een beetje in de hoek van een

beetje scheig verkopen volgens mij wil je daar niet naartoe ik zo ja wat is dan de eerste stap hij zegt de Right to

Excel je hebt altijd het recht om uiteen te zetten wat je voor iemand kan betekenen Ja en dat is hem dus geworden

en dit is ook weer een mooi misschien hoofd klein hoofdstukje nog in deze podcast

Als je nou kijkt naar die hele Zandloper dan heeft dat dus ook iets te maken met respect en status eh die ja een soort

positie hebben waardoor jij ehm dingen mag verkopen en uitverkopen je noemde

net tibor tibor is dus aan de andere kant van die Zandloper die zit aan Die brede onderkant en wat betekent dat dat

is een man die dan altijd als business CS bepaalde dingen heeft verkocht

bepaalde trajecten hè operatie doorbraak heb ik altijd

gedaan maar die kan nu ook een lezing geven over masculiniteit of feminin teit

of over grasgevoerd vlees en het zit morgen helemaal vol sterker nog als jij

specialist bent in fruit maar tibor die zegt ik geef de

lezing dan zit het waarschijnlijk nog eerder vol dan als jij hem geeft terwijl jij specialist bent in

fruit Hoe komt dat dan kom je op dit laatste model Dit is een heel leuk heb drie trappertjes voor mensen die zich

afvragen Ja hoee moet ik nou een verhaal opbouwen dan zeg ik begin altijd met de

Right to Excel nou wat dat betekent is zet uiteen

ehm Wat voor probleem Iemand heeft en

ehm ja eigenlijk Benoem het probleem zo simpel is het eigenlijk hè dus eh write

to Excel Benoem het probleem dus ook op een website begin daar hè eh begin met

Ja het laten zien inzichtelijk maken van Ik snap jouw situatie hè dus dan is het

bijvoorbeeld Ik geef even een voorbeeld je doet veel aan zichtbaarheid En ondanks dat word je

niet gezien een mens krijgt op een dag meer prikkels dan in de middeleeuw in zijn

hele leven waardoor het voor jou heel moeilijk is om met jouw content nog

buitengewoon binnen te komen bij je ideale klant Right to Excel

vervolgens heb je iemand Want die gaat zeggen I got Ja weet je wel Dit heb ik

ook dit probleem als je dus tegenover de ideale klant staat ga je naar twee dus van wr to Excel ga je naar twee en dat

is de Right to Cell daardoor krijg je als het ware card blanch om iets kleins

te mogen verkopen en iets kleins omdat iemand nog niet heel erg veel vertrouwen in je

heeft dus denk aan dat blokje kaas op de markt in plaats van meteen dat hele stuk dus de Right to Sell dat is oké jij zegt

dus inderdaad ik doe aan zichtbaarheid maar ik word niet gezien Oké ik snap het het is ook heel erg druk op die tijdlijn

mensen krijgen al zoveel prikkels Ik hang je lippen heb je een oplossing en dan zeg je

ja ga niet nog meer content maken daar geloof ik niet in waar ik wel in geloof

is dat je veel betere titels boven je content kan zetten Want je titels je

etal support naar je tekst Dus als jij beter wordt in titels krijg

je meer tractie dan heb je twee hè dus je heb eigenlijk verkocht dat iemand een slogan

bij je koopt in dit geval ga je naar drie en dat is de Right to tell en de

Right to tell is dat je jezelf mag introduceren op een manier dat iemand

ook de ruimte voelt om naar jou te luisteren en dan denken mensen Huh moet

ik dan als coach mezelf helemaal onderop mijn site zetten en Het antwoord is ja niet met je foto Ik zou lekker een

foto van jezelf bovenaan doen maar begin altijd bij de ander because nobody cares

About You Until You Show Them that you Care About Them nou betekent dat je

eh een concreet voorbeeld om hiermee af te sluiten je komt eerst binnen

hinkelend hè Je weet niet of je been gebroken of of gekneust is dan krijg je

een rund foto dus dat is de Right to Excel dus je zet uiteen wat er uit de hand aan de hand is en dan is de

conclusie op de foto Jij hebt een gebroken been en dan krijg je de Right to Cell dus dan zegt iemand Oké heb je

een oplossing die ik bij kan kopen Ja ik heb gips Oké daar moet een operatie voor

plaatsvinden wanneer is die Oké aanstaande vrijdag oké en dan komt als laatste als derde

stap komt de chirurg om jou een hand te even en die zegt Ik zal hem even voorstellen Ik heb gehoord dat je ook

van vel houdt van de zuster ik ook wat is nou je favoriete plaat n die en dat

oh ja voor mij is het echt Ray Charles Weet je wat ik geef even een prikje dan ga je een beetje in slaapen sukkelen

maar eh dan weet je in ieder geval wie jou eh in handen neemt voel je dus wat

je voelt is the right to tell het laten zien wie je bent dat wordt op een

gegeven moment iets wat wat wat je hebt eh waar je het recht op hebt gekregen hè

dus je hoeft jezelf niet meer naar voren te duwen met een verhaal hè Dus als jij drie jaar lang heel veel plezier hebt

gehad aan het gebruiken van een iPhone komt er op een gegeven moment bij jou zelf een moment dat je denkt ik wil die

biografie van Steve Jobs wel eens lezen dus iedereen die denkt Ja ik moet echt laten zien wie ik ben ja heb het

vertrouwen net zoals in die zandloper dat er een moment komt dat mensen massaal gaan vragen wie ben jij en dat

en dat vind ik in die zin ook Heel inspirerend van als jij gewoon

eh ja op op op jouw stuk in het midden van die Zandloper echt je bijdragen

leverd dan krijg je uiteindelijk ook altijd erkenning en dan word je uiteindelijk ook altijd gezien en dan

voel je daardoor nog meer dankbaarheid en bestaansrecht mooi mooi

mooi voelt als een eh mooi einde zo voelt het hè Ja had ik ook Ja top Heel

erg bedankt Ik eh oh hij is lekker overbelicht want ik dacht het is vandaag heel eh donker weer de gordijnen kunnen

wel open en normaal doe ik die dicht want anders wisselt het dus de hele tijd qua kleur maar goed compleet verkeerde

inschatting want het is buiig weer dus wij staan hier nu extreem overbelicht Je ziet ons bijna niet meer maar hier zijn

wij dus Ja dat is een beetje een soort van eh pad van verlichting pad van verlichting

Ja mooi hey eh kun je nog even kort vertellen waar mensen jou kunnen vinden ehm of zitten we nu ja wr to Excel ja

ehm waar mensen mij kunnen vinden Kijk ik heb twee stukken van mezelf

laten zien daar kan ik ook een hele podcast over Wijden hoe dat dan zit met dat kiezen voor één ding maar het is

eigenlijk zo simpel als eh wil je mij als interviewer zien waarin ik hè die

essentie is dat ik die waarheid uit mensen haal n dat doe ik als interviewer door mij te volgen op Helden en hordes

op YouTube of op Instagram of op Spotify of op Apple dus als je wil zien hoe ik uit

anderen die essentie haal Nou ga daar afleveringen kijken ondernemers artiesten spiritueel leraren Dat zijn

een beetje de profielen die je daar ziet wil je nou voor jezelf door die

Zandloper En heb je het gevoel Ik wil meer bestaansrecht voelen

Ik wil weten wat mijn plek is en ik wil weten hoe ik die plek en dat

bestaansrecht vertegenwoordig in mooie tekst www buitengewoon binnenkomen nl hè

Dat is een online opleiding met Community met eh eh live

q&a waardoor je dus in een klein groepje met mijn hulp Ja tot die ene zin komt

waarmee je al je ideale klanten bereikt dus dat is het leuk Mooi

Dankjewel jij ook heel erg bedankt voor het kijken voor het luisteren Vind je dit gaaf deel het dan volop op je social

media Je mag ook naar jannek van dermeulen NL gaan dat is de plek waar je bijvoorbeeld het boek De Ei het leugen

vindt waarin ik nou best wel veel dingetjes die we aan hebben gestipt eh in beschrijf en maar ook heel uitvoerig

inga op dat ego op die stemming je hoofd Het is ook de plek waar je de knop doneren kunt vinden vind je dit gaaf eh

dan mag je daar eh nou ja even wat overmaken als je zegt van Nou ik vind het wel leuk ga hier maar mee door met

dit werk en dan eh ja Eddie Heel erg bedankt en eh Jij ook bedankt en tot de

volgende keer doei bye bye zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten maar heb je geen idee hoe je dat op

een gezonde verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet lees dan het boek De eiwit leugen mijn naam is Jan

van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kroeen in 2021 werd ik

na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter alles op een dieet van fruit en planten Kijk

je kunt nog zoveel diploma’s hebben geluk Talent connecties geld maar energie is uiteindelijk wat het verschil

maakt voor resultaat in het boek De eiwit leugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale

gezond fiek en mentaal dus bestel het boek nu via

Janneke van dermeulen [Muziek]

NL

ELZE VAN HAMELEN ’DE COMPONENTEN VAN GEDRAGSBEÏNVLOEDING’

The Trueman Show

Do 31 Augustus 2023  •  2 Uur 21 Min

Dit keer in de podcast: Elze van Hamelen. Elze is onderzoeksjournaliste en schrijft voor De Andere Krant. Gedurende het begin van de coronaperiode voerde ze boeiende gesprekken voor Café Weltschmerz, waar ze onder andere in dialoog ging met Catherine Austin Fitts. Elze haar werk wordt gekenmerkt door grondig onderzoek van hoge kwaliteit. Met dit streven heeft ze de meest controversiële onderwerpen, zoals duurzaamheid en klimaatverandering, de CBDC’s, laboratoriumvlees, gedragsbeïnvloeding en de grote machtssystemen onder de loep genomen.

In deze aflevering worden meerdere van dit soort onderwerpen besproken, waaronder gedragsbeïnvloeding. Elze bespreekt welke componenten hierbij een rol spelen en belicht de cruciale rol van angst. Ook bespreken Jorn en Elze de aanval op onze voedselvoorziening, waarbij Elze haar inzichten deelt over labvlees. Daarnaast vertelt Elze over haar recente studie naar de aanzienlijke uitdagingen waarmee boeren en vissers te maken hebben als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Deze uitdagingen bedreigen hun bestaansrecht en benadrukken nogmaals het belang van het direct aankopen van lokaal voedsel bij de bron. Een onwijs verhelderend gesprek!

Benieuwd naar Elze haar werk? Check hieronder haar recente studies:

Meer van Elze haar werk vind je op haar website: http://www.vanhamelen.eu/

Tot slot: voor de Members van That´s the Spirit is er de extra rubriek waarin Elze antwoord geeft op de kijkersvragen (te zien op thatsthespirit.nu). Veel kijk- en luisterplezier!

Journalistieke correctie photoshopt Timmermans, herschrijft Zembla, staget Bruins

door Anton Theunissen | 1 okt 2023, 16:10