Zorgelijke trend oversterfte; Ursula’s Eurotopie, Coronaplicht

Huisartsen hebben bezwaar tegen de nieuwe vaccinatieronde vanwege de huidige trend in oversterfte. Ursula von der Leyen gaf gisteren een speech die de wenkbrauwen van menigeen deed fronzen. Welke koers vaart Von der Leyen of beter gezegd de EU? Er is een akkoord rondom de begroting van 2023 die op Prinsjesdag zal worden gepresenteerd, naast minima zal ook middenklasse afhankelijk worden van staatssteun om in hun eerste levensbehoeftes te voorzien. Dat en meer in blckbx today.

Woensdag 31 augustus 2022

In de uitzending van vanavond onder andere:

 • Huisartsen zullen binnenkort weer starten met nieuwe corona-vaccinatierondes maar dokter Felix van der Wissel heeft daar bezwaar tegen en niet zonder reden. Vaccinoloog Professor Theo Schetters ziet namelijk een zorgelijk trend qua oversterfte maar daarmee is nog niets bewezen. Het vraagt vooral om nader onderzoek en terughoudendheid, aldus van der Wissel die vanavond motiveert hoe de Eed van Hypocrates bij hem in het geding is.
 • Gisteren eindigde het Bled Strategic Forum waar ook Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie een speech gaf die de wenkbrauwen van menigeen deed fronzen. Zo sprak ze over blackmail, chantage, daar waar we eerder spraken over vraag en aanbod, noemt ze nu ook China een vijand en galmde het nieuwe mantra “rule based order” weer door de zaal. Welke koers vaart Von der Leyen of beter gezegd de EU? Bas Reinierse analyseerde de speech en schijnt zijn licht op de zaak.
 • Er is een akkoord rondom de begroting van 2023 die op Prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Rutte en Kaag spreken over een mooi pakket maar hoe mooi is het, nu naast minima ook middeninkomens afhankelijk worden van staatssteun om in hun eerste levensbehoeftes te voorzien. Wat wil de overheid hiervoor terug? Sietske Bergsma dook erin.

Desk: Huisarts Felix van der Wissel, publicist Sietske Bergsma en redacteur Bas Reijnierse
Presentatie: Anne Willemsen

Voorkom Wet Publieke Gezondheidszorg = Continue coronawet

De voorgestelde wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zou een permanente juridische basis bieden voor zeer vergaande collectieve maatregelen. ‘Onderscheid maken op grond van vaccinatiestatus is moreel verwerpelijk,’ waarschuwen de critici.

Nadat de Eerste Kamer in mei een vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 verwierp, kondigde de regering aan om na de zomer permanente wetgeving in te voeren. Deze nieuwe coronawet wordt onderdeel van de Wpg en bevat maatregelen als afstand houden, regels rond mondkapjes en quarantaine en beperking van evenementen.

Advocaat Stan Baggen en ziekenhuisarts Jona Walk, initiatiefnemers van de Vierde Golf, maken zich grote zorgen over deze wijziging en luiden daarom de noodklok. Zij vinden dat er in het publieke debat meer aandacht moet komen voor de nieuwe wet, die er wat hen betreft niet mag komen. Het wetsvoorstel is volgens hen haastig opgesteld en bevat daardoor allerlei slordigheden.

Veilige afstand

Hun kritiek richt zich onder meer op de algemene en permanente afstandsplicht die zou gaan gelden. “Degene die zich buiten een woning ophoudt, houdt een veilige afstand tot andere personen,” zo schrijft de nieuwe wet voor. Bij ministeriële regeling wordt bepaald hoe groot die afstand is. “Maar de minister mag alleen zo’n ministeriële regeling vaststellen als er een pandemie dreigt. Dus als er geen sprake is van een noodsituatie moeten we een veilige afstand houden, maar we weten niet wat deze is,” licht Baggen de onduidelijkheid toe.

Differentiatie tussen mensen

De nieuwe wet zou de minister de bevoegdheid geven om onderscheid te maken tussen personen op basis van leeftijd, maar ook op grond van medische status. “Één van de dingen die bij de wet worden toegelicht, is het differentiëren op basis van vaccinatiestatus. Dat zou je kunnen interpreteren alsof de wet het mogelijk maakt om vrijheidsbeperkende maatregelen voortaan afhankelijk te maken van medische interventies, zoals een vaccinatie,” waarschuwt Walk. “Als arts vind ik dat moreel verwerpelijk. De beslissing om wel of geen medische interventie te ondergaan, wordt genomen door een arts en een patiënt. Daar heeft de politiek helemaal niets mee te maken.”

Noodbevoegdheid

De twee critici maken zich ook ernstige zorgen om het artikel in de nieuwe wet dat de minister een noodbevoegdheid geeft om ‘andere collectieve maatregelen’ te nemen, indien zich een ‘dringende omstandigheid voordoet’. “Wat hier eigenlijk staat, is dat als de gereedschapskist naar het oordeel van de minister te beperkt is, hij er ook nieuw gereedschap aan toe mag voegen,” legt Baggen uit. Hiermee wordt de deur opengezet voor bijvoorbeeld het opnieuw invoeren van het coronatoegangsbewijs.

In een verhelderend gesprek met programmamaker Flavio Pasquino trekken Walk en Baggen aan de alarmbel en roepen zij de politiek en samenleving op om dit wetsvoorstel zeer kritisch tegen het licht te houden.

De Vierde Golf

De Vierde Golf omschrijft zichzelf als een ‘collectief van politiek ontheemden uit verschillende linkse politieke bewegingen’. Het initiatief ontstond uit grote zorg over het gebrek aan verzet door politieke partijen tegen de technocratische en repressieve maatregelen die in de coronapolitiek zijn genomen. Advocaat Stan Braggen en internist in opleiding Jona Walk zijn twee van de initiatiefnemers.

Code Rood

Het gaat over Code Rood, die er in Den Haag zou moeten zijn, als je ziet wat de kiezers vinden van de verschillende crises plus het verlies van 34 zetels van de regeringspartijen (zoals vastgesteld via Peil.nl).

Daarnaast lopen de oversterfte-cijfers de spuigaten uit en heeft de Engelse ex-minister van Financiën een boekje open gedaan over de dramatische besluitvorming rondom de Lockdowns. Een vergelijkbare situatie als in Nederland, waar echter de regeringspartijen ervoor zorgen dat er geen evaluatie zal komen.

Code ROOD voor politiek Den Haag

Code Rood voor politiek Den Haag - 47960
Samenvatting van het artikel

De peiling onder de kiezers t.a.v. de stikstof- en asielcrisis en het verlies van 34 zetels voor de vier regeringspartijen laten zien dat er sprake is van Code Rood voor politiek Den Haag. Ook als de regering in de komende maanden niet valt, zal door de inflatie en energieproblematiek de verkiezingsuitslag van half maart 2023 de finale klap geven aan het politieke stelsel dat we tot nu toe kenden. Niet alleen het gebouw van de Eerste en Tweede Kamer was aan groot onderhoud toe, maar zeker ook ons stelsel. Maar dat is nu te laat met alle gevolgen van dien.

Lees volledig artikel: Code ROOD voor politiek Den Haag

Leestijd: 4 minuten

Partijtrouw nog maar 50%

Het is nu minder dan anderhalf jaar na de vorige verkiezingen en nog nooit eerder heb ik in zo’n relatief korte tijd zoveel electorale verschuivingen gezien als we nu zien t.o.v. die verkiezingen van half maart 2021.

Het best is dat te zien in de onderstaande grafiek: antwoord op de vraag of men nu nog steeds dezelfde partij zou stemmen als toen.

De helft van de kiezers geeft dus aan nog dezelfde partij te stemmen, 34% een andere partij en 16% geeft aan niet te weten welke partij nu te zullen stemmen.

 • De slechtste scores zien we bij de drie grootste regeringspartijen: CDA (34% stemt het nog steeds), VVD (47%) en D66 (48%).
 • Partijen met enigszins normale scores zijn PVV, GroenLinks, PvdD, SGP en DENK (partijen met minder dan 3 zetels bij TK2021, zoals BBB, 50PLUS en BIJ1 staan niet in dit overzicht).

Dit leidt tot de volgende virtuele zetelverdeling, inclusief een vergelijking met de scores eind april en begin juli van dit jaar:

De vier regeringspartijen verliezen samen 34 zetels (hebben er nu virtueel samen nog maar 44).

De grote virtuele winnaar is BBB, die op 18 zetels winst staat. Daarnaast doen JA21 en GroenLinks het goed met 5 en 6 zetels winst. Partij van de Dieren en PvdA winnen er 3 t.o.v. maart 2021.

Ten opzichte van 6 weken geleden zien we dat de PVV aantrekt en nog maar 3 zetels achter staat op de VVD en 2 op BBB. Dat lijkt samen te hangen met de crisis rondom de asielzoekers, die in de afgelopen weken aan urgentie is gestegen.

Stikstofbeleid

Het onderwerp “stikstof-beleid” laat grote verschillen zien in opvattingen naar politieke voorkeur. In de onderstaande grafiek staat weergegeven welk deel van de huidige kiezers per partij wil dat de doelstelling van halvering van de stikstofuitstoot in het jaar 2030 gehandhaafd blijft.

Vrijwel alle huidige kiezers van GroenLinks en D66 willen dat deze doelstelling gehandhaafd blijft en van de huidige kiezers van PVV, BBB en FVD willen weinigen dat.

Maar de cijfers van CDA en VVD zijn in dat kader wellicht het meest interessant:

 • Bij de huidige CDA-kiezers wil 22% het.
 • Bij de huidige VVD-kiezers wil 53% het.

MAAR: In de grafiek staan echter ook zwarte streepjes. En die geven aan hoe die scores zijn als ze afgezet worden tegen het stemgedrag van TK2021 en niet zoals in de grafiek tegen het huidig stemgedrag. Bij de VVD is dan slechts een percentage te zien van 35%! Dat grote verschil met de huidige VVD-kiezers (53%) komt doordat de kiezers, die nu geen VVD meer stemmen voor het overgrote deel het jaartal 2030 niet als bindend wil zien. Slechts 16% van degenen die in 2021 VVD hebben gestemd en het nu niet meer zouden doen, vindt 2030 als bindend en de overigen niet. Die VVD-kiezers uit 2021 zijn nu vooral terecht gekomen bij BBB, PVV, JA21 en bij de groep die aangeeft nu niet te weten waarop te stemmen.

Asielzoekers

De crisis rondom de opvang van de asielzoekers zien we de laatste weken sterker in het nieuws komen. Ook bij dit onderwerp zien we min of meer vergelijkbare patronen als bij de stikstofcrisis. De grafiek hieronder heeft veel weg van die hierboven. Zeker als we de verschillen zien naar huidig stemgedrag en dat van TK2021. Deze grafiek betreft de reactie op de verplichting van gemeenten om asielzoekers op te nemen, zoals nu o.a. in Tubbergen is gebeurd. Goed te zien valt ook hier het verschil in scores tussen D66 aan de ene kant en CDA en VVD aan de andere kant.

Het verschil tussen de D66 kiezers en de huidige VVD en CDA- kiezers is groot. Maar ook hier zien we dat de kiezers die inmiddels afscheid hebben genomen van VVD en CDA het maar in geringe mate eens zijn met die verplichting van de gemeenten door de regering.

Als we de vraag voorleggen of men achter een tijdelijke stop voor de opvang van asielzoekers staat zien we een nog groter verschil tussen de kiezers van D66 aan de ene kant en die van CDA en VVD.

Stand van zaken

Het is evident dat er een grote kloof is binnen het electoraat van de regeringspartijen ten aanzien van de twee crises die hierboven besproken zijn. Huidige kiezers van D66 hebben opvattingen op dit punt, die sterk lijken op die van GroenLinks, PvdA en Volt. Terwijl de kiezers van VVD en in nog sterkere mate van CDA opvattingen hebben, die veel sterker lijken op die van BBB, PVV, JA21 en FVD.

Daarbij lijkt het erop als dit niet in het najaar tot de val van de regering leidt, de electorale problemen voor CDA, VVD en D66 blijven bestaan. Zeker als we nog in beschouwing nemen dat in het najaar de gevolgen van de hoge inflatie (incl. de forse huurverhogingen die dan per 1 januari volgen) en de grote prijsstijgingen van energie (of zelfs tekorten tijdens de winter) nog sterker merkbaar worden, dan valt niet goed in te zien hoe dan toch de electorale positie van de regeringspartijen zich weer kan herstellen.

Het duurt nog maar ruim 6 maanden tot de verkiezingen komen voor Provinciale Staten/Eerste Kamer en bij die verkiezingen speelt het een mindere rol wie men als premier zou willen of als grootste partij, zoals wel het geval is bij Tweede Kamerverkiezingen.

Dus zelfs als de komende 6,5 maand de regering niet zou vallen dan is de kans heel groot dat de uitslag van de verkiezingen van half maart 2023 een soort bevestiging zal zijn van het patroon dat we nu zien in de peiling, en de regering bij lange na geen meerderheid in de Eerste Kamer zal krijgen. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat de vier regeringspartijen plus de combinatie PvdA-GroenLinks geen 38 zetels zullen halen.

Zeker in een wereld met zoveel onzekerheden en een toename aan ernstige crises, is het enorm triest om te constateren dat de verantwoordelijken in Den Haag de afgelopen 20 jaar niets hebben gedaan om ons politieke stelsel robuuster te maken. Naast de diverse crises die we nu hebben en die op ons af komen, is de crisis van ons politieke systeem misschien nog wel bedreigender dan die andere. Het wordt tijd dat Code Rood niet alleen wordt afgekondigd, maar ook serieus wordt genomen.

In dat kader vestig ik nogmaals de aandacht op mijn artikel van 1-1-2020 met de titel “Welkom in de Roaring Twenties 2.0”. 

Het zou zo fijn zijn als de betrokkenen in Den Haag, inclusief de Parlementaire Pers, door hebben hoe ernstig de situatie is en dat men absoluut niet meer door kan gaan met “business as usual”.

Censuur bedreigt volksgezondheid | Geen geld voor Nederlander, wel voor WNF

Vandaag hebben minister Robbert Dijkgraaf en Jolande Sap, voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT), elkaar ontmoet. Het MIT is in het leven geroepen om een evenwichtigere maatschappijbrede weging te borgen bij nieuwe coronamaatregelen. In hoeverre kunnen we daar gerust op zijn? Lange tijd werden de ineffectiviteit van vaccins, afstand houden en mondkapjes in het tegengaan van een infecties gekwalificeerd als desinformatie en beschouwd als een bedreiging voor de volksgezondheid. Nu heeft YouTube de censuurregels hierover ongemerkt aangepast, terwijl deze censuur miljoenen mensen heeft beïnvloed. Dat en meer in blckbx today.

Vrijdag 26 augustus 2022

In de uitzending van vanavond onder andere:

 • Vandaag hebben minister Robbert Dijkgraaf en Jolande Sap, voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT), elkaar ontmoet. Het MIT is in het leven geroepen om een evenwichtigere maatschappijbrede weging te borgen bij nieuwe coronamaatregelen. In hoeverre kunnen we daar gerust op zijn?
 • Lange tijd werden de ineffectiviteit van vaccins, afstand houden en mondkapjes in het tegengaan van een infecties gekwalificeerd als desinformatie en beschouwd als een bedreiging voor de volksgezondheid. Nu heeft YouTube de censuurregels hierover ongemerkt aangepast, terwijl deze censuur miljoenen mensen heeft beïnvloed.
 • Het Wereld Natuur Fonds krijgt dit jaar een recordsubsidie van ruim 22 miljoen euro. Dit is bedoeld voor klimaatprotesten in Azië en Afrika om ‘klimaatrechtvaardigheid’ te bevorderen. Hoe kan dit in tijden van financiële onzekerheid voor miljoenen Nederlanders?
 • Uitgelichte artikelen van de Andere Krant

Desk: Publicist Sietske Bergsma, gezondheidspsycholoog Huibrecht Boluijt en wetenschapsjournalist Rypke Zeilmaker
Presentatie: Sanae Orchi

Code Neurenberg richtsnoer politiek; Armoede; Kaag volksgevaarlijk

Een 85 jarige Holocaust overlever uit New York sprak tijdens de viering van het 75 jarige Neurenberg jubileum en zette de discussie rondom drang en dwang weer op scherp. Gisteren vond het koopkracht debat plaats over de toenemende inflatie, maar Sigrid Kaag liet vanochtend al weten dat er dit jaar niet gerekend moet worden op steun. Dinsdagmiddag was €1 minder dan $1 waard en dat gaat de portemonnee van consumenten die al geplaagd worden door een extreme koopkrachtdaling, nog harder raken, verwachten economen. Dat en meer in blckbx today.

Woensdag 24 augustus 2022

In de uitzending van vanavond onder andere:

 • Afgelopen weekend werd in het Duitse Neurenberg de 75ste jubileum gevierd van de Code van Neurenberg die na de tweede wereldoorlog in het leven is geroepen als medische ethische code tegen het gedongen toedienen van medicatie en het uitvoeren van experimenten op mensen. Een 85 jarige Holocaust overlever uit New York sprak daar en zette de discussie rondom drang en dwang weer op scherp. Advocaat Meike Terhorst is vandaag in de studio om dit toe te lichten.
 • Gisteren vond het koopkracht debat plaats over de toenemende inflatie, maar Sigrid Kaag liet vanochtend al weten dat er dit jaar niet gerekend moet worden op steun. Maar komt er überhaupt wel steun nadat ze onlangs in Brussel een verklaring tekende waarin EU lidstaten overeenkwamen terughoudend te zijn met financiële steun aan burgers en bedrijven?
 • Van inflatie naar het volgende onderwerp: de koopkracht. De koopkracht is inmiddels naar een historisch dieptepunt gezakt. Dinsdagmiddag was €1 minder dan $1 waard en dat gaat de portemonnee van consumenten die al geplaagd worden door een extreme koopkrachtdaling, nog harder raken, verwachten economen, zo ook bedrijfseconoom Paul Buitink die bij ons aan tafel staat.

Desk: advocaat Meike Terhorst, bedrijfseconoom Paul Buitink en redacteur David Boerstra

Oversterfte sinds jaar en dag

door  | 26 aug 2022, 12:08 leestijd

Prof. immumoloog Pierre Capel: Coronavaccin is in elkaar gesleuteld

Taylor Hudak en Pierre Capel | Science Summit Uncensored 2022

Pierre Capel, Prof Dr Experimental Immunology
Pierre Capel is Emeritus Professor Experimentele Geneeskunde, en is gepassioneerd over wetenschap. Hij wil zijn kennis graag beschikbaar stellen voor het grote publiek. Zijn onderzoek is vooral gericht op fundamentele immunologische mechanismen, alsmede praktische ontwikkeling van nieuwe vormen van kanker immuuntherapie. Hij heeft ook veel ervaring op het gebied van vaccinontwikkeling en genetische modificatie, wat hem in staat stelt om de huidige Covid-situatie op wetenschappelijke basis te analyseren.—

Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz. Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema’s. Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media. Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.

Pepijn van Houwelingen

In dit laatste deel van het drieluik over de euro gaat Paul Buitink in gesprek met Pepijn van Houwelingen, FVD-woordvoerder financiën in de Tweede Kamer. Zij richten de blik op de toekomst: is de euro nog te redden, of is het tijd om na te denken over alternatieven?

Bedrijfseconoom Paul Buitink gaat op zoek naar antwoorden. Hij maakte voor blckbx een drieluik over de euro: over het verleden, het heden en de toekomst. Voor het eerste deel ging hij in gesprek met prof. dr. Arjo Klamer, hoogleraar Culturele Economie. Voor het tweede deel besprak hij het heden met financieel geograaf prof. dr. Ewald Engelen. In dit slotstuk bespreekt Buitink met Pepijn van Houwelingen wat de opties zijn voor de toekomst.

Doorgaan of uitstappen?

Met een torenhoge inflatie die maar blijft stijgen, dreigt er een nieuwe eurocrisis. In een poging het tij te keren, verhoogde de Europese Centrale Bank onlangs voor het eerst in elf jaar de rente, maar is dat genoeg?

Forum voor Democratie (FVD), de partij waarvoor Van Houwelingen in de Tweede Kamer woordvoerder financiën is, ziet Nederland het liefst zo snel mogelijk de Europese Unie verlaten en uit de euro stappen. Maar hoe dan? Hoe realistisch is het om te proberen de gulden weer in te voeren? En als dat niet mogelijk blijkt, zijn er dan nog meer alternatieven, zoals Bitcoin of misschien wel de Forumcoin?

In een onderhoudend gesprek, waarbij Buitink en Van Houwelingen het niet altijd met elkaar eens zijn, bespreken zij de mogelijkheden voor de toekomst van ons monetaire stelsel.

Paul Buitink is bedrijfseconoom en managing director van Holland Gold.

Kamer wil nieuwe berekening kosten levensonderhoud door CPB

DEN HAAG (ANP) – De Tweede Kamer wil dat het Centraal Planbureau (CPB) nog voor Prinsjesdag doorrekent hoe de kosten van het levensonderhoud zich ontwikkelen. Op initiatief van Kamerlid Pieter Omtzigt hebben zeventien fracties hiervoor een verzoek ingediend bij minister van Economische Zaken Micky Adriaansens. Omtzigt vindt dat het kabinet te weinig oog heeft voor de hoge inflatie, volgens hem “de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog”.

Kamer wil nieuwe berekening kosten levensonderhoud door CPB

Kamer wil nieuwe berekening kosten levensonderhoud door CPB© Copyright ANP 2022
Het CPB heeft in juni ook al uitgerekend hoe de prijzen die mensen moeten betalen zich ontwikkelen, maar die berekening is op een aantal punten alweer achterhaald. De ondertekenaars van het verzoek wijzen op de gasprijs, die in de berekening zeven keer zo hoog was geworden, maar inmiddels al ruim is vertienvoudigd. Ook stroom en boodschappen zijn veel duurder geworden dan voorzien. Omtzigt wil voor Prinsjesdag, als de begroting voor volgend jaar wordt vastgesteld, “de omvang van het probleem” duidelijk hebben.

“Dit is een ongekende ramp die op ons afkomt”, zegt Omtzigt. “Als je dit niet oplost, wordt de bestaansbodem onder mensen vandaan geschopt.” Hij vindt dat het kabinet te makkelijk zegt dat er weinig aan de kostenstijgingen gedaan kan worden, en betwijfelt of de omvang van de problemen die die stijgingen veroorzaken goed in beeld zijn.

“Het kabinet heeft niet gekeken of de maatregelen voldoende zijn om mensen boven het bestaansminimum te houden.” Hij vreest dat grote aantallen mensen hierdoor in de schulden zullen belanden, met stress en gevolgen voor de psychische gezondheid tot gevolg. “Er móét wat gebeuren.”

Omtzigts verzoek werd ondersteund door de voltallige oppositie en Pieter Grinwis van de ChristenUnie.

5G maakt alles mogelijk! Maar wil je de GEEST wel uit de fles?

Voor dit gesprek is Jorn Luka uitgenodigd bij Sylvia Slegers, een actieve strijder op het gebied van 5G en straling.

Sinds de tijd van de mobiele telefoons doet ze onderzoek naar straling, naar 3G 4G 5G en 6G, naar straling met een focus op gezondheid van mens, dier en milieu en naar onze privacy met betrekking tot de uitgerolde technologieën. In 2019 startte ze ‘Actiegroep 5G, het Gooi zegt Nee’ en een jaar later begon ze als onderzoeksjournalist bij de Andere Krant. Sylvia is medeoprichter en bestuurslid van Stop5GNL en ze is aangesloten bij het WPEN-klankbord (Wetenschappelijk Platform Elektromagnetische velden Nederland).

We spraken met Sylvia over verschillende onderwerpen. Zo bespraken we wat straling nou eigenlijk voor invloed heeft op ons. Het verschil tussen 4 en 5G. Het gevaar van verschillende vormen van straling. De rol van 5G in agenda2030. Maar ook wat jij nu zelf kan doen om de risico’s en negatieve effecten van straling zo klein mogelijk te houden.

Vind je het interessant wat Sylvia doet en wil je meer weten, bezoek dan haar website: http://opnaareenstralendetoekomst.nl. Hier kun je ook haar boekje bestellen.

 • Gaat jouw gemeente dit toelaten?

 • Op naar een Social Credit Systeem?