Verplichte vaccinatie: bluf?

2022 © deze versie WantToKnow.nl/be

Inmiddels is het einde van de coronie-pandemie volgens de WHO in zicht en schalen diverse landen al enige tijd, hun vaak mensonterende maatregelen af. Denk alleen al aan de UK, Ierland,  Zweden en Mexico. En dat is niet meer dan logisch zou je zeggen. zeker nu bekend is dat Omikron te vergelijken is met een stevig griep. En vooral ook, nu inmiddels bij de meesten ook wel bekend is, dat de veelbelovende  vaccins niet/nauwelijks werken, flink wat ernstige bijwerkingen hebben en zelfs je natuurlijk immuunsysteem lijken te aan tasten. De het middel is dus zeer waarschijnlijk heftiger dan de kwaal..! En ook de heftige waarschuwingen van vooraanstaande wetenschappelijk medici zijn in dit kader ook niet mis te verstaan!

Toch zijn er diverse landen die hun beleid van repressie onverminderd voortzetten. Op gruwelijke wijze vaak, zoals in Australie, Nieuw Zeeland en ook Canada, waar ene meneer Trudeau is gevlucht uit zijn ambtswoning, in verband met de duizenden trucks die onderweg zijn naar hoofdstad Ottawa. Maar ook landen binnen de EU zetten hun intens doordachte aanpak voort.. Een zg. ‘plandemische aanpak’..

Zo heeft Oostenrijk aangekondigd verplichte vaccinaties in te willen gaan voeren en lijkt ook de Duitse regering die kant op te willen. Griekenland kent al de verplichte vaccinaties vanaf 60 jaar en Italie geldt die verplichting ook al, vanaf de leeftijd van 50 jaar. Ook Nederland lijkt zich steeds meer op dit pad naar totalitarisme te begeven, ondank diverse eerdere expliciete toezeggingen niet over te gaan tot het invoeren van verplichte vaccinatie. Sinds kort lijkt Rutte met zijn nieuwe kabinet en minister Ernst Kuipers niet meer te garanderen dat er geen verplichte vaccinatie ingevoerd zal gaan worden.

Over de achterliggende redenen voor dit opvallende beleid is al veel geschreven en zal nog veel geschreven worden. In dit artikel kijken we beperkt naar deze verplichtingsoptie, vanuit de juridische invalshoek. Want in dit verband is Nederland, zoals de meesten weten, onderworpen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In de Grondwet is vastgelegd dat alle nationale wetgeving moet worden getoetst aan dit verdrag. Is een wet niet verenigbaar met het EVRM, dan kan deze niet van toepassing worden verklaard.

In artikel 8 van dit Europese Mensenrechtenverdrag, is onder meer het recht op bescherming van de privésfeer opgenomen, waaruit onder onder andere het recht op lichamelijke integriteit voortvloeit. Dat betekent dat je niet zonder toestemming of goede (medische) reden aan iemands lichaam mag komen. Een inbreuk op dit lichamelijke integriteitsrecht is slechts toegestaan, als dit wettelijk is vastgelegd en in een democratische samenleving, waarbij noodzakelijkerwijze is gelet op:

  • de nationale veiligheid;
  • de openbare veiligheid;
  • het economisch welzijn van het land;
  • het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten;
  • de bescherming van de gezondheid of de goede zeden; of
  • de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Daarnaast – en daar gaat het hier nu even specifiek om – gelden de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Proportionaliteit wil logischerwijze zeggen, dat een middel niet verder mag gaan dan noodzakelijk is, om het beoogde doel te verwezenlijken. En met subsidiariteit wordt bedoeld dat het minst ingrijpende middel moet worden ingezet. Er mag dus overduidelijk ook geen sprake zijn van ‘experimenteren’, zoals de nazi’s bijvoorbeeld deden bij concentratiekamp-gevangenen. Zo is dit punt duidelijk in de zg. ‘Neurenberg-wetten’ afgesproken en uitgelegd.

En daar – in dat vereiste van subsidiariteit – zit hem nou precies de crux. Het minst aangrijpende middel kan immers natuurlijk nooit of te nimmer pro-actieve VERPLICHTE vaccinatie zijn, als er re-actief ook een (in minstens dezelfde mate approved) drug/medicine beschikbaar is gekomen. Laat dat inmiddels het geval zijn. Case closed. We spreken namelijk over een TESTFASE van een middel (GEEN VACCIN TE NOEMEN), dat DUS wordt uitgetest op de wereldbevolking.. Nogmaals, we spreken hier over de JURIDISCHE kant van de zaak.

Voor alle helderheid: de komst van goedgekeurde medicijnen/approved medicins/drugs betekent dus, dat er in dit opzicht, sprake is van een totale game changer. Want daarmee wordt het voornoemde subsidiariteitsbeginsel van art 8 EVRM geactiveerd! Voorheen kon dat beginsel nog niet ingeroepen worden in rechtszaken (en politiek) omdat die approved drugs er nog niet waren. Dat maakt het grote verschil. Kortom: verplichte vaccinatie binnen de EU is – alleen al bezien vanuit dit subsidiariteitsbeginsel als genoemd in artikel 8 EVRM – juridisch volstrekt ONTOELAATBAAR. En moet als gezondheidstoepassing, dus als de wiedeweerga de prullenbak in.

Het lijkt vrij onwaarschijnlijk dat de beleidsmakers van de diverse EU landen dit niet weten. Laten we daarom dit artikeltje dan ook afsluiten met de hoopvolle boodschap dat de niet verminderende push van diverse EU landen richting verplichte vaccinatie, waarschijnlijk alleen al om deze reden, niets meer is dan bluf en erop gericht is om tot het laatste moment zoveel mogelijk mensen ‘vrijwillig’ richting spuit te bewegen. Hou dus vol en laat je het hoofd niet op hol brengen! De integriteit van jouw lichaam is niet in het geding..! Wat ze je ook op de mouw willen prikken..

* * *